Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm dung dịch hóa 8

Được đăng lên bởi Phan Ninh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương VI:

dung dịch

Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?
A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng
B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng
C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng
D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi
Câu 2: Khi hoà tan 100ml rượu ªtylic vào 50ml nước thì: chat chiem ml
nhieu hon la dung moi
A. Rượu là chất tan và nước là dung môi
B. Nước là chất tan và rượu là dung môi
C. Nước và rượu đều là chất tan
D. Nước và rượu đều là dung môi
Câu 3: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước
thay đổi nh thế nào?
A. Tăng B. Giảm C. Có thể tăng hoặc giảm D. Không thay đổi
Câu 4: Độ tan của NaCl trong nước ở 200C là 36g. Khi mới hoà tan 14g
NaCl vào 40g nước thì phảI hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl nữa để dung
dịch bão hoà?
A. 0,3g
B. 0,4g
C.0,6g
D.0,8g
Câu 5: Chọn câu đúng khi nói về độ tan.
Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:
A. Số gam chất đó tan trong 100g dung dịch.
B. Số gam chất đó tan trong 100g dung môi
C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100g dung dịch
D. Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà
Câu 6: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi nh thé
nào?
A. Đều tăng
B. Đều giảm
C. Phần lớn tăng
D. Phần lớn
giảm
Câu 7: Hoà tan 14,36g NaCl vaog 40g nước ở nhiệt độ 200C thì được dung
dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhÞªt độ đó là:
A. 35,5g
B. 35,9g
C.36,5g
D. 37,2g

Câu 8: ở 200C hoà tan 40g KNO3 vào trong 95g nước thì được dung dịch bão
hoà. Độ tan của KNO3 ở nhiệt độ 200C là:
A. 40,1g
B. 44, 2g
C. 42,1g
D. 43,5g
Câu 9: Câu nào đúng khi nói về nồng độ phần trăm?
Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết:
A.Số gam chất tan có trong 100g dung dịch
B. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch bão hoà
C. Số gam chất tan có trong 100g nước
D. Số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch
Câu 10: Nồng độ của dung dịch tăng nhanh nhất khi nào?
A. Tăng lượng chất tan đồng thời tăng lượng dung môi
B. Tăng lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi
C. Tăng lượng chất tan đồng thời giữ nguyên lượng dung môi
D. Giảm lượng chất tan đồng thời giảm lượng dung môi
Câu 11: Câu nào đúng, trong các câu sau?
A. Quá trình hoà tan muối ăn vào nước là một quá trình hoá học
B. Sắt bị gỉ là một hiện tượng vật lÝ
C. Những nguyên tử của các đồng vị có cùng số pr«ton trong hạt nhân
D. Nồng độ % của dung dịch cho biết số chất tan trong 100g dung môi
Câu 12: Với một lượng chất tan xác định khi tăng th...
Chương VI: dung dịch
Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?
A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng
B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng
C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng
D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi
Câu 2: Khi hoà tan 100ml rượu ªtylic vào 50ml nước thì: chat chiem ml
nhieu hon la dung moi
A. Rượu là chất tan và nước là dung môi
B. Nước là chất tan và rượu là dung môi
C. Nước và rượu đều là chất tan
D. Nước và rượu đều là dung môi
Câu 3: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước
thay đổi nh thế nào?
A. Tăng B. Giảm C. Có thể tăng hoặc giảm D. Không thay đổi
Câu 4: Độ tan của NaCl trong nước ở 20
0
C là 36g. Khi mới hoà tan 14g
NaCl vào 40g nước thì phảI hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl nữa để dung
dịch bão hoà?
A. 0,3g B. 0,4g C.0,6g D.0,8g
Câu 5: Chọn câu đúng khi nói về độ tan.
Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:
A. Số gam chất đó tan trong 100g dung dịch.
B. Số gam chất đó tan trong 100g dung môi
C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 100g dung dịch
D. Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà
Câu 6: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi nh thé
nào?
A. Đều tăng B. Đều giảm C. Phần lớn tăng D. Phần lớn
giảm
Câu 7: Hoà tan 14,36g NaCl vaog 40g nước ở nhiệt độ 20
0
C thì được dung
dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhÞªt độ đó là:
A. 35,5g B. 35,9g C.36,5g D. 37,2g
trắc nghiệm dung dịch hóa 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm dung dịch hóa 8 - Người đăng: Phan Ninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
trắc nghiệm dung dịch hóa 8 9 10 910