Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp toán hóa lớp 8

Được đăng lên bởi ntthan-nct
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baûng 1- MOÄT SOÁ NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC

Soá
proton
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25

Teân

Kyù hieäu

Nguyeân töû khoái

nguyeân toá
Hiñro
Heli
Liti
Beri
Bo
Cacbon
Nitô
Oxi
Flo
Neon
Natri
Magie
Nhoâm
Silic
Photpho
Löu huyønh
Clo
Argon
Kali
Canxi

hoaù hoïc
H
He
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca

1
4
7
9
11
12
14
16
19
20
23
24
27
28
31
32
35,5
39,9
39
40

Crom
Mangan

Cr
Mn

52
55

Hoaù trò
I
I
II
III
IV,II
II,III,IV…
II
I
I
II
III
IV
III,V
II,IV,VI
I,…
I
II

II,III
II,IV,VII
…

26
29
30
35
47
56
80
82

Saét
Ñoàng
Keõm
Brom
Baïc
Bari
Thuyû ngaân
Chì

Fe
Cu
Zn
Br
Ag
Ba
Hg
Pb

56
64
65
80
108
137
201
207

II,III
I,II
II
I…
I
II
I,II
II,IV

Baûng 2- HOAÙ TRÒ CUÛA MOÄT SOÁ NHOÙM NGUYEÂN TÖÛ

Teân nhoùm
Hiñroxit (OH); Nitrat (NO3)
(*)

Sunfat (SO4); Cacbonat(CO3)
Photphat (PO4)

1.HBH
a) Tứ giác có các cạnh đối song song
b) tứ giác có các cạnh đối bằng nhau
c) Tứ giác có các cạnh đối song song và bằng nhau
d) Tứ giác có các góc đối bằng nhau
e)Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm
mỗi đường
2.HCN
a) Hình thang cân có một góc vuông
b) hbh có một góc vuông
c) hbh có 2 đường chéo bằng nhau
3.Hình thoi
a)hbh có hai cạnh kề bằng nhau
b)hbh vó hai dường chéo vuông góc với nhau
c) Có đường chéo là tia phân giác của một góc
1)CN=a.b
2)vuông=a2
3)tam giác = ½ a.h
4)thang=1/2.(a+b).h
5)bình hành=a.h

Hoaù trò
I
II
III

1)CN=a.b
2)vuông=a2
3)tam giác = ½ a.h
4)thang=1/2.(a+b).h
5)bình hành=a.h
6)thoi= ½.d1.d2

6)thoi= ½.d1.d2

Bài ca nguyên tử khối

BÀI CA HÓA TRỊ

Hai ba Natri (Na=23)
Nhớ ghi cho rõ
Kali chẳng khó
Ba chín dễ dàng (K=39)
Khi nhắc đến Vàng
Một trăm chín bảy (Au=197)
Oxi gây cháy
Chỉ mười sáu thôi (O=16)
Còn Bạc dễ rồi
Một trăm lẻ tám (Ag =108)
Sắt màu trắng xám
Năm sáu có gì (Fe=56)
Nghĩ tới Beri
Nhớ ngay là chín (Be=9)
Gấp ba lần chín
Là của anh Nhôm (Al=27)
Còn của Crôm
Là năm hai đó (Cr=52)
Của Đồng đã rõ
Là sáu mươi tư (Cu =64)
Photpho không dư
Là ba mươi mốt (P=31)
Hai trăm lẻ một
Là của Thủy Ngân (Hg=201)
Chẳng phải ngại ngần
Nitơ mười bốn (N=14)
Hai lần mười bốn
Silic phi kim (Si=28)
Can xi dễ tìm
Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn
Con số năm lăm (Mn=55)
Ba lăm phẩy năm
Clo chất khí (Cl=35.5)
Phải nhớ cho kỹ
Kẽm là sáu lăm (Zn=65)
Lưu huỳnh chơi khăm
Ba hai đã rõ (S=32)
Chẳng có gì khó
Cacbon mười hai (C=12)
Bari hơi dài
Một trăm ba bảy (Ba=137)
Phát nổ khi cháy
Cẩn thận vẫn hơn
Khối lượng giản đơn
Hiđrô là một (H=1)
Còn cậu Iốt
Ai hỏi nói ngay

Kali, Iôt, Hiđro
Natri với bạc,Clo một loài
Là hó...
Baûng 1- MOÄT SOÁ NGUYEÂN TOÁ HOAÙ HOÏC
Soá
proton
Teân
nguyeân toá
Kyù hieäu
hoaù hoïc
Nguyeân töû khoái Hoaù trò
1 Hiñro H 1 I
2 Heli He 4
3 Liti Li 7 I
4 Beri Be 9 II
5 Bo B 11 III
6 Cacbon C 12 IV,II
7 Nitô N 14 II,III,IV…
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhoâm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III,V
16 Löu huyønh S 32 II,IV,VI
17 Clo Cl 35,5 I,…
18 Argon Ar 39,9
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
-
-
-
24 Crom Cr 52 II,III
25 Mangan Mn 55 II,IV,VII
26 Saét Fe 56 II,III
29 Ñoàng Cu 64 I,II
30 Keõm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I…
47 Baïc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thuyû ngaân Hg 201 I,II
82 Chì Pb 207 II,IV
Tổng hợp toán hóa lớp 8 - Trang 2
Tổng hợp toán hóa lớp 8 - Người đăng: ntthan-nct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng hợp toán hóa lớp 8 9 10 924