Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm luật kinh tế

Được đăng lên bởi tran-thao
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2740 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật kinh tếViết lúc 00:07 tối
21/09/2010

Câu h ỏi trắc nghiệm
Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY
1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?
a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh,
Nhóm Cty X
d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh,
Nhóm Cty và các
DNTN
2.Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?
a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi
b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi
biểu quyết X
c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ
tức
d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi
hòan lại
3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận
đăng kí kinh doanh,cơ
quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận
đăng kí kinh doanh
đó cho cơ quan thuế,thống kê:
a.7 ngày X
b.15 ngày
c.20 ngày
d.30 ngày

4.Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư
nhân?
a.1 X b.2 c.3 d.Tùy ý
5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:
a.Cty TNHH
b.Cty hợp danh
c.Cty cổ phần X
d.DNTN
6.Cty c ph n có t cách ổ ầ ư pháp nhân khi :
a.Đăng kí kinh doanh
b.Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh X
c.Khi nộp đơn xin thành lập Cty
d.a,b,c đều sai
7.Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp
vốn(TVGV) :
a.TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các
nghĩa vụ của Cty
còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty
b.TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không
c.TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp
danh khác còn
TVGV thì được
d.Cả 3 câu trên đều đúng X
8.Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
a.Cty cổ phần
b.Cty hợp danh
c.DNTN X
d.Cả 3 câu đều sai
9.Vốn điều lệ là gì?
a.Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat
động kinh doanh

b.Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vào
c.Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1
thời hạn nhất định
và được ghi vào điều lệ công ty X
d.b và c đúng
10.Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu
doanh nghiệp thể
hiện ở :
a.Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại
hình doanh nghiệp
được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật
của các doanh
nghiệp
b.Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi
ích hợp pháp khác
của DN và ...
Câu hỏi trắc nghiệm pháp luật kinh tếViết lúc 00:07 tối
21/09/2010
Câu h ỏi trắc nghiệm
Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY
1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?
a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh
c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh,
Nhóm Cty X
d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh,
Nhóm Cty và các
DNTN
2.Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?
a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi
b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi
biểu quyết X
c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ
tức
d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi
hòan lại
3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận
đăng kí kinh doanh,cơ
quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận
đăng kí kinh doanh
đó cho cơ quan thuế,thống kê:
a.7 ngày X
b.15 ngày
c.20 ngày
d.30 ngày
trắc nghiệm luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm luật kinh tế - Người đăng: tran-thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
trắc nghiệm luật kinh tế 9 10 714