Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp về môn lịch sử đảng

Được đăng lên bởi lopgaubong13
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1894 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU 1: VÌ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI ( 3/2/1930) LÀ TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ,
LÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC- LÊ NIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG
VIỆT NAM CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC?
I. Đảng CSVN ra đời (3/2/1930) là tất yếu của lịch sử
1.Hoàn cảnh lịch sử :
a/Thế giới:
- Từ TK XIX- XX, trên thế giới xuất hiện những mâu thuẫn mới trong XH TBCN.
+ Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa và các nước tư bản chính quốc
+ Mâu thuẫn giữa các nước TBCN phát triển trước và các nước TBCN mới phát triển.
=> các mâu thuẫn này dẫn đến chiến tranh đế quốc.khi các nước tbcn chuyển sang tbđq ,chúng sẽ tăng
cường bóc lột nhân dân thuộc địalàm cho nhân dân thuộc địa đã khổ thì ngày càng khổ hơn
- Sang đầu TK XX, những mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt nên dẫn đến CTTG lần 1 (1914-1918).
-Ảnh hưởng của cn Mac :cn Mac ra đời đã được HCM đọc,nghiên cứu và HCM đã truyền bá tư tưởng M
và cho cán bộ VN
-1917 :CMT10 Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lenin, nó cổ vũ cho ptr gpdt của các nước trên
TG.Nga là mẫu hình đầu tiên giải quyết vấn vđ cm bằng con đường cmvs
-1919: qtcs được thành lậptruyền bá tư tưởng Mac lenin vào vn.qtcs ra đời giúp đỡ cho cmvn rất
nhiều :bồi dưỡng ,đào tạo cán bộ;cung cấp kinh phí đi lại,hoạt động cho cmvn, chỉ đạo về mặt đường lối…
b/ Trong nước:
-Từ năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo,
phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.
+ Về chính trị: chúng trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, thi hành chính sách
cai trị chuyên chế, biến một bộ phận của giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thành tay sai đắc lực,
tạo nên sự cấu kết giữa chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai, đặc trưng của chế độ thuộc địa. Sự cai trị
của chính quyền thuộc địa đã làm cho nhân dân ta mất hết quyền độc lập, quyền tự do dân chủ; mọi phong
trào yêu nước bị đàn áp dã man; mọi ảnh hưởng của các trào lưu tiến bộ từ bên ngoài vào đều bị ngăn cấm.
+Về kinh tế: chúng triệt để khai thác Đông Dương vì lợi ích của giai cấp tư sản Pháp, bóc lột tàn bạo
nhân dân ta, thực hiện chính sách độc quyền, kìm hãm sự phát triển kinh tế độc lập của nước ta. Chúng đặt
ra hàng trăm thứ thuế vô lý, vô nhân đạo, kể cả duy trì bóc lột kiểu phong kiến… đẩy nhân dân ta vào cảnh
bần cùng, làm cho nền kinh tế bị què quặt, lệ thuộc vào kinh tế Pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng, kéo dài.
+ Về văn hóa – xã hội: chúng thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích văn hoá nô dịch,...
CÂU 1: VÌ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI ( 3/2/1930) LÀ TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ,
LÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC- LÊ NIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG
VIỆT NAM CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC?
I. Đảng CSVN ra đời (3/2/1930) là tất yếu của lịch sử
1.Hoàn cảnh lịch sử :
a/Thế giới:
- Từ TK XIX- XX, trên thế giới xuất hiện những mâu thuẫn mới trong XH TBCN.
+ Mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa và các nước tư bản chính quốc
+ Mâu thuẫn giữa các nước TBCN phát triển trước và các nước TBCN mới phát triển.
=> các mâu thuẫn này dẫn đến chiến tranh đế quốc.khi các nước tbcn chuyển sang tbđq ,chúng sẽ tăng
cường bóc lột nhân dân thuộc địalàm cho nhân dân thuộc địa đã khổ thì ngày càng khổ hơn
- Sang đầu TK XX, những mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt nên dẫn đến CTTG lần 1 (1914-1918).
-Ảnh hưởng của cn Mac :cn Mac ra đời đã được HCM đọc,nghiên cứu HCM đã truyền tưởng M
và cho cán bộ VN
-1917 :CMT10 Nga thành công dưới sự lãnh đạo của Lenin, nó cổ cho ptr gpdt của các nước trên
TG.Nga là mẫu hình đầu tiên giải quyết vấn vđ cm bằng con đường cmvs
-1919: qtcs được thành lậptruyền tưởng Mac lenin o vn.qtcs ra đời giúp đỡ cho cmvn rất
nhiều :bồi dưỡng ,đào tạo cán bộ;cung cấp kinh phí đi lại,hoạt động cho cmvn, chỉ đạo về mặt đường lối…
b/ Trong nước:
-Từ năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo,
phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.
+ Về chính trị: chúng trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, thi hành chính sách
cai trị chuyên chế, biến một bộ phận của giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thành tay sai đắc lực,
tạo nên sự cấu kết giữa chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai, đặc trưng của chế độ thuộc địa. Sự cai trị
của chính quyền thuộc địa đã làm cho nhân dân ta mất hết quyền độc lập, quyền tự do dân chủ; mọi phong
trào yêu nước bị đàn áp dã man; mọi ảnh hưởng của các trào lưu tiến bộ từ bên ngoài vào đều bị ngăn cấm.
+Về kinh tế: chúng triệt để khai thác Đông Dương vì lợi ích của giai cấp tư sản Pháp, bóc lột tàn bạo
nhân dân ta, thực hiện chính sách độc quyền, kìm hãm sự phát triển kinh tế độc lập của nước ta. Chúng đặt
ra hàng trăm thứ thuế vô lý, vô nhân đạo, kể cả duy trì bóc lột kiểu phong kiến… đẩy nhân dân ta vào cảnh
bần cùng, làm cho nền kinh tế bị què quặt, lệ thuộc vào kinh tế Pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng, kéo dài.
+ Về văn hóa – xã hội: chúng thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích văn hoá nô dịch, sùng Pháp,
nhằm kìm hãm nhân dân ta trong vòng tăm tối, dốt nát, lạc hậu, phục tùng sự cai trị của chúng.
- Quá trình khai thác thuộc địa triệt để của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến đổi
lớn, tạo ra sự phân hóa xhhai giai cấp mới ra đời: giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Nước ta từ chế độ
phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Trong xã hội tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu
thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu
là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến tay sai, chỗ dựa cho bộ máy thống trị và bóc lột của chủ nghĩa
thực dân Pháp. Hai mâu thuẫn đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực
dân Pháp xâm lược là mâu thuẫn chủ yếu. Vì vậy, nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược và nhiệm vụ
1
tổng hợp về môn lịch sử đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp về môn lịch sử đảng - Người đăng: lopgaubong13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
tổng hợp về môn lịch sử đảng 9 10 336