Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm quản trị học

Được đăng lên bởi Quí Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Nhà qun tr và nhân viên tha hành đều có trách nghim dưới đây TR:
a. Đóng góp vào vic nâng cao hiu sut công vic
b. Thc hin mc tiêu liên quan đến t chc
c. Giám sát người khác trong t chc
d. Tham gia vào quá trình to ra giá tr ca doanh nghip
e. Cn được biết đến tm nhìn và định hướng chiến lược ca doanh nghip
2. Nhà qun tr phi có kiến thc v lĩnh vc mà h qun lý là yêu cu thuc v:
a. K năng chuyên môn
b. K năng nhân s
c. K năng giao tiếp
d. K năng khái quát hoá
e. C bn k năng
3. Kh năng xây dng mng li bên trong và bên ngoài t chc được gi là
a. K năng chuyên môn
b. K năng nhân s
c. K năng giao tiếp
d. K năng khái quát hoá
e. K năng giao tiếp và khái quát
4. Kh năng làm vic nhóm thuc v:
a. K năng chuyên môn
b. K năng nhân s
c. K năng giao tiếp
d. K năng khái quát hoá
e. K năng giao tiếp và nhân s
5. Kh năng s dng và la chn thông tin để ra quyết định qun tr được gi là
a. K năng chuyên môn
b. K năng nhân s
c. K năng giao tiếp
d. K năng khái quát hoá
e. K năng chuyên môn và giao tiếp
6. Kh năng nhn ra nơi có vn đề và trin khai các gii pháp được gi là
a. K năng chuyên môn
b. K năng nhân s
c. K năng giao tiếp
d. K năng khái quát hoá
e. K năng chuyên môn và khái quát hoá
7. S khác nhau trong yêu cu v k năng đối vi nhà qun tr cp cao (QTCC) và
cp trung (QTCT)là:
a. QTCC thường phi có các k năng cao hơn QTCT tt c các khía cnh
b. QTCT phi có k năng k thut và k năng khái quá cao hơn QTCC
c. QTCC thường phi có k năng k thut và k năng nhân s tt hơn QTCT
d. QTCC có k năng khái quát cao hơn nhưng k năng k thut thp hơn QTCT
e. QTCC có k năng nhân s cao hơn nhưng k năng khái quát thp hơn QTCT
8. Các t chc truyn thng thường có đặc đim:
a. Định hướng nhóm và định hướng khách hàng
b. Năng động, linh hot và tp trung vào k năng
c. Các quan h mang tính song phương và mng lưới
d. n định, không linh hot và tp trung vào công vic
e. Công vic tm thi và lc lượng lao động đa dng
9. Vic la chn chiến lược để thc hin mc tiêu ca t chc là mt phn ca
a. Chc năng hoch định
Trắc nghiệm quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm quản trị học - Người đăng: Quí Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trắc nghiệm quản trị học 9 10 627