Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi thử đại học môn toán của MOON.VN năm 2013

Được đăng lên bởi quyettamdaudaihoc97-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013

ĐỀ THAM KHẢO

Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần 1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx 2 + m3 − 4, với m là tham số.
a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = –1.
b) Tìm m để hàm số đã cho đạt cực đại, cực tiểu tại các điểm A, B sao cho điểm M(1; –5) nằm trong đoạn
thẳng AB.
π

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin x.sin 4 x = 2 2 cos  − x  − 4 3 cos 2 x.sin x.cos 2 x
6

2 x + y + x 2 − y 2 = 17

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
; ( x, y ∈ ℝ ) .
 y x 2 − y 2 = 12
π
2

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫ ln(1 + cos x).sin 2 x dx.
0

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy, đáy ABCD nửa lục giác đều nội tiếp
trong đường tròn đường kính AD, với AD = 2a. Gọi I là trung điểm của AB, biết khoảng cách từ I tới mặt
3a 3
phẳng (SCD) bằng
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a và cosin của góc tạo bởi hai đường
8
thẳng SO và AD, với O là giao điểm của AC và BD.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x; y > 0 và thỏa mãn x + y + 1 = 3xy.
3x
3y
1 1
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =
+
− 2 − 2.
y ( x + 1) x ( y + 1) x
y
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường phân
giác trong của góc A là (AD) : x + y + 2 = 0; phương trình đường cao qua B là (BH): 2x – y + 1 = 0. Cạnh
27
AB đi qua điểm M(1; 1) và diện tích tam giác ABC là
. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
2
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm A(2; 0; 0), M (0; −3; 6). Viết
phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, M sao cho (P) cắt các trục Oy, Oz tại các điểm B, C sao cho thể tích
tứ diện OABC bằng 3, với O là gốc tọa độ.
x
Câu 9.a (1,0 điểm). Giải phương trình 4 log 21 + 2 log 2 x (8 x 2 ) − 3log 4 (2 x) = 2
2
4
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ có phương trình x – y + 1 = 0
và đường tròn (C ) : x 2 + y 2 − 2 x + 4 y − 4 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc ∆ sao cho qua M kẻ được hai tiếp
1 
tuyến MA; MB đến đường tròn (C), (với A, B là các tiếp điểm) đồng thời khoảng cách từ điểm N  ;1
2 
đến AB là lớn nhất.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2; 4; 1) và đường thẳng
x −1 y − 2 z −1
33
d:
=
=
. Tìm điểm A thuộc d ...
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề để đạt 8 đim Toán tr lên! www.moon.vn
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THAM KHO
ĐỀ THI TH ĐẠI HC NĂM 2013
Môn thi: TOÁN; khi A và khi A1, ln 1
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
3 2 3
3 4,
= +
y x mx m vi m là tham s.
a) Kho sát và v đồ th ca hàm s vi m = –1.
b) Tìm m đ hàm s đã cho đạt cc đại, cc tiu ti các đim A, B sao cho đim M(1; –5) nm trong đon
thng AB.
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
2
π
sin .sin 4 2 2 cos 4 3 cos .sin .cos 2
6
x x x x x x
=
Câu 3 (1,0 đim). Gii h phương trình
( )
2 2
2 2
2 17
; , .
12
+ + =
=
x y x y
x y
y x y
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
π
2
0
ln(1 cos ).sin 2 .
= +
I x xdx
Câu 5 (1,0 đim).
Cho hình chóp S.ABCD SA vuông góc v
i
đ
áy,
đ
áy ABCD n
a l
c giác
đề
u n
i ti
ế
p
trong
đườ
ng tròn
đườ
ng kính AD, v
i AD = 2a. G
i I trung
đ
i
m c
a AB, bi
ế
t kho
ng cách t
I t
i m
t
ph
ng (SCD) b
ng
8
a
. Tính th
tích kh
i chóp S.ABCD theo a cosin c
a góc t
o b
i hai
đườ
ng
th
ng SOAD, v
i O là giao
đ
i
m c
a ACBD.
Câu 6 (1,0 đim).
Cho các s
th
c x; y > 0 và th
a mãn x + y + 1 = 3xy.
Tìm giá tr
l
n nh
t c
a bi
u th
c
( ) ( )
2 2
3 3 1 1
.
1 1
= +
+ +
x y
P
y x x y x y
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim).
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy cho tam giác ABC ph
ươ
ng trình
đườ
ng phân
giác trong c
a góc A là (AD) : x + y + 2 = 0; ph
ươ
ng trình
đườ
ng cao qua B (BH): 2xy + 1 = 0. C
nh
AB
đ
i qua
đ
i
m M(1; 1) và di
n tích tam giác ABC là
27
.
2
Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh c
a tam giác
ABC
.
Câu 8.a (1,0 đim).
Trong không gian v
i h
t
a
độ
Oxyz
cho các
đ
i
m
(2;0;0), (0; 3;6).
A M
Viết
phương trình mt phng (P) đi qua A, M sao cho (P) ct các trc Oy, Oz ti các đim B, C sao cho th tích
t din OABC bng 3, vi O là gc ta độ.
Câu 9.a (1,0 đim). Gii phương trình
2 2
1 2 4
4
4log 2log (8 ) 3log (2 ) 2
2
x
x
x x
+ =
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy cho đường thng
có phương trình x y + 1 = 0
đường tròn
2 2
( ) : 2 4 4 0.
+ + =
C x y x y Tìm ta độ đim M thuc
sao cho qua M k được hai tiếp
tuyến MA; MB đến đường tròn (C), (vi A, B các tiếp đim) đồng thi khong cách t đim
1
;1
2
N
đến AB là ln nht.
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz cho đim M(2; 4; 1) đường thng
1 2 1
: .
1 1 2
x y z
d
= =
Tìm đim
A
thuc
d
sao cho din tích tam giác
AMO
bng
33
2
, biết
A
hoành
độ ln hơn –4 và
O
là gc ta độ.
Câu 9.b (1,0 đim). Tìm s hng không cha
x
khi khai trin biu thc
9
2
1
( ) 1 2 .
= +
P x x
x
Tổng hợp đề thi thử đại học môn toán của MOON.VN năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề thi thử đại học môn toán của MOON.VN năm 2013 - Người đăng: quyettamdaudaihoc97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tổng hợp đề thi thử đại học môn toán của MOON.VN năm 2013 9 10 889