Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi quốc gia hóa học

Được đăng lên bởi anhdongnguyenphuc-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác Gia

*********************************************************************************************************************************

Trang:0

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

TUYỂN TẬP

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

MÔ HÓA HỌC
Biên Soạn: Thầy Nguyễn Thành Anh
Tổ trưởng bộ môn Hóa Học

Đà Lạt – Tháng 5/2005

Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o


§Ò Thi Quèc Gia Chän HS Giái THPT
M«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12 - B¶ng A
Ngµy thi: 2/3/1994
(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
- - - - - o0o - - - - -

Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác Gia

*********************************************************************************************************************************

C©u 1:

Trang:1

1. Nªu ph¬ng ph¸p ho¸ häc cã thÓ dïng ®Ó lo¹i c¸c chÊt ®éc sau:
a. SO2, NO2, HF trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp.
b. Lîng lín clo trong phßng thÝ nghiÖm.
c. Pb2+ hoÆc Cu2+ trong níc th¶i c¸c nhµ m¸y.
ViÕt ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
2. Tõ 0,1 mol H2SO4 cã thÓ ®iÒu chÕ 1,12 lÝt; 2,24 lÝt; 3,36 lÝt SO 2 ®îc kh«ng? Gi¶i thÝch t¹i sao ®îc
hay kh«ng ®îc. NÕu ®îc, minh ho¹ b»ng c¸c vÝ dô cô thÓ.
Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p thu SO2 tinh khiÕt ®iÒu chÕ ë trªn.
C©u 2:
1. Lµm c¸c thÝ nghiÖm sau:
o ThÝ nghiÖm 1: Cho vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng ®ùng trong 3 cèc ®¸nh sè 1, 2, 3 mçi cèc mét
miÕng s¾t.
o ThÝ nghiÖm 2: Thªm vµo cèc 1 miÕng nh«m ®Æt tiÕp xóc víi miÕng s¾t.
o ThÝ nghiÖm 3: Thªm vµ cèc 2 mét miÕng ®ång ®Æt tiÕp xóc víi miÕng s¾t.
o ThÝ nghiÖm 4: Thªm vµo cèc 3 mét miÕng b¹c ®Æt tiÕp xóc víi miÕng s¾t.
Tr×nh bµy vµ so s¸nh c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong c¸c thÝ nghiÖm trªn. ViÕt ph¬ng tr×nh vÒ c¸c hiÖn
tîng ®ã. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau vÒ c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong c¸c thÝ nghiÖm.
2. a. H·y viÕt s¬ ®å vµ ph¬ng tr×nh x¶y ra khi ®iÖn ph©n dung dÞch CuSO 4 víi hai ®iÖn cùc b»ng
Platin.
b. Sau khi ®iÖn ph©n ®îc mét thêi gian, ng¾t nguån ®iÖn ngoµi vµ nèi hai ®iÖn cùc trªn b»ng d©y
dÉn, cã hiÖn tîng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch vµ minh ho¹ b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc.
C©u 3:
1. a. Nªu ý nghÜa vÒ cÊu t¹o cña cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p6.
b. CÊu h×nh nµy cã thÓ gÆp ë lo¹i chÊt nµo? Minh ho¹ b»ng tÝnh chÊt cô thÓ.
c. Nªu tÝnh chÊt cña chÊt trong thÝ dô trªn.
2. Dùa vµo ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tè trong b¶ng sau:
O
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Nguyeân toá
§é ©m ®iÖn
3,5
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,5
3,0
a. Nªu b¶n chÊt liªn kÕt ho¸ häc trong oxit cña mçi nguyªn tè ë møc oxi ho¸ cao nhÊt.
b. Ph©n lo¹i c¸c oxit trªn. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ...
Tuyeån taäp ñeà thi hoïc sinh gioûi Quoác Gia Trang:0
*********************************************************************************************************************************
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt
TUYỂN TẬP
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
MÔ HÓA HỌC
Biên Soạn: Thầy Nguyễn Thành Anh
Tổ trưởng bộ môn Hóa Học
Đà Lạt – Tháng 5/2005
Bé Gi¸o Dôc Vµ §µo T¹o §Ò Thi Quèc Gia Chän HS Giái THPT
 M«n Thi: Ho¸ Häc Líp 12 - B¶ng A
Ngµy thi: 2/3/1994
(180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )
- - - - - o0o - - - - -
Tổng hợp đề thi quốc gia hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề thi quốc gia hóa học - Người đăng: anhdongnguyenphuc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tổng hợp đề thi quốc gia hóa học 9 10 109