Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp KT cơ bản hóa 12

Được đăng lên bởi ho-pham
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph n: VÔ CƠ

Ki n th c cơ b n Hóa 12

Bài 17 : V TRÍ C A KIM LO I TRONG B NG TU N HOÀN
VÀ C U T O C A KIM LO I
I. V trí c a các nguyên t kim lo i trong b ng tu n hoàn
- Kim lo i chi m kho n 90 nguyên t trong b ng tu n hoàn
- G m nhóm IA IIIA (tr H, B), m t ph n c a nhóm IVA VIA, nhóm IB VIIIB,h lan tan
và actini
II. C u t o c a nguyên t kim lo i:
1.C u t o nguyên t
-Các nguyên t kim lo i có 1,2,3e ngoài cùng Ví d : Na:[Ne]3s1. Mg[Ne]3s2. Al[Ne]3s23p1
- Năng lư ng ion hoá tương ñ i nh
⇒ Kim lo i d như ng electron ⇒ Tính ch t chung c a kim lo i là tính KH
2. Câu t o m ng tinh th
nhi t ñ thư ng tr Hg tr ng thái l ng
-Các kim lo i khác tr ng thái r n và có c u t o tinh th .
-Tinh th kim lo i g m có 3 ph n: nguyên t , ion dương n m nút m ng và các electron chuy n
ñ ng t do trong m ng tinh th
-Có 3 ki u mang tinh th ph bi n:l c,l p phương tâm diên, l p phương tâm kh i. (xem các ki u
m ng tinh th sgk)
3. Liên k t kim lo i
Liên k t kim lo i là liên k t ñư c hình thành do l c hút gi a các electron chuy n ñ ng t do v i các
ion dương trong m ng tinh th

CÂU H I:
1/ Tính ch t chung c a Kim Lo i là gì? Nêu nguyên nhân
2/ Trong tinh th kim lo i t n t i nh ng thành ph n nào?
3/ Th nào là liên k t kim lo i ?

Bài 18 : TÍNH CH T C A KIM LO I VÀ DÃY ðI N HÓA
I .Tính ch t v t lí :
Kim lo i có tính d o , tính d n nhi t, tính d n ñi n, tính ánh kim t t c các tính ch t này do s có
m t c a electron t do
II. Tính ch t hoá h c :
- Do ñ c ñi m c u t o ít electron l p ngoài cùng ( 1,2,3e),
- Năng lư ng ion hoá tương ñ i nh
- Bán kính nguyên t l n
⇒ Các nguyên t kim lo i d dàng như ng các e hoá tr hoá tr này ⇒ th hi n tính kh :
Phương trình t ng quát: M – ne -> Mn+
ði t ñ u ñ n cu i "dãy ñi n hóa" c a kim lo i thì tính kh c a kim lo i gi m d n, còn tính
oxi hoá c a ion kim lo i tăng d n
Tính Oxi hoá: K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Cr2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Hg22+ Fe3+ Ag+ Pt2+ Au3+
Tính Kh
K Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu 2Hg Fe2+ Ag Pt Au

1/ Tác d ng v i phi kim:
a/ Ph n ng v i oxi: ða s các kim lo i ñ u b oxi hóa b i O2 (ñ c bi t
năng ph n ng tuỳ thu c vào ñi u ki n và tính kh m nh hay y u c a kim lo i
Ví d :
4Na + O2
2Na2O

nhi t ñ cao). Kh

0

3Fe + 2O2 t
→ Fe3O4
b/ Ph n ng v i halogen và các phi kim khác
− V i halogen: các kim lo i ki m, ki m th , Al ph n ng ngay
ph i ñun nóng.
+ V i phi kim m nh thì kim lo i có hoá tr cao:

