Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về rô bốt song song

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan về robot song song

Trần Công Tuấn

Tổng quan về Robot song song
1. Giới thiệu
Ngày nay, các kỹ thuật robot với sự hỗ trợ của máy tính đã đáp ứng được
độ chính xác cao, thời gian thu nhận và xử lý các tín hiệu nhanh chóng, tin
cậy, đã làm tăng năng suất lao động, hạn chế các tai nạn và độc hại cho con
người… Tuy nhiên, loại robot nối tiếp hiện đang được sử dụng trong nhiều
lĩnh vực đã bộc lộ nhiều nhược điểm như tính linh hoạt thấp, tốc độ xử lý và
khả năng đáp ứng không cao, độ cứng vững cũng như độ chính xác chưa đảm
bảo. Để khắc phục phần nào các nhược điểm trên, một loại robot mới đã ra
đời, đó là robot (hay còn gọi là tay máy) song song.
Khác hẳn với robot nối tiếp là loại robot liên tiếp có kết cấu hở được liên
kết với các khâu động học và được điều khiển tuần tự hoặc song song thì
robot song song là cơ cấu vòng kín trong đó khâu tác động cuối được liên kết
với nền bởi ít nhất là hai chuỗi động học độc lập [4]. Robot song song có được
những ưu điểm sau: độ cứng vững cơ khí cao, khả năng chịu tải cao, gia tốc
lớn, khối lượng động thấp và kết cấu đơn giản. Với những ưu điểm trên, robot
song song đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như y học, thiên văn
học, trắc địa, máy mô phỏng, các máy công cụ…
Trong hoạt động sản xuất, những robot công nghiệp thường có hình dạng
của “cánh tay cơ khí”, mô phỏng theo những đặc điểm cấu tạo cơ bản của
cánh tay người. Vì tinh thần phát triển các hệ thống cơ khí là thực hiện các
thao tác giống con người nên nó không tự nhiên, gò ép nhằm sử dụng các
chuỗi động học nối tiếp vòng hở, cấu trúc này được gọi là tay máy nối tiếp.
Cấu trúc này có ưu điểm là vùng làm việc trải rộng, có tính linh hoạt, khéo léo
như tay người nhưng khả năng nâng tải của nó thấp, độ bền thấp và độ chính
xác chưa cao do các khớp nối trên tay máy cồng kềnh, khối lượng lớn, khi
chuyển động với tốc độ cao thì nó bị rung và lắc.
Vì thế, đối với các ứng dụng mà mục tiêu quan trọng nhất là khả năng
nâng tải lớn, thực hiện động lực học tốt và định vị chính xác thì rất cần một sự
-1-

Tổng quan về robot song song

Trần Công Tuấn

thay thế tay máy nối tiếp truyền thống. Để tìm ra các giải pháp khả thi, các
nhà khoa học đã quan sát thế giới sinh vật và nhận thấy rằng (1) thân hình của
các loài thú có khả năng nâng chở vật nặng có được độ ổn định, vững chắc
hơn trên nhiều chân song song với nhau so với loài người đứng trên hai chân,
(2) loài người cũng sử dụng các cánh tay, ngón tay kết hợp với nhau để nâng
vật nặng và thực hiện các công việc đ...
Tng quan v robot song song Trn Công Tun
- 1 -
Tng quan v Robot song song
1. Gii thiu
Ngày nay, các k thut robot vi s h tr của máy tính đã đáp ứng đưc
độ chính xác cao, thi gian thu nhn x lý các tín hiu nhanh chóng, tin
cậy, đã làm tăng năng suất lao động, hn chế c tai nạn và đc hi cho con
người… Tuy nhiên, loi robot ni tiếp hiện đang được s dng trong nhiu
lĩnh vực đã bộc l nhiều nhược điểm như tính linh hoạt thp, tc độ x
kh năng đáp ứng không cao, đ cng vững cũng như độ chính c chưa đảm
bảo. Để khc phc phần nào các nhược đim trên, mt loi robot mới đã ra
đời, đó là robot (hay còn gọi là tay máy) song song.
Khác hn vi robot ni tiếp loi robot liên tiếp kết cu h được liên
kết với các khâu động học được điều khin tun t hoc song song thì
robot song song cấu vòng kín trong đó khâu tác động cuối được liên kết
vi nn bi ít nht là hai chuỗi động học độc lập [4]. Robot song song có được
những ưu điểm sau: độ cng vững khí cao, khả năng chịu ti cao, gia tc
ln, khối lượng động thp và kết cấu đơn gin. Vi nhng ưu điểm trên, robot
song song đã được ng dng trong rt nhiều lĩnh vực như y hc, thiên văn
hc, trắc địa, máy mô phng, các máy công cụ…
Trong hoạt động sn xut, nhng robot công nghip thường hình dng
của “cánh tay khí”, phỏng theo những đặc đim cu tạo bn ca
cánh tay người. tinh thn phát trin c h thống cơ khí thực hin c
thao tác giống con người nên không t nhn, ép nhm s dng các
chuỗi đng hc ni tiếp ng h, cấu trúc này được gi tay máy ni tiếp.
Cu trúc này có ưu điểm là vùng làm vic tri rng, có tính linh hot, khéo léo
như tay người nhưng khả năng nâng ti ca thấp, đ bn thấp độ chính
xác chưa cao do các khớp ni trên tay máy cng knh, khối lượng ln, khi
chuyển động vi tốc độ cao thì nó b rung và lc.
thế, đối vi các ng dng mc tiêu quan trng nht kh năng
nâng ti ln, thc hiện động lc hc tốt và đnh v chính xác thì rt cn mt s
Tổng quan về rô bốt song song - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về rô bốt song song - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tổng quan về rô bốt song song 9 10 783