Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm giải tích 2

Được đăng lên bởi Lâm Thành Tâm
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Cho f ( x, y) = ln ( x2 + y 2 ) . Gọi Df là miền xác định của f( x, y) ; Ef là miền giá trị của f ( x, y) .
Khẵng định nào sau đây đúng?
R
R.
c Df = I 2 − {( 0 , 0 ) }; Ef = I 2 .
R
R
a Df = I − {0 }; Ef = I
2
2
b Df = I − {( 0 , 0 ) }; Ef = I
R
R.
d Df = I − {( 0 , 0 ) }; Ef = ( 0 , +∞) .
R
Câu 2 : Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi x2 + y 2 ≤ 9 và x2 + y 2 ≤ 2 y
a 8 π.
b 4 π.
c 1 0 π.

d

d

( x + y) arctg( x ) 2 , y = 0
y
π
x,
y=0
2
′
′
′
′
fx = 0 ; fy = 0 .
c fx = π ; fy = 0 .
2

Các câu kia sai.

d

x2 y 2
Câu 3 : Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi
+
≤ 1 và y ≥ 0 , x ≤ 0
9
4
3 π
3 π
a
.
b
.
c 3 π.
2
4

Các câu kia sai.

′
′
fx = π ; fy = 1 .
2

′
′
Câu 4 : Tìm fx ( 0 , 0 ) ; fy ( 0 , 0 ) với f ( x, y) =

a

′
′
fx = π ; ∃fy .
2

b

√

2

Câu 5 : Đổi thứ tự lấy tích phân I =
a

I=

dy
0

0

c

f ( x, y) dx.

x

dx
2

y2

2

√

4

f ( x, y) dy +

dx
0

x

f ( x, y) dy

x−2
2

I=

y+2

y+2

dy
0

f( x, y) dx.
y2

2

b

Ba câu kia sai.

d

I=

4

dy
0

1

Câu 6 : Tính I =
a

I=

y+2

1

dy

0
−1
2

f( x, y) dx.

√

y

c o s ( x3 − 1 ) dx

s in 1 .

b

I = − 1 s in 1 .
3

Câu 7 : Cho f ( x, y) = ( x + 2 y) e3x+y . Tính I =
a I = 4 .3 9 e3 .
b I = 3 9 e3 .

c

∂ 10
f(
∂x10

I = 1 s in 1 .
3

d

d

1 ,0 ) ?
c I = 1 1 e3 .

I = 1 s in 1 .
2
I = 1 3 .3 9 e3 .

sin(x+y 2 )
2

et dt. Khẵng định nào sau đây đúng?

Câu 8 : Cho f ( x, y) =
x2

a

Ba câu kia sai.

b

′
fx ( x, y) = esin

2 (x+y 2 )

2 (x+y 2 )

c
d

4

− ex .

′
fx ( x, y) = esin

′
fx ( x, y) = esin

.cos( x + y 2 ) .

2 (x+y 2 )

4

.cos( x + y 2 ) − 2 xex .

Câu 9 : Tính I = 2 dxdy; D = {( x, y) ∈ I 2 |0 ≤ x; x2 ≤ y; y ≤ x + 2 }
R
a

I=

D
20
.
3

b

I=

10
.
3

Câu 10 : Tính I = 2 x5 y 2 dxdy; D = {( x, y) ∈ I 2 |
R
a

D

I =0 .

b

c

I=

26
.
3

d

I=

25
.
6

x2 y 2
+
≤ 1 ; y ≥ x; y ≥ −x}.
9
4

I =4 .

1

c

−2 .

d

Ba câu kia sai.

