Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm công nghệ 11 HKII có đáp án

Được đăng lên bởi Hữu Phước Nè
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2228 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Copyrighted© hp entertainment
C©u1
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u2
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u3
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u4
A
B
C
D
§¸p ¸n

Gãc s¾c  lµ gãc
Hîp bëi mÆt tríc víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
T¹o bëi mÆt sau cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
Hîp bëi mÆt tríc vµ mÆt sau cña dao
T¹o bëi mÆt tríc cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
C
Gãc sau  lµ gãc
Hîp bëi mÆt tríc vµ mÆt sau cña dao
Hîp bëi mÆt sau víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
T¹o bëi mÆt sau cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
Hîp bëi mÆt trøoc víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
B
Lìi c¾t chÝnh cña dao lµ
Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt ®ang gia c«ng cña ph«i
Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt ®¸y cña dao
Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt ®· gia c«ng cña ph«i
Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt tríc cña dao
D
§Ó c¾t gät kim lo¹i,dao c¾t ph¶I ®¶m b¶o yªu cÇu
§é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i lín h¬n ®é cøng cña phoi
§é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i thÊp h¬n ®é cøng cña ph«i
§é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i b»ng ®é cøng cña ph«i
§é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i cao h¬n ®é cøng cña ph«i
D

C©u5
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u6
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u7
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u8
A
B
C
D
§¸p ¸n
C©u9
A

