Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm quản trị học

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
***
CHƯƠNG 3_ LỊCH SỬ CÁC TƯ
TƯỞNG QUẢN TRỊ
1. Ai là cha đẻ của phương pháp Quản trị Khoa
học?
a. Peter Drucker b. Haroll Koontz
c.
Taylor
d. Fayol
2. Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suất là
đặc trưng của trường phái QT nào?
a. QT bằng phương pháp khoa học
b. QT bằng phương pháp hành chính
c. QT sản xuất và tác nghiệp
d. QT hành vi
3. Ai là người đầu tiên đưa ra các chức năng của
QT?
a. Taylor b. Fayol
c. Koontz
d.
Drucker
4. Trường phái tâm lí xã hội được xây dựng trên
cơ sở:
a. Những nghiên cứu ở nhà máy Halthorne
b. Phân tích quan hệ giữa con người với con
người
c. Quan điểm hành vi học
d. Cả 3
5. Phương pháp cây gậy và củ cà rốt đúng với tư
tưởng quản trị của ai?
a. Fayol
b. Mayo
c. Maslow
d. Mc Gregor
6. Không quan tâm đến con người là nhược
điểm lớn nhát của tư tưởng QT nào?
a. Phương pháp QT bằng Khoa học
b. Phương pháp QT Hành chính
c. Phương pháp QT con người
d. Phương pháp QT định lượng
7. Phương pháp QT nào phù hợp với những
quyết định QT sáng tạo?
a. QT hành chính
b. QT Hành vi
c. QT định lượng
d. QT tiến trình
8. Coi QT là 1 nghề là tư tưởng của ai?

a. Taylor b. Fayol
Koontz

c. Maslow

d.

9. Quan điểm của Haroll Koontz về quản trị là:
a. Qt là Qt con người
b. QT là sự hợp nhất của các quan điểm trước đó
c. QT là 1 tiến trình
d. Cả 3
10. Luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân
viên, khuyến khích nhân viên báo cáo mọi vấn
đề là tư tưởng của lí thuyết quản trị:
a. QT hệ thống
b. QT theo tiến trình
c. Lý thuyết Z
d. Kaizen
CHƯƠNG 4_ HOẠCH ĐỊNH
1. Nội dung của hoạch định bao gồm các yếu
tố, trừ:
a. thiết lập mục tiêu
b. phân tích dây chuyền giá trị
c. phân tích nội bộ doanh nghiệp
d. xây dựng hệ thống kiểm soát
2.
a.
b.
c.
d.

khi hoạch định, nhà Qt sẽ:
Làm giảm tính linh hoạt của tổ chức
Lãng phí thời gian
Phối hợp nỗ lực của tổ chức
Khó điều chỉnh được

3. Mục đích của hoạch định không bao gồm
yếu tố
a. Phối hợp nỗ lực của toần bộ tổ chức
b. Giảm sự chồng chéo
c. Là cơ sở cho hoạt động kiểm soát
d. Loại trư sự biến động của môi trường
4. Chính sách thuộc loại kế hoạch nào?
a. Kế hoạch sử dụng 1 lần
b. Kế hoạch thường trực
c. Kế hoạch ngắn hạn
d. Kế hoạch dài hạn
5. Loại kế hoạch nào xác định vị thế của doanh
nghiệp trong môi trường hoạt động?
a. thường trực
b. chiến lược c. cụ thể
d. tác nghiệp
6. Đáp án nào thuộc phương pháp MBO?
a. Tập thể ra quyết định
b. Mục tiêu rõ ràng

c. Kiểm tra tiến độ thực hiện
d. Giám sát chặt chẽs
7. Theo phương pháp MBO, yếu tố nào sau
đây làm tăng hiệu quả QT?
a. ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
***
CHƯƠNG 3_ LỊCH SỬ CÁC TƯ
TƯỞNG QUẢN TRỊ
1. Ai là cha đẻ của phương pháp Quản trị Khoa
học?
a. Peter Drucker b. Haroll Koontz c.
Taylor d. Fayol
2. Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suất là
đặc trưng của trường phái QT nào?
a. QT bằng phương pháp khoa học
b. QT bằng phương pháp hành chính
c. QT sản xuất và tác nghiệp
d. QT hành vi
3. Ai là người đầu tiên đưa ra các chức năng của
QT?
a. Taylor b. Fayol c. Koontz d.
Drucker
4. Trường phái tâm lí xã hội được xây dựng trên
cơ sở:
a. Những nghiên cứu ở nhà máy Halthorne
b. Phân tích quan hệ giữa con người với con
người
c. Quan điểm hành vi học
d. Cả 3
5. Phương pháp cây gậy và củ cà rốt đúng với tư
tưởng quản trị của ai?
a. Fayol b. Mayo c. Maslow
d. Mc Gregor
6. Không quan tâm đến con người là nhược
điểm lớn nhát của tư tưởng QT nào?
a. Phương pháp QT bằng Khoa học
b. Phương pháp QT Hành chính
c. Phương pháp QT con người
d. Phương pháp QT định lượng
7. Phương pháp QT nào phù hợp với những
quyết định QT sáng tạo?
a. QT hành chính
b. QT Hành vi
c. QT định lượng
d. QT tiến trình
8. Coi QT là 1 nghề là tư tưởng của ai?
a. Taylor b. Fayol c. Maslow d.
Koontz
9. Quan điểm của Haroll Koontz về quản trị là:
a. Qt là Qt con người
b. QT là sự hợp nhất của các quan điểm trước đó
c. QT là 1 tiến trình
d. Cả 3
10. Luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân
viên, khuyến khích nhân viên báo cáo mọi vấn
đề là tư tưởng của lí thuyết quản trị:
a. QT hệ thống
b. QT theo tiến trình
c. Lý thuyết Z
d. Kaizen
CHƯƠNG 4_ HOẠCH ĐỊNH
1. Nội dung của hoạch định bao gồm các yếu
tố, trừ:
a. thiết lập mục tiêu
b. phân tích dây chuyền giá trị
c. phân tích nội bộ doanh nghiệp
d. xây dựng hệ thống kiểm soát
2. khi hoạch định, nhà Qt sẽ:
a. Làm giảm tính linh hoạt của tổ chức
b. Lãng phí thời gian
c. Phối hợp nỗ lực của tổ chức
d. Khó điều chỉnh được
3. Mục đích của hoạch định không bao gồm
yếu tố
a. Phối hợp nỗ lực của toần bộ tổ chức
b. Giảm sự chồng chéo
c. Là cơ sở cho hoạt động kiểm soát
d. Loại trư sự biến động của môi trường
4. Chính sách thuộc loại kế hoạch nào?
a. Kế hoạch sử dụng 1 lần
b. Kế hoạch thường trực
c. Kế hoạch ngắn hạn
d. Kế hoạch dài hạn
5. Loại kế hoạch nào xác định vị thế của doanh
nghiệp trong môi trường hoạt động?
a. thường trực b. chiến lược c. cụ thể
d. tác nghiệp
6. Đáp án nào thuộc phương pháp MBO?
a. Tập thể ra quyết định
b. Mục tiêu rõ ràng
Trắc nghiệm quản trị học - Trang 2
Trắc nghiệm quản trị học - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trắc nghiệm quản trị học 9 10 751