Câu 11 : Cho f( x, y) = g( x − 2 y, 2 x + y) ; đặt u( x, y) = x − 2 y; v( x, y) = 2 x + y. Khẵng định nào sau
đây đúng?
′
′
′
′
c df ( x, y) = 3 gu dx − gv dy.
a df( x, y) = gu dx + gv dy.
′
′
′
′
′
′
′
′
b df( x, y) = ( gu − 2 gv ) dx + ( gv − 2 gu ) dy.
d df ( x, y) = ( gu + 2 gv ) dx + ( gv − 2 gu ) dy.
Câu 12 : Tìm giá trị lớn nhất A = max f , giá trị nhỏ nhất B = minf của f ( x, y) = 1 − 3 x − 4 y trên
miền D: x2 + y 2 ≤ 2 5 .
a A = f( 3 , 2 ) = −1 6 ; B = f ( −3 , −2 ) = 1 8 . c A = f ( −3 , −4 ) = 2 6 ; B = f( 3 , 4 ) = −2 4 .
b Ba câu kia sai.
d A = f ( 3 , −4 ) = 8 ; ...
Caâu 1 : Cho f( x, y) = ln ( x
2
+ y
2
) . Goïi D
f
laø mieàn xaùc ñònh cuûa f( x, y) ; E
f
laø mieàn giaù t cuûa f ( x, y) .
Khaüng ñònh naøo sau ñaây ñuùng?
a D
f
= IR {0 }; E
f
= IR. c D
f
= IR
2
{( 0 , 0 ) }; E
f
= IR
2
.
b D
f
= IR
2
{( 0 , 0 ) }; E
f
= IR. d D
f
= IR
2
{( 0 , 0 ) }; E
f
= ( 0 , +) .
Caâu 2 : Tính dieän tích mieàn phaúng giôùi haïn bôûi x
2
+ y
2
9 vaø x
2
+ y
2
2 y
a 8 π. b 4 π. c 1 0 π. d Caùc caâu kia sai.
Caâu 3 : Tính dieän tích mieàn phaúng giôùi haïn bôûi
x
2
9
+
y
2
4
1 vaø y 0 , x 0
a
3 π
2
. b
3 π
4
. c 3 π. d Caùc caâu kia sai.
Caâu 4 : Tìm f
x
( 0 , 0 ) ; f
y
( 0 , 0 ) vôùi f( x, y) =
( x + y) arctg(
x
y
)
2
, y = 0
π
2
x, y = 0
a f
x
=
π
2
; f
y
. b f
x
= 0 ; f
y
= 0 . c f
x
=
π
2
; f
y
= 0 . d f
x
=
π
2
; f
y
= 1 .
Caâu 5 : Ñoåi thöù töï laáy tích phaân I =
2
0
dx
x
0
f( x, y) dy +
4
2
dx
x
x2
f( x, y) dy
a I =
2
0
dy
y
2
y+2
f( x, y) dx. c I =
2
0
dy
y+2
y
2
f( x, y) dx.
b Ba caâu kia sai. d I =
2
0
dy
4
y+2
f( x, y) dx.
Caâu 6 : Tính I =
1
0
dy
1
y
c o s ( x
3
1 ) dx
a I =
1
2
s in 1 . b I =
1
3
s in 1 . c I =
1
3
s in 1 . d I =
1
2
s in 1 .
Caâu 7 : Cho f( x, y) = ( x + 2 y) e
3x+y
. Tính I =
10
x
10
f( 1 , 0 ) ?
a I = 4 .3
9
e
3
. b I = 3
9
e
3
. c I = 1 1 e
3
. d I = 1 3 .3
9
e
3
.
Caâu 8 : Cho f( x, y) =
sin(x+y
2
)
x
2
e
t
2
dt. Khaüng ñònh naøo sau ñaây ñuùng?
a Ba caâu kia sai. c f
x
( x, y) = e
sin
2
(x+y
2
)
.cos( x + y
2
) .
b f
x
( x, y) = e
sin
2
(x+y
2
)
e
x
4
. d f
x
( x, y) = e
sin
2
(x+y
2
)
.cos( x + y
2
) 2 xe
x
4
.
Caâu 9 : Tính I =
D
2 dxdy; D = {( x, y) IR
2
|0 x; x
2
y; y x + 2 }
a I =
20
3
. b I =
10
3
. c I =
26
3
. d I =
25
6
.
Caâu 10 : Tính I =
D
2 x
5
y
2
dxdy; D = {( x, y) IR
2
|
x
2
9
+
y
2
4
1 ; y x; y x}.
a I = 0 . b I = 4 . c 2 . d Ba caâu kia sai.
1
trắc nghiệm giải tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm giải tích 2 - Người đăng: Lâm Thành Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
trắc nghiệm giải tích 2 9 10 47