Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp kiến thức toán thcs

Được đăng lên bởi Try My Best
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1777 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tổng hợp kiến thức toán THCS

Thầy giáo: Phạm Văn Định

Sè häc vµ ®¹i sè
PhÇn I:
C¸c tËp hîp sè c¬ b¶n vµ c¸c phÐp tÝnh
A. C¸c tËp hîp sè c¬ b¶n
N=
Z=
Q=
R=
1. BiÓu diÔn trªn trôc sè
- Trôc n»m ngang
- Trôc th¼ng ®øng
2. Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè
NZQR
IR
TËp hîp c¸c sè thùc lÊp ®Çy trôc sè
Ngoµi ra cßn c¸c kÝ hiÖu: N*, Z*, Q*, R*, Z+, Z-, Q+, Q-, R+, R-.
b. gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
1. §Þnh nghÜa:
C1: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè x lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm x ®Õn ®iÓm 0 trªn trôc sè.
 x
 x

C2: x  
2. TÝnh chÊt:
x 0 ,

neáu x  0
neáu x  0

x  x

,

x x

,

x y x  y

,

x y x 

y

,

x. y  x . y

,

x: y x : y

c. c¸c phÐp tÝnh vµ tÝnh chÊt cña c¸c phÐp tÝnh
1. PhÐp céng:
- Céng 2 sè cïng dÊu
- Céng 2 sè kh¸c dÊu
TÝnh chÊt: Giao ho¸n, KH, céng víi 0, céng víi sè ®èi.
2. PhÐp trõ: Lµ phÐp tÝnh ngîc cña phÐp tÝnh céng a - b = a + (-b)
3. PhÐp nh©n:
- Nh©n 2 sè cïng dÊu
- Nh©n 2 sè kh¸c dÊu
TÝnh chÊt: Giao ho¸n, KH, nh©n víi 1, nh©n víi sè nghÞch ®¶o, ph©n phèi.
4. PhÐp chia: Lµ phÐp tÝnh ngîc cña phÐp tÝnh nh©n a : b = a . 1 ( b  0).
b
TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp chia ®èi víi phÐp céng vµ phÐp trõ
5. PhÐp n©ng lªn lòy thõa
* §Þnh nghÜa:
* C¸c c«ng thøc:
6. PhÐp khai c¨n (bËc hai)
* §Þnh nghÜa:

x  a

 a 0

 x 0

  2
 x a
0 a < b  a <

* §Þnh LÝ:
* C¸c c«ng thøc:

1)

b

A2  A , (

2
A ) = A (A  0 )

2) AB  A. B (víi A  0 vµ B  0 )
Năm học: 2010 - 2011

1

Tổng hợp kiến thức toán THCS

Thầy giáo: Phạm Văn Định

A
( víi A  0 vµ B  0 )
B
4) a 2 b  a b ( víi B  0 )
3)

A

B

5) a b  a 2 b ( víi A  0 vµ B  0 )
a b   a 2 b (víi A  0 vµ B  0 )
6)
7)
8)
9)

A
1

B
b
A
B



A B (víi A.B  0 vµ B  0 )

A B
( víi B > 0 )
B

C
A B



C
A B

C



A mB

A b



C



2



(víi A  0 vµ A  B2 )

Am B
A B



(víi A  0 , B  0 vµ A  B )

d. Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:
- BiÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc
- BiÓu thøc cã dÊu ngoÆc
e. Quy t¾c dÊu ngoÆc:
- Quy t¾c bá dÊu ngoÆc
- Quy t¾c ®a vµo trong dÊu ngoÆc
f. Quy t¾c chuyÓn vÕ:
PhÇn II:
tÝnh chÊt chia hÕt, dÊu hiÖu chia hÕt
a. tÝnh chÊt chia hÕt cña tæng vµ hiÖu
TÝnh chÊt 1: NÕu tÊt c¶ c¸c sè h¹ng cña mét tæng (hiÖu) ®Òu chia hÕt cho cïng
mét sè th× tæng (hiÖu) chia hÕt cho sè ®ã.
TÝnh chÊt 2: NÕu chØ cã mét sè h¹ng kh«ng chia hÕt cho m«t sè, cßn c¸c sè
h¹ng kh¸c ®Òu chia hÕt cho sè ®ã th× tæng (hiÖu) kh«ng chia hÕt cho sè ®ã.
Mét sè tÝnh chÊt kh¸c:
a m; a + b m  b m
a m; a - b m  b m
a m  ab m
b. dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 5, 3, 9.
c. íc vµ béi (trong N vµ Z)
1. P...
Tổng hợp kiến thức toán THCS Thầy giáo: Phạm Văn Định
A. C¸c tËp hîp sè c¬ b¶n
N =
Z =
Q =
R =
1. BiÓu diÔn trªn trôc sè
- Trôc n»m ngang
- Trôc th¼ng ®øng
2. Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè
N
Z
Q
R
I
R
TËp hîp c¸c sè thùc lÊp ®Çy trôc sè
Ngoµi ra cßn c¸c kÝ hiÖu: N
*
, Z
*
, Q
*
, R
*
, Z
+
, Z
-
, Q
+
, Q
-
, R
+
, R
-
.
b. gi¸ trÞ tuyÖt ®èi
1. §Þnh nghÜa:
C1: Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè x lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm x ®Õn ®iÓm 0 trªn trôc sè.
C2:
x neáu x 0
x
x neáu x 0
2. TÝnh chÊt:
0x
,
xx
,
xx
,
yxyx
,
yxyx
,
yxyx ..
,
c. c¸c phÐp tÝnh vµ tÝnh chÊt cña c¸c phÐp tÝnh
1. PhÐp céng:
- Céng 2 sè cïng dÊu
- Céng 2 sè kh¸c dÊu
TÝnh chÊt: Giao ho¸n, KH, céng víi 0, céng víi sè ®èi.
2. PhÐp trõ: Lµ phÐp tÝnh ngîc cña phÐp tÝnh céng a - b = a + (-b)
3. PhÐp nh©n:
- Nh©n 2 sè cïng dÊu
- Nh©n 2 sè kh¸c dÊu
TÝnh chÊt: Giao ho¸n, KH, nh©n víi 1, nh©n víi sè nghÞch ®¶o, ph©n phèi.
4. PhÐp chia: Lµ phÐp tÝnh ngîc cña phÐp tÝnh nh©n a : b = a .
b
1
( b
0).
TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp chia ®èi víi phÐp céng vµ phÐp trõ
5. PhÐp n©ng lªn lòy thõa
* §Þnh nghÜa:
* C¸c c«ng thøc:
6. PhÐp khai c¨n (bËc hai)
* §Þnh nghÜa:
0a
ax
ax
x
2
0
* §Þnh LÝ: 0
a < b
a
<
b
* C¸c c«ng thøc:
1)
2
A A
, (
A
)
2
= A (A
0
)
2)
.AB A B
(víi A
0
vµ B
0
)
Năm học: 2010 - 2011
1
PhÇn I:
C¸c tËp hîp sè c¬ b¶n vµ c¸c phÐp tÝnh
Sè häc vµ ®¹i sè
tổng hợp kiến thức toán thcs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp kiến thức toán thcs - Người đăng: Try My Best
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
tổng hợp kiến thức toán thcs 9 10 330