Gãc tríc ૪ lµ gãc
Hîp bëi mÆt sau víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
T¹o bëi mÆt tríc cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
T¹o bëi mÆt sau cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
Hîp bëi mÆt trøoc víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
B
§é dÎo biÓu thÞ kh¶ n¨ng
Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo cña líp bÒ mÆt vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
D·n dµi t¬ng ®èi cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo hay ph¸ hñy cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
BiÕn d¹ng dÎo cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
D
Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i lµ
LÊy ®i mét phÇn kim lo¹i cña phoi díi d¹ng ph«i ®Ó thu ®îc chi tiÕt cã h×nh d¹ng kÝch thíc theo yªu cÇu
Ph¬ng ph¸p gia c«ng kh«ng phoi
LÊy ®i mét phÇn kim lo¹i cña ph«i díi d¹ng phoi ®Ó thu ®îc chi tiÕt cã h×nh d¹ng kÝch thíc theo yªu cÇu
Ph¬ng ph¸p gia c«ng cã phoi
C
§é bÒn biÓu thÞ kh¶ n¨ng
BiÕn d¹ng dÎo cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo hay ph¸ hñy cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
D·n dµi t¬ng ®èi cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo cña líp bÒ mÆt vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
B
C¬ cÊu trôc khuûu cã nhiÖm vô
NhËn lùc ®Èy cña khÝ ch¸y,truyÒn lùc cho trôc khuûu ®Ó biÕn chuyÓn ®éng quay trßn cña trôc khuûu thµnh
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña pit-t«ng ë kú ch¸y-gi·n në.
NhËn lùc ®...
Copyrighted© hp entertainment
C©u1
Gãc s¾c lµ gãc
A Hîp bëi mÆt tríc víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
B
T¹o bëi mÆt sau cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
C Hîp bëi mÆt tríc vµ mÆt sau cña dao
D
T¹o bëi mÆt tríc cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
§¸p ¸n C
C©u2
Gãc sau lµ gãc
A
Hîp bëi mÆt tríc vµ mÆt sau cña dao
B Hîp bëi mÆt sau víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
C
T¹o bëi mÆt sau cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
D Hîp bëi mÆt trøoc víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
§¸p ¸n
B
C©u3 Lìi c¾t chÝnh cña dao lµ
A
Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt ®ang gia c«ng cña ph«i
B Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt ®¸y cña dao
C
Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt ®· gia c«ng cña ph«i
D Giao tuyÕn cña mÆt sau víi mÆt tríc cña dao
§¸p ¸n
D
C©u4 §Ó c¾t gät kim lo¹i,dao c¾t ph¶I ®¶m b¶o yªu cÇu
A
§é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i lín h¬n ®é cøng cña phoi
B §é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i thÊp h¬n ®é cøng cña ph«i
C
§é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i b»ng ®é cøng cña ph«i
D §é cøng cña bé phËn c¾t ph¶i cao h¬n ®é cøng cña ph«i
§¸p ¸n D
C©u5
Gãc tríc lµ gãc
A Hîp bëi mÆt sau víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
B
T¹o bëi mÆt tríc cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
C T¹o bëi mÆt sau cña dao víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng ®¸y
D
Hîp bëi mÆt trøoc víi tiÕp tuyÕn cña ph«i ®i qua mòi dao
§¸p ¸n B
C©u6 §é dÎo biÓu thÞ kh¶ n¨ng
A Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo cña líp bÒ mÆt vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
B
D·n dµi t¬ng ®èi cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
C Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo hay ph¸ hñy cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
D
BiÕn d¹ng dÎo cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
§¸p ¸n D
C©u7 Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i lµ
A LÊy ®i mét phÇn kim lo¹i cña phoi díi d¹ng ph«i ®Ó thu ®îc chi tiÕt cã h×nh d¹ng kÝch thíc theo yªu cÇu
B
Ph¬ng ph¸p gia c«ng kh«ng phoi
C LÊy ®i mét phÇn kim lo¹i cña ph«i díi d¹ng phoi ®Ó thu ®îc chi tiÕt cã h×nh d¹ng kÝch thíc theo yªu cÇu
D
Ph¬ng ph¸p gia c«ng cã phoi
§¸p ¸n C
C©u8 §é bÒn biÓu thÞ kh¶ n¨ng
A BiÕn d¹ng dÎo cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
B
Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo hay ph¸ hñy cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
C D·n dµi t¬ng ®èi cña vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
D
Chèng l¹i biÕn d¹ng dÎo cña líp bÒ mÆt vËt liÖu díi t¸c dông cña ngo¹i lùc
§¸p ¸n
B
C©u9 C¬ cÊu trôc khuûu cã nhiÖm vô
A NhËn lùc ®Èy cña khÝ ch¸y,truyÒn lùc cho trôc khuûu ®Ó biÕn chuyÓn ®éng quay trßn cña trôc khuûu thµnh
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña pit-t«ng ë kú ch¸y-gi·n në.
B NhËn lùc ®Èy cña khÝ ch¸y,truyÒn lùc cho trôc khuûu ®Ó biÕn chuyÓn ®éng quay trßn cña trôc khuûu thµnh
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña pit-t«ng trong c¸c kú n¹p,nÐn vµ th¶i khÝ.
C NhËn lùc ®Èy cña khÝ ch¸y,truyÒn lùc cho trôc khuûu ®Ó biÕn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña pit-t«ng thµnh
chuyÓn ®éng quay trßn cña trôc khuûu trong kú ch¸y-gi·n në vµ nhËn lùc tõ trôc khuûu ®Ó thùc hiÖn c¸c kú
n¹p,nÐn vµ th¶i khÝ.
D NhËn lùc ®Èy cña khÝ ch¸y,truyÒn lùc cho trôc khuûu ®Ó biÕn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña pit-t«ng thµnh
chuyÓn ®éng quay trßn cña trôc khuûu trong c¸c kú n¹p,nÐn vµ th¶i khÝ.
§¸p ¸n C
C©u10 TØ sè truyÒn gi÷u trôc cam vµ trôc b¬m cao ¸p trong ®éng c¬ x¨ng lµ tØ sè nµo?
A 2:1
B
1:2
C 1:1
D
Kh«ng cã tØ sè truyÒn nµy
§¸p ¸n D
C©u11 HÖ thèng khëi ®éng b»ng tay thêng ¸p dông cho lo¹i ®éng c¬ nµo?
A §éng c¬ 2 kú
B
§éng c¬ 4 kú
1
Trắc nghiệm công nghệ 11 HKII có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm công nghệ 11 HKII có đáp án - Người đăng: Hữu Phước Nè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm công nghệ 11 HKII có đáp án 9 10 301