Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi hóa các năm

Được đăng lên bởi Nga Tran Dinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển Tập Đề Thi Tốt Nghiệp Các Năm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009

Môn thi : TOÁN
Thời gian làm bài : 150 phút
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm). Cho hàm số y 

2x  1
.
x2

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C),biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5.
Câu 2. (3,0 điểm)
1. Giải phương trình 52 x  6.5 x  5  0 .


2.Tính tích phân I   x (1  cos x )dx .
0

3.Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f ( x )  x 2  ln(1  2 x ) trên
đoạn [-2; 0].
Câu 3. (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông
góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 1200, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc
phần 2)
1. Theo chương trình Chuẩn :
Câu 4a (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình:

( S ) : x  1   y  2    z  2   36 và ( P) : x  2 y  2 z  18  0 .
2

2

2

1. Xác định tọa độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P).
2. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T và vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm
của d và (P).
Câu 5a. (1,0 điểm). Giải phương trình ( S ) :8 z 2  4 z  1  0 trên tập số phức.
2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 4b. (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình

x 1 y  2 z  3


2
1
1

1. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d.
2. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d.
Câu 5b. (1,0 điểm). Giải phương trình 2 z 2  iz  1  0 trên tập số phức.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008

Môn thi : TOÁN – Trung học phổ thông phân ban
Thời gian làm bài : 150 phút
I.PHẦN CHUNG DÀNH CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (8,0 điểm)
Câu 1: (3,5 điểm)

1

Tuyển Tập Đề Thi Tốt Nghiệp Các Năm
Cho hàm số y  2 x 3  3x 2  1 , gọi đồ thị là hàm số (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình 2 x 3  3 x 2  1  m .
Câu 2: (1,5 điểm)
Giải phương trình: 32 x 1  9.3x  6  0 .
Câu 3: (1 điểm)



Tính giá trị của biểu thức: P  1  3i

   1  3i 
2

2

.

Câu 4: (2 điểm)
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có...
Tuyển Tập Đề Thi Tốt Nghiệp Các Năm
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009
Môn thi : TOÁN
Thời gian làm bài : 150 phút
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm). Cho hàm số
2 1
2
x
y
x
.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C),biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5.
Câu 2. (3,0 điểm)
1. Giải phương trình
2
5 6.5 5 0
x x
.
2.Tính tích phân
0
(1 cos )I x x dx
.
3.Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2
( ) ln(1 2 )f x x x
trên
đoạn [-2; 0].
Câu 3. (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC mặt bên SBC tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông
góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 120
0
, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được chọn phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc
phần 2)
1. Theo chương trình Chuẩn :
Câu 4a (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình:
2 2 2
( ): 1 2 2 36 à ( ): 2 2 18 0S x y z v P x y z
.
1. Xác định tọa độ tâm T và tính bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P).
2. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua T vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm
của d và (P).
Câu 5a. (1,0 điểm). Giải phương trình
2
( ):8 4 1 0S z z
trên tập số phức.
2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 4b. (2,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; -2; 3) đường thẳng d phương trình
1 2 3
2 1 1
x y z
1. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d.
2. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d.
Câu 5b. (1,0 điểm). Giải phương trình
2
2 1 0z iz
trên tập số phức.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008
Môn thi : TOÁN – Trung học phổ thông phân ban
Thời gian làm bài : 150 phút
I.PHẦN CHUNG DÀNH CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (8,0 điểm)
Câu 1: (3,5 điểm)
1
Tổng hợp đề thi hóa các năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề thi hóa các năm - Người đăng: Nga Tran Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tổng hợp đề thi hóa các năm 9 10 641