Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Long
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ
Câu 1. Chọn câu đúng
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi mạch kín chuyển động.
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch khi từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian.
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi nam châm nằm trước mạch kín.
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi đặt mạch kín trong từ trường đều.
Câu 2. Suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào các yếu tố nào?
A. Số vòng dây và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng.
B. Chiều dài và số vòng dây của ống dây kín.
C. Chiều dài và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng.
D. Chiều dài, số vòng dây và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây.
Câu 3. Một mạch kín tròn nằm trong cùng mặt phẳng với dòng điện trong dây dẫn thẳng. Hỏi trong chuyển động nào dưới
đây của mạch điện thì trong mạch có dòng điện cảm ứng?
A. Mạch điện quay quanh trục trùng với dòng điện.
B. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song và ngược chiều với dòng điện.
C. Mạch điện chuyển động tịnh tiến ra xa hoặc lại gần dòng điện.
D. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song và cùng chiều với dòng điện.
Câu 4. Định luật Len-Xơ là hệ quả của định luật bảo toàn
A. năng lượng.
B. động lượng.
C. động năng.
D.điện tích.
Câu 5. Chọn câu đúng:
A. từ thông là một đại lượng có hướng.
B. từ thông là một đại lượng luôn luôn dương vì nó tỉ lệ với số đường sức đi qua diện tích có từ thông.
C. từ thông qua một mặt chỉ phụ thuộc vào độ lớn của diện tích mà không phụ thuộc vào độ nghiêng của mặt phẳng.
D. từ thông là đại lượng đại số.
Câu 6. Dòng điện Fu-cô chỉ xuất hiện trong
A. Các chất điện môi
B. Các vật liệu sắt từ
C. Các chất dẫn điện
D. Các cuộn dây
Câu 7. Chọn câu sai:
A. Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên.
B. Do tác dụng của dòng Fu-cô mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm
điện từ.
C. Dòng điện Fu-cô xuất hiện khi ta đặt khối kim loại vào từ trường mạnh.
D. Dòng điện Fu-cô gây ra tác dụng nhiệt trong khối vật dẫn đặt trong từ trường biến thiên.
Câu 8. Chọn câu phát biểu không đúng
A. Đơn vị từ thông là Wb
B. Từ thông là 1 đại lượng có hướng
C. Từ thông qua một mặt kín luôn bằng không
D. Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là SAI?
A. Dòng điện Fu-cô xuất hiện bên trong một vật dẫn khi nó nằm trong một từ trường biến thiên.
B. Dòng điện Fu-cô là dòng điện không đổi.
C. H...
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ
Câu 1. Chọn câu đúng
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi mạch kín chuyển động.
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch khi từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian.
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi nam châm nằm trước mạch kín.
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi đặt mạch kín trong từ trường đều.
Câu 2. Suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào các yếu tố nào?
A. Số vòng dây và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng.
B. Chiều dài và số vòng dây của ống dây kín.
C. Chiều dài và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng.
D. Chiều dài, số vòng dây và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây.
Câu 3. Một mạch kín tròn nằm trong cùng mặt phẳng với dòng điện trong dây dẫn thẳng. Hỏi trong chuyển động nào dưới
đây của mạch điện thì trong mạch có dòng điện cảm ứng?
A. Mạch điện quay quanh trục trùng với dòng điện.
B. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song và ngược chiều với dòng điện.
C. Mạch điện chuyển động tịnh tiến ra xa hoặc lại gần dòng điện.
D. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song và cùng chiều với dòng điện.
Câu 4. Định luật Len-Xơ là hệ quả của định luật bảo toàn
A. năng lượng. B. động lượng.
C. động năng. D.điện tích.
Câu 5. Chọn câu đúng:
A. từ thông là một đại lượng có hướng.
B. từ thông là một đại lượng luôn luôn dương vì nó tỉ lệ với số đường sức đi qua diện tích có từ thông.
C. từ thông qua một mặt chỉ phụ thuộc vào độ lớn của diện tích mà không phụ thuộc vào độ nghiêng của mặt phẳng.
D. từ thông là đại lượng đại số.
Câu 6. Dòng điện Fu-cô chỉ xuất hiện trong
A. Các chất điện môi B. Các vật liệu sắt từ
C. Các chất dẫn điện D. Các cuộn dây
Câu 7. Chọn câu sai:
A. Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên.
B. Do tác dụng của dòng Fu-cô mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm
điện từ.
C. Dòng điện Fu-cô xuất hiện khi ta đặt khối kim loại vào từ trường mạnh.
D. Dòng điện Fu-cô gây ra tác dụng nhiệt trong khối vật dẫn đặt trong từ trường biến thiên.
Câu 8. Chọn câu phát biểu không đúng
A. Đơn vị từ thông là Wb
B. Từ thông là 1 đại lượng có hướng
C. Từ thông qua một mặt kín luôn bằng không
D. Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là SAI?
A. Dòng điện Fu-cô xuất hiện bên trong một vật dẫn khi nó nằm trong một từ trường biến thiên.
B. Dòng điện Fu-cô là dòng điện không đổi.
C. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô là hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Một vật dẫn chuyển động trong từ trường và cắt các đường sức từ thì bên trong vật dẫn có dòng điện Fu-cô.
Câu 10. Chọn phát biểu SAI.
A. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) tăng nhanh thì suất điện động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
B. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) lớn thì suất điện động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
C. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) biến thiên nhanh thì suất điện động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
D. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) giảm nhanh thì suất điện động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
Câu 11. Để giám tác dụng của dòng điện Fu – cô người ta không chọn cách nào sau đây?
A. Giảm điện trở của khối kim loại.
B. Tăng điện trở của khối kim loại.
C. Khoét những lỗ trên bánh xe quay trước một nam châm điện.
D. Thay khối kim loại bằng một khối gồm nhiều lá kim loại xếp liền nhau cách điện.
Câu 12: Định luật Lenxơ có mục đích xác định
A. độ lớn của suất điện động cảm ứng.
B. cường độ của dòng điện cảm ứng.
C. chiều của dòng điện cảm ứng.
D. chiều của từ trường của dòng điện cảm ứng.
Câu 13. Suất điện động cảm ứng có giá trị lớn khi:
A. Từ thông có giá trị lớn. B. Từ thông tăng nhiều.
GV: Đặng Thị Chung ĐT: 098 4747 951
1
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ - Trang 2
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ - Người đăng: Nguyễn Tấn Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÍ 9 10 672