Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp lí thuyết hóa hữu cơ hay phần 1

Được đăng lên bởi quan-vo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LTĐH

Tổng hợp Hữu cơ

 Trong một vài năm gần đây, đề thi hóa học có phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu lý thuyết.
Đối với các câu hỏi lý thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi sẽ giúp các em phá bẫy gài trong các câu hỏi.
 Nhằm hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2012, Tài liệu tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ giúp các em bước đầu làm
quen và dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi lý thuyết hữu cơ đếm, đúng-sai…Tài liệu được tổng hợp từ
diễn đàn học tập  và các đề thi thử từ các năm của các trường
THPT trên cả nước. Hi vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần.
Chúc các em thành công !
Vi Nhân Nan

Câu 1. Cho c|c chất sau : propen ; isobutilen; propin, buta-1,3-đien; stiren v{ etilen. H~y cho biết có bao nhiêu chất khi
t|c dụng với HBr theo tỷ lệ 1 : 1 cho 2 sản phẩm?
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Câu 2. Đề hiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol thu được sản phẩm chính l{ anken n{o sau đ}y?
A. 2-metyl but-2-en
B. 2-metyl but-1-en
C. 3-metyl but-1-en
D. Pent-1-en
Câu 3. Thực hiện phản ứng este ho| giữa axit ađipic (HOOC-(CH2)4-COOH ) với rượu đơn chức X thu được este Y1 v{
Y2 trong đó Y1 có công thức ph}n tử l{ C8H14O4. H~y lựa chọn công thức đúng của X.
A. C2H5OH
B. CH3OH
C. CH3OH hoặc C2H5OH
D. C3H5OH
Câu 4. Gluxit l{ hợp chất tạp chức trong ph}n tử có nhiều nhóm -OH v{ có nhóm :
A. cacbonyl
B. anđehit
C. amin
D. cacboxyl
 NaOH
 HCl du
Câu 5. Cho c|c d~y chuyển hóa. Glyxin 
 X1 
 X2. Vậy X2 l{:
A. H2N-CH2-COONa
B. H2N-CH2-COOH
C. ClH3N-CH2-COOH
D. ClH3NCH2COONa
Câu 6. Câu 6. Có thể sử dụng cặp ho| chất n{o sau đ}y có thể sử dụng để ph}n biệt 4 dung dịch: CH3COOH, CH3OH,
C3H5(OH)3 v{ CH3CH=O.
A. CuO v{ quỳ tím
B. dung dịch NaHCO3, dd AgNO3 / dung dịch NH3
C. quỳ tím v{ Cu(OH)2
D. quỳ tím v{ dd AgNO3 / dung dịch NH3
Câu 7. Trong số c|c polime sau:
[- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1);
[-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ;
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ;
[C6H7O2(OOCCH3)3]n
(4) ;
(-CH2-CH2-)n
(5) ;
(-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime được dùng để sản xuất tơ l{:
A. (5); (6)
B. (4); (5); (6)
C. (1); (2); (3); (4)
D. (3); (4); (5); (6)
Câu 8. Thực hiện phản ứng este ho| rượu đơn chức X với axit Y thu được este Z có công thức ph}n tử l{ C4H6O2. Y có
phản ứng tr|ng gương v{ phản ứng l{m mất m{u nước brom. H~y lựa chọn công thức đúng của este Z.
A. HCOO-CH=CH-CH3
B. CH2=CH-COOCH3
C. HCOO-C(CH3)=C...
LTĐH Tổng hợp Hữu cơ
1
Trong một vài năm gần đây, đề thi hóa học có phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu lý thuyết.
Đối với các câu hỏi thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi sẽ giúp các em phá bẫy gài trong các câu hỏi.
Nhằm ớng kỳ thi tuyển sinh ĐH- 2012, Tài liệu tổng hợp thuyết hóa giúp các em bước đầu làm
quen dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi thuyết hữu đếm, đúng-sai…Tài liệu được tổng hợp từ
diễn đàn học tập http://www.facebook.com/groups/nhungnguoiyeuhoa/ và các đề thi thử từ các năm của các trường
THPT trên cả nước. Hi vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần.
Chúc các em thành công !
Vi Nhân Nan
Câu 1.
 : propen ; isobutilen; propin, buta-1,3- stiren 
 
A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 2.
-metylbutan-2-
A. 2-metyl but-2-en B. 2-metyl but-1-en C. 3-metyl but-1-en D. Pent-1-en
Câu 3.
-(CH
2
)
4
-
1

Y
2

1

8
H
14
O
4

A. C
2
H
5
OH B. CH
3
OH C. CH
3

2
H
5
OH D. C
3
H
5
OH
Câu 4.
- :
A. cacbonyl B.  C. amin D. cacboxyl
Câu 5.

NaOH
X
1
duHCl
X
2

2

A. H
2
N-CH
2
-COONa B. H
2
N-CH
2
-COOH C. ClH
3
N-CH
2
-COOH D. ClH
3
NCH
2
COONa
Câu 6.
Câu 6.  
3
COOH, CH
3
OH,
C
3
H
5
(OH)
3

3
CH=O.
A.  B. 
3
, dd AgNO
3

3
C. 
2
D. O
3

3
Câu 7.

[- NH-(CH
2
)
6
- NH-CO - (CH
2
)
4
- CO-]
n
(1); [-NH-(CH
2
)
5
-CO -]
n
(2) ; [-NH-(CH
2
)
6
- CO-]
n
(3) ;
[C
6
H
7
O
2
(OOCCH
3
)
3
]
n
(4) ; (-CH
2
-CH
2
-)
n
(5) ; (-CH
2
-CH=CH-CH
2
-)
n
(6) .

A. (5); (6) B. (4); (5); (6) C. (1); (2); (3); (4) D. (3); (4); (5); (6)
Câu 8.

4
H
6
O
2
. Y


A. HCOO-CH=CH-CH
3
B. CH
2
=CH-COOCH
3
C. HCOO-C(CH
3
)=CH
2
D. HCOO-CH
2
-CH=C
Câu 9.

3
H
7
O
2
N. 
1

2
H
4
O
2
NNa. 
 :
A. H
2
N-CH
2
-COOCH
3
B. H
2
N-CH
2
-COOCH
2
CH
3
C. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH D. CH
3
-CH
2
COONH
4
Câu 10.

8
H
10
O
2


8
H
6
O
2

A. 4 B. 5 C. 3 D. 2
Câu 11.
 : axit axetic (1) ; axit acrylic (2) 
 
A. (2) < (3) < (1) < (4) B. (3) < (1) < (2) < (4) C. (3) < (4) < (1) < (2) D. (1) < (2) < (3) < (4)
Câu 12.

2

1
; X + O
2

2
; X
2
+ X
1

6
H
10
O
2
+ H
2
O.  :
A. CH
3
CH=O B. CH
3
CH
2
CH=O C. CH
2
=C(CH
3
)-CH=O D. CH
2
=CH-CH=O
Câu 13.


2

A. 1,2- B. 1,1- C. 1,1,2,2-tetraclo etan D. 1,1,1-triclo etan
Câu 14.


2

3
/NH
3


A. -CH=O B. 
3
CH=O
C. O=CH--CH
2
-CH=O D. CH
3
--CH
2
-CH=O
Câu 15.

2
SO
4


A.  B. 
tổng hợp lí thuyết hóa hữu cơ hay phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp lí thuyết hóa hữu cơ hay phần 1 - Người đăng: quan-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tổng hợp lí thuyết hóa hữu cơ hay phần 1 9 10 781