Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về phản ứng tạo phức, phương pháp và các trang thiết bị dùng trong chuẩn độ phức chất

Được đăng lên bởi Anh Tuan
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 5838 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
Trang
Mục lục…………………………………………………………………………1
Danh mục các bảng, sơ đồ, hình vẽ…………………………………………….3
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: Tìm hiểu chung
1.1. Giới thiệu về các phương pháp phân tích hóa học…………………………6
1.1.1. Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ………………………………………...6
1.1.2. Phương pháp chuẩn độ tạo phức…………………………………………8
1.1.3. Phương pháp chuẩn độ kết tủa…………………………………………...9
1.1.4. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử…………………………...……......10
1.1.5. Phương pháp phân tích khối lượng……………………………………...11
1.2. Giới thiệu về phương pháp phân tích công cụ………………………….…12
1.2.1. Các phương pháp phân tích quang học………………………………….12
1.2.2. Các phương pháp phân tích điện hóa……………………………………13
1.2.3. Các phương pháp tách…………………………………………………...13
CHƯƠNG 2: Nội dung khóa luận.
2.1. Tổng quan về phản ứng tạo phức……………………………………….…15
2.1.1. Hằng số bền và hằng số không bền của phức chất…………………...….19
2.1.2. Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong dung dịch phức chất……...22
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của phức chất………………………..28
2.1.3.1. Ảnh hưởng của bản chất ion trung tâm…………………………..........28
2.1.3.2. Ảnh hưởng của bản chất phối tử………………………………........…30

Lưu Đình Tuấn Anh

1

2.1.3.3. Ảnh hưởng của pH và của các chất tạo phức phụ đến nồng độ cân bằng
của phức. Hằng số không bền và hằng số bền điều kiện……….………............32
2.2. Các phương pháp chuẩn độ phức chất…………………………….........…36
2.2.1. Chuẩn độ phức chất với các phối tử là các chất vô cơ…....………......…36
2.2.2. Chuẩn độ phức chất với các phối tử là các chất hữu cơ...….……........…38
2.2.2.1. Chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ complexon…………...........40
2.2.2.2. Các phương pháp chuẩn độ complexon…………………………....….42
2.3. Ứng dụng và các trang thiết bị dùng trong chuẩn độ phức chất…...........…45
2.3.1. Ứng dụng của phương pháp chuẩn độ phức chất trong thực tế….........…45
2.3.2. Các trang thiết bị dùng trong phương pháp chuẩn độ phức chất…….......48
Kết luận…………………………………......................……………….........…53
Phụ lục…………………………………………………………………….........54
Tài liệu tham khảo……………………………………………………….......…57

Lưu Đình Tuấn Anh

2

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
Trang
Bảng 1.1. Một số chỉ thị axit – bazơ thường dùng....…………………....….....7
Bảng 1.2. Một số chất chỉ thị hỗn hợp được dùng trong chuẩn độ
axit – bazơ...........................................................................................................8
Bảng 1.3. Một số chất chỉ thị oxi hóa – khử…………………………....……...11
Sơ đồ 2.1. Cấu tạo của phức chất……………………………...
MỤC LỤC
Trang
Mục lục…………………………………………………………………………1
Danh mục các bảng, sơ đồ, hình vẽ…………………………………………….3
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: Tìm hiểu chung
1.1. Giới thiệu về các phương pháp phân tích hóa học…………………………6
1.1.1. Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ………………………………………...6
1.1.2. Phương pháp chuẩn độ tạo phức…………………………………………8
1.1.3. Phương pháp chuẩn độ kết tủa…………………………………………...9
1.1.4. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử…………………………...……......10
1.1.5. Phương pháp phân tích khối lượng……………………………………...11
1.2. Giới thiệu về phương pháp phân tích công cụ………………………….…12
1.2.1. Các phương pháp phân tích quang học………………………………….12
1.2.2. Các phương pháp phân tích điện hóa……………………………………13
1.2.3. Các phương pháp tách…………………………………………………...13
CHƯƠNG 2: Nội dung khóa luận.
2.1. Tổng quan về phản ứng tạo phức……………………………………….…15
2.1.1. Hằng số bền và hằng số không bền của phức chất…………………...….19
2.1.2. Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong dung dịch phức chất……...22
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của phức chất………………………..28
2.1.3.1. Ảnh hưởng của bản chất ion trung tâm…………………………..........28
2.1.3.2. Ảnh hưởng của bản chất phối tử………………………………........…30
Lưu Đình Tuấn Anh
1
Tổng quan về phản ứng tạo phức, phương pháp và các trang thiết bị dùng trong chuẩn độ phức chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về phản ứng tạo phức, phương pháp và các trang thiết bị dùng trong chuẩn độ phức chất - Người đăng: Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tổng quan về phản ứng tạo phức, phương pháp và các trang thiết bị dùng trong chuẩn độ phức chất 9 10 248