Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan đất hiếm việt nam

Được đăng lên bởi Hoàng MT
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG QUAN VỀ ĐẤT HIẾM Ở VIỆT NAM
Bùi Tất Hợp - Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản
Trịnh Đình Huấn - Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm
Tóm tắt: Những kết quả điều tra, đánh giá, thăm dò từ những năm 1950 đến nay
đã khẳng định Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về đất hiếm. Các mỏ đất hiếm ở
Việt Nam có quy mô từ trung bình đến lớn, chủ yếu là đất hiếm nhóm nhẹ (nhóm lantan
- ceri), có nguồn gốc nhiệt dịch và tập trung ở vùng Tây Bắc Việt Nam, tạo điều kiện
thuận lợi để phát triển thành một cụm công nghiệp khai thác, chế biến đất hiếm trong
tương lai. Với nhu cầu sử dụng đất hiếm trên thế giới ngày càng tăng, đặc biệt hiện nay
Trung Quốc (nước cung cấp 95% đất hiếm cho thị trường thế giới) bắt đầu thực hiện
chính sách dự trữ tài nguyên khoáng sản thì thị trường đất hiếm thế giới trở nên sôi
động. Vì vậy, công tác điều tra, đánh giá và thăm dò đất hiếm cũng như nghiên cứu
chính sách đầu tư khai thác, chế biến, xuất khẩu đất hiếm hiện nay cần được đặc biệt
quan tâm.
1. Khái quát chung về đất hiếm
1.1. Đặc điểm địa hóa - khoáng vật
Đất hiếm là nhóm gồm 15 nguyên tố giống nhau về mặt hóa học trong bảng hệ
thống tuần hoàn Mendeleev và được gọi chung là lantan, gồm các nguyên tố có số thứ
tự từ 57 (lantan) đến số thứ tự 71 (lutexi). Thông thường ytri (số thứ tự 39) và scandi
(số thứ tự 21) cũng được xếp vào nhóm đất hiếm vì trong tự nhiên nó luôn đi cùng các
nguyên tố này. Các nguyên tố đất hiếm và đặc tính cơ bản của đất hiếm được thống kê
ở bảng 1.
Bảng 1. Các nguyên tố đất hiếm và các đặc tính cơ bản
TT

Nguyên tố

Ký hiệu
hoá học

Thứ tự
nguyên tử

Hoá
trị

Nguyên tử
lượng

HLTB
trong vỏ trái
đất (ppm)

Các oxyt

1

Lantan

La

57

3

138,92

29,00

La 2 O 3

2

Ceri

Ce

58

3,4

140,13

60,00

CeO 2

3

Prazeodim

Pr

59

3,4

140,92

9,00

Pr 4 O 11

4

Neodim

Nd

60

3

144,27

37,00

Nd 2 O 3

5

Prometi

Pm

61

3

145,00

-

Không

6

Samari

Sm

62

2,3

150,43

8,00

Sm 2 O 3

7

Europi

Eu

63

2,3

152,00

1,30

Eu 2 O 3

8

Gadoloni

Gd

64

3

156,90

8,00

Gd 2 O 3

9

Tecbi

Tb

65

3,4

159,20

2,50

Tb 4 O 7

10

Dysprosi

Dy

66

3

162,46

5,00

Dy 2 O 3

11

Honmi

Ho

67

3

164,94

1,70

Ho 2 O 3

12

Erbi

Er

68

3

167,20

3,00

Er 2 O 3

13

Tuli

Tm

69

3

169,40

0,50

Tm 2 O 3

14

Ytecbi

Yb

70

2,3

173,04

0,33

Yb 2 O 3

1

TT

Nguyên tố

Ký hiệu
hoá học

Thứ tự
nguyên tử

Hoá
trị

Nguyên tử
lượng

HLTB
trong vỏ trái
đất (ppm)

Các oxyt

15

Lutexi

Lu

71

3

174,99

0,50

Lu 2 O 3

16

Ytri

Y

39

3

88,92

29,00

Y2O3

17...
1
TNG QUAN V ĐẤT HIM VIT NAM
Bùi Tt Hp - Cc K
inh tế Địa cht và Khoáng sn
Trnh Đình Hun - Liên đoàn Địa cht x - hiếm
Tóm tt: Nhng kết qu điu tra, đánh giá, thăm dò t nhng năm 1950 đến nay
đã khng định Vit Nam là quc gia có tim năng ln v đất hiếm. Các m đất hiếm
Vit Nam có quy mô t trung bình đến ln,
ch yếu là đất hiếm nhóm nh (nhóm lantan
- ceri), có ngun gc nhit dch và tp trung vùng Tây Bc Vit Nam, to điu kin
thun li để phát trin thành mt cm công nghip khai thác, chế biến đất hiếm trong
tương lai. Vi nhu cu s dng đất hiếm trên thế gii ngày càng tăng, đặc bit hin nay
Trung Quc (nước cung cp 95% đất hiếm cho th trường thế gii) bt đầu thc hin
chính sách d tr tài nguyên khoáng sn thì th trường đất hiếm thế gii tr nên sôi
động. Vì vy, công tác điu tra, đánh giá và thăm
đất hiếm cũng như nghiên cu
chính sách đầu tư khai thác, chế biến, xut khu đất hiếm hin nay cn được đặc bit
quan tâm.
1. Khái quát chung v đất hiếm
1.1. Đặc đim địa hóa - khoáng vt
Đất hiếm
là nhóm gm 15 nguyên t ging nhau v mt hóa hc trong bng h
thng tun hoàn Mendeleev và đưc gi chung là lantan, gm các nguyên t có s th
t t 57 (lantan) đến s th t 71 (lutexi). Thông thường ytri (s th t 39) và scandi
(s th t 21) cũng được xếp vào nhóm đất hiếm vì trong t nhiên nó luôn đi cùng các
nguyên t này. Các nguyên t đất hiếm và đặc tính cơ bn ca đất hiếm được thng kê
bng 1.
Bng 1. Cá
c nguyên t đất hiếm và các đặc tính cơ bn
TT Nguyên t
Ký hiu
hoá hc
Th t
nguyên t
Hoá
tr
Nguyên t
lượng
HLTB
trong v trái
đất (ppm)
Các oxyt
1 Lantan La 57 3 138,92 29,00 La
2
O
3
2 Ceri Ce 58 3,4 140,13 60,00 CeO
2
3 Prazeodim Pr 59 3,4 140,92 9,00 Pr
4
O
11
4 Neodim Nd 60 3 144,27 37,00 Nd
2
O
3
5 Prometi Pm 61 3 145,00 - Không
6 Samari Sm 62 2,3 150,43 8,00 Sm
2
O
3
7 Europi Eu 63 2,3 152,00 1,30 Eu
2
O
3
8 Gadoloni Gd 64 3 156,90 8,00 Gd
2
O
3
9 Tecbi Tb 65 3,4 159,20 2,50 Tb
4
O
7
10 Dysprosi Dy 66 3 162,46 5,00 Dy
2
O
3
11 Honmi Ho 67 3 164,94 1,70 Ho
2
O
3
12 Erbi Er 68 3 167,20 3,00 Er
2
O
3
13 Tuli Tm 69 3 169,40 0,50 Tm
2
O
3
14 Ytecbi Yb 70 2,3 173,04 0,33 Yb
2
O
3
Tổng quan đất hiếm việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan đất hiếm việt nam - Người đăng: Hoàng MT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng quan đất hiếm việt nam 9 10 641