Ktl-icon-tai-lieu

Topo đại cương

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4186 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI GIẢNG TÔPÔ ĐẠI CƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng Vân1
Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội

1 nguyenhongvan@mail.ru

Mục lục
Một số ký hiệu

3

0 Một số kiến thức chuẩn bị về lý thuyết tập hợp.

4

0.1 Tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

0.2 Ánh xạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1 KHÔNG GIAN TÔPÔ

8

1.1 Cấu trúc tôpô. Tập mở và tập đóng. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2

8

Cơ sở của không gian tôpô. Xây dựng tôpô bằng cơ sở. . . . . . . . . 10

1.3 Điểm dính và bao đóng của một tập hợp. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bài tập chương 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 ÁNH XẠ LIÊN TỤC. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN KHÔNG GIAN
TÔPÔ
15
2.1 Ánh xạ liên tục. Phép đồng phôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Các tiên đề tách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Không gian con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Tổng các không gian tôpô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5 Tích các không gian tôpô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.6 Không gian thương và ánh xạ thương . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bài tập chương 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 KHÔNG GIAN METRIC

28

3.1 Không gian metric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2 Không gian metric hóa. Các metric tương đương. . . . . . . . . . . . 29
3.3 Ánh xạ liên tục giữa hai không gian metric. Phép đẳng cự. . . . . . . 30
3.4 Khoảng cách từ một điểm tới một tập hợp. . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bài tập chương 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1

4 Không gian compact

35

4.1 Tính compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Tính compact và tính liên tục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3 Tính compact trên không gian metric . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Bài tập chương 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5 Không gian liên thông

43

5.1 Tính liên thông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 Tính liên thông và tính liên tục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3 Tính liên thông đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bài tập chương 5 ....
BÀI GIẢNG TÔPÔ ĐẠI CƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng Vân
1
Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Nội
1
nguyenhongvan@mail.ru
Topo đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Topo đại cương - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Topo đại cương 9 10 583