Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán lớp 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP KIẾN THỨC
VÀ CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN 9
PHẦN I: ĐẠI SỐ
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
1. Điều kiện để căn thức có nghĩa.
A có nghĩa khi A ≥ 0
2. Các công thức biến đổi căn thức.
A2 = A
a.
c.
e.

A
=
B

A
B

( A ≥ 0; B > 0)

A B = A2 B

AB =

d.

A2 B = A B

e. A B = − A2 B

( AB ≥ 0; B ≠ 0)

g.

A 1
=
B B

h.

C
C ( A ∓ B)
=
A − B2
A±B

i.

C
C( A ∓ B )
=
A − B2
A± B

( A ≥ 0; B ≥ 0)

A. B

( A ≥ 0; B ≥ 0)

f.

AB

b.

A
A B
=
B
B

( B ≥ 0)
( A < 0; B ≥ 0)

( B > 0)

( A ≥ 0; A ≠ B 2 )
( A ≥ 0; B ≥ 0; A ≠ B )

3. Hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
- Tính chất:
+ Hàm số đồng biến trên R khi a > 0.
+ Hàm số nghịch biến trên R khi a < 0.
- Đồ thị:
Đồ thị là một đường thẳng đi qua điểm A(0;b); B(-b/a;0).
4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
- Tính chất:
+ Nếu a > 0 hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.
+ Nếu a < 0 hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.
- Đồ thị:
Đồ thị là một đường cong Parabol đi qua gốc toạ độ O(0;0).
+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành.
+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành.
5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = a'x + b' (d')
(d) và (d') cắt nhau ⇔ a ≠ a'
(d) // (d') ⇔ a = a' và b ≠ b'
(d) ≡ (d') ⇔ a = a' và b = b'
6. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường cong.
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = ax2 (P)
(d) và (P) cắt nhau tại hai điểm
(d) tiếp xúc với (P) tại một điểm
(d) và (P) không có điểm chung

7. Phương trình bậc hai.
Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)
Công thức nghiệm
∆ = b2 - 4ac
Nếu ∆ > 0 : Phương trình có hai nghiệm
phân biệt:
x1 =

Công thức nghiệm thu gọn
∆' = b'2 - ac với b = 2b'
- Nếu ∆' > 0 : Phương trình có hai nghiệm
phân biệt:

−b+ ∆
−b− ∆
; x2 =
2a
2a

x1 =

− b ' + ∆'
− b ' − ∆'
; x2 =
a
a

Nếu ∆ = 0 : Phương trình có nghiệm kép : - Nếu ∆' = 0 : Phương trình có nghiệm kép:
−b
− b'
x1 = x2 =
x1 = x 2 =
2a
a
Nếu ∆ < 0 : Phương trình vô nghiệm
- Nếu ∆' < 0 : Phương trình vô nghiệm
8. Hệ thức Viet và ứng dụng.
- Hệ thức Viet:
Nếu x1, x2 là nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a≠0) thì:
−b

 S = x1 + x2 = a

 P = x .x = c
1 2

a

- Một số ứng dụng:
+ Tìm hai số u và v biết u + v = S; u.v = P ta giải phương trình:
x2 - Sx + P = 0
(Điều kiện S2 - 4P ≥ 0)
+ Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a≠0)
Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm:
x1 = 1 ; x2 =

c
a

Nếu a - b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm:
x1 = -1 ; x2 = −

c
a

9. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phươn...
TỔNG HỢP KIẾN THỨC
VÀ CÁCH GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN 9
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
1. Điều kiện để căn thức có nghĩa.
A
có nghĩa khi A 0
2. Các công thức biến đổi căn thức.
a.
2
A A=
b.
. ( 0; 0)AB A B A B=
c.
( 0; 0)
A A
A B
B
B
= >
d.
2
( 0)A B A B B=
e.
2
( 0; 0)A B A B A B=
e.
2
( 0; 0)A B A B A B= <
f.
1
( 0; 0)
A
AB AB B
B B
=
g.
( 0)
A A B
B
B
B
= >
h.
2
2
( )
( 0; )
C C A B
A A B
A B
A B
=
±
i.
2
( )
( 0; 0; )
C C A B
A B A B
A B
A B
=
±
3. Hàm số y = ax + b (a
0)
- Tính chất:
+ Hàm số đồng biến trên R khi a > 0.
+ Hàm số nghịch biến trên R khi a < 0.
- Đồ thị:
Đồ thị là một đường thẳng đi qua điểm A(0;b); B(-b/a;0).
4. Hàm số y = ax
2
(a
0)
- Tính chất:
+ Nếu a > 0 hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.
+ Nếu a < 0 hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.
- Đồ thị:
Đồ thị là một đường cong Parabol đi qua gốc toạ độ O(0;0).
+ Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành.
+ Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành.
5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = a'x + b' (d')
(d) và (d') cắt nhau a a'
(d) // (d') a = a' và b b'
(d) (d') a = a' và b = b'
6. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường cong.
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = ax
2
(P)
(d) và (P) cắt nhau tại hai điểm
(d) tiếp xúc với (P) tại một điểm
(d) và (P) không có điểm chung
PHẦN I: ĐẠI S
Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán lớp 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tổng hợp kiến thức và dạng bài tập toán lớp 9 9 10 452