Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi ngoxkwon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
abc
1
BỘ ĐỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Trong xã hội cộng sản nguyên thủy phân bố dân cư theo:
A. n giáo
B. Quan hệ huyết thống
C. Đơn vị hành chính lãnh th
D. Hội đồng thị tộc, hội đồng b lạc
Câu 2: Những quy phạm xã hội tồn tại trong chế độ cộng sản
nguyên thủy là:
A. Đạo đức
B. Tập quán
C. Tín điều tôn giáo
D. C A, B, C đều đúng
Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:
A. Do có sự phân công lao động trong xã hi
B. Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hi
C. Do con người trong xã hội phải hợp sức lại đđắp đê chống
o lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm
D. Do ý chí của con người trong xã hi
Câu 4: Hình thái kinh tế - xã hội nào là chưa có Nhà nước?
A. Hình thái KT – XH cộng sản chnghĩa
B. Hình thái KT – XH cộng sản nguyên thủy
C. Hình thái KT – XH tư bản chủ nghĩa
D. Hình thái KT – XH chiếm hữu nô lệ
Câu 5: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì:
A. Nhà nước là hiện tượng tự nhiên
B. Nhà nước là hiện tượng xã hi mang tính lịch sử
C. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến
D. Nhà ớc là hin tượng xuất hiện và tn tại cùng với sự xuất
hiện, tồn tại của lịch sử xã hi loài người
Câu 6: Trong các quan điểm phi Marxit về nguồn gốc Nhà nước
thì quan điểm nào được coi là tiến bộ nhất:
A. Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết thần hc
B. Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết gia trưởng
C. Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết khế ước xã
hi
D. Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết bạo lực
Câu 7: Bản chất Nhà nước được thể hiện:
A. Bất cnhà nước nào cũng thhiện bản chất giai cấp rõ t
hơn bản chất xã hi
B. Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bmáy dùng để duy trì s
thng trị của giai cấp này đối với giai cấp khác
C. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hi rõ nét hơn
bn chất giai cấp
D. Bt cứ nhà nước nào cũng đều mang bản chất giai cấp và bn
chất xã hi
Câu 8: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:
A. Nhà nước là công c sắc n nhất để quản mọi mặt đời
sống xã hi
B. Nhà nước là một bộ máy trân áp đặc biệt của giai cấp này đối
vi giai cấp khác
C. Nhà nước là công cđể bảo van ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hi
D. C A, B, C đều đúng
Câu 9: Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:
A. Nhà nước làng cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp
B. Nhà nước là công ccủa đa số nhân dân lao động sử dụng đ
trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã b lật đổ cùng với bn
tội phạm phản động
C. Nhà nước là bmáy nhằm bảo đảm trật tan toàn hội và
đảm đương các công vic chung của xã hi
D. Nhà nước là một b máy cưỡng chế đặc biệt nm trong tay
giai cấp cầm quyền
Câu 10: Nhà nước có mấy thuộc tính
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 11: Thuộc tính của Nhà ớc được thể hiện:
A. Nhà nước thiết lập mt quyền lực xã hi
B. Nhà nước có quyền ban hành những ni quy, điều lệ
C. Nhà nước lãnh th và thực hiện sự pn chia dân cư thành
các đơn vị hành chính lãnh th
D. Nhà ớc quyền quản lý mi mặt đời sống xã hi
trắc nghiệm pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm pháp luật đại cương - Người đăng: ngoxkwon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
trắc nghiệm pháp luật đại cương 9 10 602