to thư ng. Các kim lo i khác

Trang 1

Ph n: VÔ CƠ

Ki n th c cơ b n Hóa 12
0

2Fe + 3Cl2 t
→ 2FeCl3
+ V i phi kim y u ph i ñun nóng và kim lo i có hoá ...
Kiến thức cơ bản Hóa 12 Phần: VÔ CƠ
Trang
1
Bài 17 : VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
I. Vị trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn
- Kim loại chiếm khoản 90 nguyên tố trong bảng tuần hoàn
- Gồm nhóm IA IIIA (trừ H, B), một phần của nhóm IVA VIA, nhóm IB VIIIB,họ lan tan
và actini
II. Cấu tạo của nguyên tử kim loại:
1.Cấu tạo nguyên tử
-Các nguyên tử kim loại có 1,2,3e ngoài cùng Ví dụ: Na:[Ne]3s
1
. Mg[Ne]3s
2
. Al[Ne]3s
2
3p
1
- Năng lượng ion hoá tương ñối nhỏ
Kim loại dễ nhường electron
Tính chất chung của kim loại là tính KHỬ
2. Câu tạo mạng tinh thể
Ở nhiệt ñộ thường trừ Hg ở trạng thái lỏng
-Các kim loại khác ở trạng thái rắn và có cấu tạo tinh thể.
-Tinh thể kim loại gm 3 phần: nguyên tử, ion dương nằm nút mạng các electron chuyển
ñộng tự do trong mạng tinh thể
-Có 3 kiểu mang tinh thể phổ biến:lục,lập phương m diên, lập phương m khối. (xem các kiểu
mạng tinh thể sgk)
3. Liên kết kim loại
Liên kết kim loại là liên kết ñược hình thành do lực hút giữa các electron chuyển ñộng tự do với các
ion dương trong mạng tinh thể
CÂU HỎI:
1/ Tính chất chung của Kim Loại là gì? Nêu nguyên nhân
2/ Trong tinh thể kim loại tồn tại những thành phần nào?
3/ Thế nào là liên kết kim loại ?
Bài 18 : TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI VÀ DÃY ðIỆN HÓA
I .Tính chất vật lí :
Kim loại có tính dẻo , tính dẫn nhiệt, tính dẫn ñiện, tính ánh kim tất cả các tính chất này do sự có
mặt của electron tự do
II. Tính chất hoá học :
- Do ñặc ñiểm cấu tạo ít electron lớp ngoài cùng ( 1,2,3e),
- Năng lượng ion hoá tương ñối nhỏ
- Bán kính nguyên tử lớn
Các nguyên tử kim loại dễ dàng nhường các e hoá trị hoá trị này
thể hiện tính khử:
Phương trình tổng quát: M – ne -> M
n+
ði từ ñầu ñến cuối "dãy ñiện hóa" của kim loại ttính khử của kim loại giảm dần, còn tính
oxi hoá của ion kim loại tăng dần
Tính Oxi hoá: K
+
Na
+
Mg
2+
Al
3+
Zn
2+
Cr
2+
Fe
2+
Ni
2+
Sn
2+
Pb
2+
H
+
Cu
2+
Hg
2
2+
Fe
3+
Ag
+
Pt
2+
Au
3+
Tính Khử K Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu 2Hg Fe
2+
Ag Pt Au
1/ Tác dụng với phi kim:
a/ Phản ng với oxi: ða số các kim loại ñều bị oxi hóa bởi O
2
(ñặc biệt nhiệt ñộ cao). Khả
năng phản ứng tuỳ thuộc vào ñiều kiện và tính khử mạnh hay yếu của kim loại
Ví dụ:
4Na + O
2
2Na
2
O
3Fe + 2O
2
0
t
Fe
3
O
4
b/ Phản ứng với halogen và các phi kim khác
Với halogen: các kim loại kiềm, kiềm thổ, Al phản ứng ngay t
o
thường. Các kim loại khác
phải ñun nóng.
+ Với phi kim mạnh thì kim loại có hoá trị cao:
Tổng hợp KT cơ bản hóa 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp KT cơ bản hóa 12 - Người đăng: ho-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tổng hợp KT cơ bản hóa 12 9 10 742