Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm đường lối đảng Cộng Sản

Được đăng lên bởi khang-khang
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam
khi nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913 X
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai
cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
c. Giai cấp công nhân X
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân X
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức
thiết nhất là gì?
a) Độc lập dân tộc X
b) Ruộng đất
c) Quyền bình đẳng nam, nữ
d) Được giảm tô, giảm tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
b) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
c) Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến
d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng X
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân
Pháp. X
b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
d. Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ X
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự
giác?
a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) X
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính
trị vô sản vào thời gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
d) 1920 X
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
a) Đảng Xã hội Pháp
b) Đảng Cộng sản Pháp

c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp X
d) Hội Liên hiệp thuộc địa
Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
a) 1920
b) 1921 X
c) 1923
d) 1924
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa khi nào?...
1.
Câu 1: Th i gian th c dân Pháp ti n hành khai thác thu c a l n th nh t Vi t Nam ế đ
khi nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
c. 1896-1913 X
d. 1914-1918
Câu 2: Trong t khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân Pháp n c ta có giai đợ đ ướ
c p m i nào c hình thành? đượ
a. Giai c p t s n ư
b. Giai c p t s n và công nhân ư
c. Giai c p công nhân X
d. Giai c p ti u t s n ư
Câu 3: Tr c Chi n tranh th gi i th nh t, Vi t Nam có nh ng giai c p nào?ướ ế ế
a) a ch phong ki n và nông dânĐị ế
b) a ch phong ki n, nông dân, t s n, ti u t s n và công nhânĐị ế ư ư
c) a ch phong ki n, nông dân và công nhânĐị ế X
d) a ch phong ki n, nông dân và ti u t s nĐị ế ư
Câu 4: D i ch th c dân phong ki n, giai c p nông dân Vi t Nam có yêu c u b c ướ ế độ ế
thi t nh t là gì?ế
a) c l p dân t cĐộ X
b) Ru ng t đấ
c) Quy n bình ng nam, n đẳ
d) c gi m tô, gi m t cĐượ
Câu 5: Mâu thu n c b n và ch y u Vi t Nam u th k XX là mâu thu n nào? ơ ế đầ ế
a) Mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p a ch phong ki n đị ế
b) Mâu thu n gi a giai c p công nhân v i giai c p t s n ư
c) Mâu thu n gi a công nhân và nông dân v i qu c và phong ki n ớ đế ế
d) Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i qu c xâm l c và tay sai c a chúng đế ư X
Câu 6: c i m ra i c a giai c p công nhân Vi t Nam nh th nào?Đặ đ đờ ư ế
a. Ra i tr c giai c p t s n, trong cu c khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân đờ ướ ư đ
Pháp. X
b. Ph n l n xu t thân t nông dân.
c. Ch u s áp b c và bóc l t c a qu c, phong ki n và t s n đế ế ư
d. C a, b và c
Câu 7: Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ch thu c a c a qu c Pháp là: ướ ế độ đị đế
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, ti u t s n ư
c) Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c ư ư
d) Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, a ch v a và nh ư ư đị X
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Vi t Nam hoàn toàn tr thành m t phong trào t
giác?
a) N m 1920 (t ch c công h i Sài Gòn c thành l p)ă đượ
b) N m 1925 (cu c bãi công Ba Son)ă
c) N m 1929 (s ra i ba t ch c c ng s n)ă đờ
d) N m 1930 ( ng C ng s n Vi t Nam ra i)ă Đả đờ X
Câu 9: Nguy n ái Qu c l a ch n con ng gi i phóng dân t c theo khuynh h ng chính đườ ướ
tr vô s n vào th i gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
d) 1920 X
Câu 10: Báo i s ng công nhân là c a t ch c nào?Đờ
a) ng Xã h i PhápĐả
b) ng C ng s n PhápĐả
Trắc nghiệm đường lối đảng Cộng Sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm đường lối đảng Cộng Sản - Người đăng: khang-khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Trắc nghiệm đường lối đảng Cộng Sản 9 10 390