Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp hữu cơ

Được đăng lên bởi nhiensph-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4523 lần   |   Lượt tải: 2 lần
“Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp
hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh”

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. HỢP CHẤT NITRO VÒNG THƠM [23]
1.1.1. Đặc điểm cấu tạo và các tính chất chung của các hợp chất nitro vòng thơm
1.1.1.1. Đặc điểm cấu tạo
Hợp chất nitro vòng thơm là những hợp chất hữu cơ có chứa nhóm chức nitro
(-NO2) liên kết trực tiếp với vòng thơm (Ar-NO2).
Nét rất đặc trưng của các nhóm nitro là khuynh hướng đồng phẳng với vòng
thơm, tạo điều kiện tốt nhất cho sự liên hợp do lợi thế về mặt năng lượng. Vai trò
liên hợp đặc biệt lớn trong trường hợp ở vị trí para với nhóm nitro có nhóm thế đẩy
điện tử mạnh hơn như - NH2, - OH. Khi đó, liên kết C - N về độ bội gần giống liên
kết đôi còn liên kết N - O gần giống liên kết thường như trong cấu tạo sau:
R
R

+
N

N

–

O

–

O

Nếu trong nhân benzen có một vài nhóm thế thì sự đồng phẳng của nhóm
nitro sẽ bị án ngữ không gian. Bằng các kết quả nghiên cứu cấu trúc người ta đã
chứng minh được khuynh hướng đồng phẳng với vòng thơm của nhóm nitro và ảnh
hưởng của nhóm thế, vị trí thế đến khuynh hướng này [23]. Chẳng hạn, ở pdinitrobenzen có tính đồng phẳng, ở m-dinitrobenzen nhóm nitro không nằm trong
mặt phẳng chứa vòng benzen, ở o-dinitrobenzen tính đồng phẳng bị lệch mạnh nhất
có thể góc quay của nhóm nitro tương đối so với vòng benzen tới 900 [23].
Tính đồng phẳng có thể chứng minh được bằng phổ hấp thụ phân tử. Nếu độ
lệch đồng phẳng càng nhiều, tức là liên hợp càng yếu thì tần số dao động bất đối
xứng càng lớn. Dao động này đặc trưng cho độ bền của liên kết N – O trong nhóm
nitro. Đối với hợp chất nitroparafin do không có sự liên hợp nên tần số này cao hơn
trong hợp chất nitro thơm. Tính chất đồng phẳng bị phá vỡ có ảnh hưởng rất lớn
đến khả năng phản ứng của các hợp chất nitro thơm.

Luận văn Thạc sỹ khoa học Môi trường

3

Khoa Môi trường-ĐHKHTN -ĐHQGHN

“Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp
hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh”

1.1.1.2. Tính chất vật lý
Hợp chất nitro vòng thơm có độ bền nhiệt cao. Trong các hợp chất nitro, nhóm
nitro liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon, liên kết đó khá bền và quyết định độ
bền nhiệt cao của chúng, ngay cả đối với các hợp chất polynitro. Đa số những hợp
chất nitro không có khả năng tự phân hủy và tự bùng cháy. Chúng bền với nhiệt (ví
dụ 2,4,6-trinitrotoluen đun nóng thậm chí ở 1500C cũng không bị phân hủ...
“Nghiên cứu khả năng xử nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp
hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh”
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. HỢP CHẤT NITRO VÒNG THƠM [23]
1.1.1. Đc điểm cấu tạo và các tính chất chung của c hp cht nitro vòng thơm
1.1.1.1. Đặc điểm cấu tạo
Hợp chất nitro vòng thơm những hợp chất hữu chứa nhóm chức nitro
(-NO
2
) liên kết trực tiếp với vòng thơm (Ar-NO
2
).
Nét rất đặc trưng củac nhóm nitro khuynh hướng đồng phẳng với vòng
thơm, tạo điều kiện tốt nhất cho sự liên hợp do lợi thế về mặt ng ợng. Vai trò
liên hợp đặc biệt lớn trong trường hợp ở vị trí para với nhóm nitro nhóm thế đẩy
điện tử mạnh hơn như - NH
2,
- OH. Khi đó, liên kết C - N về độ bội gần giống liên
kết đôi còn liên kết N - O gần giống liên kết thường như trong cấu tạo sau:
Nếu trong nhân benzen một vài nhóm thế thì sự đồng phẳng của nhóm
nitro sẽ bị án ngữ không gian. Bằng các kết quả nghiên cứu cấu trúc người ta đã
chứng minh được khuynh hướng đồng phẳng với vòng thơm của nhóm nitro ảnh
hưởng của nhóm thế, vị trí thế đến khuynh hướng này [23]. Chẳng hạn, p-
dinitrobenzen tính đồng phẳng, m-dinitrobenzen nhóm nitro không nằm trong
mặt phẳng chứa vòng benzen, ở o-dinitrobenzen tính đồng phẳng bị lệch mạnh nhất
có thể góc quay của nhóm nitro tương đối so với vòng benzen tới 90
0
[23].
Tính đồng phẳng có thể chứng minh được bằng phổ hấp thụ phân tử. Nếu độ
lệch đồng phẳng càng nhiều, tức liên hợp càng yếu thì tần số dao động bất đối
xứng càng lớn. Dao động này đặc trưng cho độ bền của liên kết N O trong nhóm
nitro. Đối với hợp chất nitroparafin do không có sự liên hợp nên tần số này cao hơn
trong hợp chất nitro thơm. Tính chất đồng phẳng bị phá vỡ ảnh hưởng rất lớn
đến khả năng phản ứng của các hợp chất nitro thơm.
Luận văn Thạc sỹ khoa học Môi trường Khoa Môi trường-ĐHKHTN -ĐHQGHN
3
N
+
N
Tổng hợp hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp hữu cơ - Người đăng: nhiensph-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tổng hợp hữu cơ 9 10 194