Ktl-icon-tai-lieu

tools và đk led đơn

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4:
CÁC TOOL CỦA AVR
VÀ
ĐIỀU KHIỂN VÀO RA VỚI LED ĐƠN VÀ LED 7 ĐOẠN
Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc của vi điều khiển, cách lập trình cho vi điều khiển và
cách khởi tạo các port của vi điều khiển để giao tiếp vào ra. Trong bài này chúng ta sẽ điều
khiển vào/ra với Led đơn, Led 7 đoạn và các công tắt (Switch). Cụ thể là lập trình điều khiển
led bật tắt, sử dụng cách định nghĩa PIN và PORT, cách dùng thư viện delay.h của
CodeVisionAVR.
Sử dụng phần mềm Proteus để thiết kế và mô phỏng mạch và sử dụng phần mềm
CodeVisionAVR để viết code chương trình nạp vào vi điều khiển
4.1. SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROTEUS

PROTEUS là phần mềm mô phỏng mạch của hãng Labcenter Electronics gồm có 3
chương trình chính:
Proteus VSM Simulation : Chương trình mơ phỏng giúp cho người sử dụng có
thể thấy trước mạch thiết kế chạy đúng hay sai trước khi thiết kế trên bo mạch.
Protus PCB Design: Chương trình thiết kế mạch in.
Converter Files: Chương trình chuyển đổi dạng file.
Proteus không mô phỏng hoạt động bên trong chip mà mô phỏng kết quả chương
trình, nó là trình mô phỏng mạch điện tử giả thời gian thực nên chúng ta có thể sử dụng
để kiểm tra chương trình một cách trực quan hơn. Proteus là một công cụ hữu ích khi
chúng ta chưa có điều kiện làm các mạch điện tử.
4.1.1. Cài đặt Proteus
Trong thư mục Proteus 7.4 Sp3 Full, kích chuột vào file setup để tiến hành quá trình
cài đặt.

4.1.2. Giao diện của ISIS
Để khởi động ISIS ta vào menu Start\Programs\Protues 7 Professional\ISIS. Sau khi
khởi động thì ta có giao diện ISIS như sau:

48

Hình 10: Cửa sổ chính của chương trình Proteus
Thanh mô phỏng:
(play) :Biểu tượng chạy toàn bộ chương trình thiết kế
(step) :Biểu tượng chạy chương trình thiết kế nhưng tạm dừng ngay lập tức
(pause) :Biểu tượng tạm dừng chương trình đang chạy,khi muốn chạy 1
chương
trình khác mà muốn giữ lại trạng thái mô phỏng của chương trình đã tạm
dừng
(stop) :Biểu tượng dừng toàn bộ chương trình đang chạy
Thanh trạng thái chứa thời gian mô phỏng, rootsheet thứ mấy.
Vùng vẽ mạch được tự do đi dây theo lưới điểm bị giới hạn trong hình chữ nhật
với đường viền màu xanh.
4.1.3. Tóm tắt các nút lệnh trong ISIS
ISIS cung cấp cho ta nhiều nút lệnh với chức năng hữu ích trong khi vẽ mạch như:

49

Để thay đổi tỷ lệ của các ô lưới trong trang thiết kế.
Vào menu View/lựa chọn Snap 10th, 50th, 100th, 500th.
Vd: snap 10th thì khoang cách 2 lưới kế nhau là 10 th .
Để thay đổi khổ giấy ta vào menu System -> chọn Set Sheet Sizes .

Chọn khổ giấy A0 để được phạm vi vẽ mạch...
48
Chương 4:
CÁC TOOL CA AVR
ĐIU KHIN VÀO RA VI LED ĐƠN VÀ LED 7 ĐON
Sau khi chúng ta đã tìm hiu v cu trúc ca vi điu khin, cách lp trình cho vi điu khin và
cách khi to các port ca vi điu khin để giao tiếp vào ra. Trong bài này chúng ta s điu
khin vào/ra vi Led đơn, Led 7 đon và các công tt (Switch). C th là lp trình điu khin
led bt tt, s dng cách định nghĩa PIN và PORT, cách dùng thư vin delay.h ca
CodeVisionAVR.
S dng phn m
m Proteus để thiết kế và mô phng mch và s dng phn mm
CodeVisionAVR để viết code chương trình np vào vi điu khin
4.1. S DNG PHN MM PROTEUS
PROTEUS là phn mm mô phng mch ca hãng Labcenter Electronics gm có 3
chương trình chính:
Proteus VSM Simulation : Chương trình mơ phng giúp cho người s dng có
th thy trước mch thiết kế chy đúng hay sai trước khi thiết kế trên bo mch.
Protus PCB Design: Chương trình thiết kế mch in.
Converter Files: Chương trình chuyn đổi dng file.
Proteus không mô phng hot động bên trong chip mà mô phng kết qu chương
trình, nó là trình mô phng mch đin t
gi thi gian thc nên chúng ta có th s dng
để kim tra chương trình mt cách trc quan hơn. Proteus là mt công c hu ích khi
chúng ta chưa có điu kin làm các mch đin t.
4.1.1. Cài đặt Proteus
Trong thư mc Proteus 7.4 Sp3 Full, kích chut vào file setup để tiến hành quá trình
cài đặt.
4.1.2. Giao din ca ISIS
Để khi động ISIS ta vào menu Start\Programs\Protues 7 Professional\ISIS. Sau khi
khi động thì ta có giao din ISIS như sau:
tools và đk led đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tools và đk led đơn - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tools và đk led đơn 9 10 843