Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm hữu cơ LTDT

Được đăng lên bởi thuyduyen2408
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 5414 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGUYỄN MINH TUẤN
Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

HOÁ HỮU CƠ

Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương

MỤC LỤC
Trang
Cấu trúc đề thi

3

Phần 1: Bài tập

4-102

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ

4

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon

11

Chuyên đề 3 : Dẫn xuất halogen - Phenol - Ancol

23

Chuyên đề 4 : Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

35

Chuyên đề 5 : Este - lipit

47

Chuyên đề 6 : Cacbohiđrat

61

Chuyên đề 7 : Amin - Aminoaxit - Protein

70

Chuyên đề 8 : Polime và vật liệu polime

83

Chuyên đề 9 : Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ

89

Phần 2 : Đáp án

105-109

2

Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng - Phần hữu cơ
Nội dung

Số câu (ở cả phần chung và phần riêng)

Đại cương hóa học hữu cơ - Hiđrocacbon

2

Dẫn xuất halogen - Phenol - Ancol

3

Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

4

Este - Lipit

2

Amin - Amino axit - Protein

4

Cacbohiđrat

2

Polime và vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ

6

Tổng số câu

24

3

Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương

PHẦN 1 :

BÀI TẬP

CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 2: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
5. dễ bay hơi, khó cháy.
6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Nhóm các ý đúng là
A. 4, 5, 6.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 3, 5.
D. 2, 4, 6.
Câu 3: Cấu tạo hoá học là
A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
B. các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Câu 4: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?
A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố
trong phân tử.
C. Công thức đơ...
NGUYỄN MINH TUẤN
Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương
BÀI T P TR C NGHI M
HOÁ HỮU CƠ
trắc nghiệm hữu cơ LTDT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm hữu cơ LTDT - Người đăng: thuyduyen2408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
trắc nghiệm hữu cơ LTDT 9 10 342