Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh học

Được đăng lên bởi Bạch Tuyết
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u 1 :
A.
C.
C©u 2 :
A.
C.
C©u 3 :
A.
C.
C©u 4 :
A.
C.
C©u 5 :
A.
C.
C©u 6 :
A.
C.
C©u 7 :
A.
C.
C©u 8 :
A.
C.
C©u 9 :
A.
C.
C©u 10 :
A.
C.
C©u 11 :
A.
C.
C©u 12 :
A.
C.
C©u 13 :
A.
C.
C©u 14 :

Lo¹i ®ét biÕn kh«ng ®îc di truyÒn qua sinh s¶n h÷u tÝnh lµ ®ét biÕn
gen.
B. x«ma.
giao tö.
D. tiÒn ph«i.
Mét pr«tªin b×nh thêng cã 400 axit amin. Pr«tªin ®ã bÞ biÕn ®æi cã axit amin thø 350 bÞ
thay thÕ b»ng mét axit amin míi. D¹ng ®ét biÕn gen cã thÓ sinh ra pr«tªin biÕn ®æi trªn lµ
mÊt nuclª«tit ë bé ba m· hãa axit amin thø
B. thªm nuclª«tit ë bé ba m· hãa axit amin
350.
thø 350.
thay thÕ hoÆc ®¶o vÞ trÝ mét cÆp nuclª«tit ë
D. ®¶o vÞ trÝ hoÆc thªm nuclª«tit ë bé ba m·
bé ba m· ho¸ axit amin thø 350.
hãa axit amin thø 350.
ë cµ chua (2n = 24 nhiÔm s¾c thÓ), sè nhiÔm s¾c thÓ ë thÓ tam béi lµ:
27.
B. 25.
36.
D. 48.
§ét biÕn gen lµ nh÷ng biÕn ®æi
liªn quan tíi mét hoÆc mét sè cÆp
B. kiÓu h×nh do ¶nh hëng cña m«i trêng.
nuclª«tit, x¶y ra t¹i mét ®iÓm nµo ®ã cña
ph©n tö ADN.
trong vËt chÊt di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bµo.
D. kiÓu gen cña c¬ thÓ do lai gièng.
Ph¬ng ph¸p cã thÓ t¹o ra c¬ thÓ lai cã nguån gen kh¸c xa nhau mµ b»ng ph¬ng ph¸p lai
h÷u tÝnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc lµ lai
tÕ bµo sinh dìng.
B. kh¸c thø.
kh¸c dßng.
D. kh¸c loµi.
Thµnh phÇn hãa häc cña nhiÔm s¾c thÓ ë sinh vËt nh©n chuÈn lµ
ADN vµ pr«tªin kh«ng ph¶i d¹ng hist«n.
B. ADN, ARN vµ pr«tªin d¹ng phi hist«n.
ADN, pr«tªin d¹ng hist«n vµ mét lîng nhá
D. ADN vµ pr«tªin d¹ng hist«n.
ARN.
D¹ng ®ét biÕn gen cã thÓ lµm thay ®æi Ýt nhÊt cÊu tróc ph©n tö pr«tªin do gen ®ã chØ huy
tæng hîp lµ
®¶o vÞ trÝ 2 cÆp nuclª«tit ë 2 bé ba m· ho¸
B. mÊt mét cÆp nuclª«tit ë bé ba m· ho¸ thø
cuèi.
10.
thªm mét cÆp nuclª«tit ë bé ba m· ho¸ thø
D. thay thÕ mét cÆp nuclª«tit ë bé ba m· ho¸
10.
cuèi.
ThÓ ®a béi thêng gÆp ë
vi sinh vËt.
B. thùc vËt.
thùc vËt vµ ®éng vËt.
D. ®éng vËt bËc cao.
Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thêng biÕn lµ
thay ®æi kiÓu gen vµ thay ®æi kiÓu h×nh.
B. kh«ng thay ®æi kiÓu gen, thay ®æi kiÓu
h×nh.
kh«ng thay ®æi kiÓu gen, kh«ng thay ®æi
D. thay ®æi kiÓu gen vµ kh«ng thay ®æi kiÓu
kiÓu h×nh.
h×nh.
ë cµ chua (2n = 24 nhiÔm s¾c thÓ), sè nhiÔm s¾c thÓ ë thÓ tam béi lµ:
25.
B. 36.
27.
D. 48.
Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thêng biÕn lµ
kh«ng thay ®æi kiÓu gen, thay ®æi kiÓu
B. thay ®æi kiÓu gen vµ kh«ng thay ®æi kiÓu
h×nh.
h×nh.
thay ®æi kiÓu gen vµ thay ®æi kiÓu h×nh.
D. kh«ng thay ®æi kiÓu gen, kh«ng thay ®æi
kiÓu h×nh.
HiÖn tîng nµo sau ®©y lµ thêng biÕn?
C©y rau m¸c trªn c¹n cã l¸ h×nh mòi m¸c,
B. Bè mÑ b×nh thêng s...
C©u 1 : Lo¹i ®ét biÕn kh«ng ®îc di truyÒn qua sinh s¶n h÷u tÝnh lµ ®ét biÕn
A.
gen.
B.
x«ma.
C.
giao tö.
D.
tiÒn ph«i.
C©u 2 : Mét pr«tªin b×nh thêng 400 axit amin. Pr«tªin ®ã biÕn ®æi axit amin thø 350
thay thÕ b»ng mét axit amin míi. D¹ng ®ét biÕn gen cã thÓ sinh ra pr«tªin biÕn ®æi trªn lµ
A.
mÊt nuclª«tit ë bé ba m· hãa axit amin thø
350.
B.
thªm nuclª«tit ë bé ba m· hãa axit amin
thø 350.
C.
thay thÕ hoÆc ®¶o vÞ trÝ mét cÆp nuclª«tit ë
bé ba m· ho¸ axit amin thø 350.
D.
®¶o trÝ hoÆc thªm nuclª«tit ë ba m·
hãa axit amin thø 350.
C©u 3 : ë cµ chua (2n = 24 nhiÔm s¾c thÓ), sè nhiÔm s¾c thÓ ë thÓ tam béi lµ:
A.
27.
B.
25.
C.
36.
D.
48.
C©u 4 : §ét biÕn gen lµ nh÷ng biÕn ®æi
A.
liªn quan tíi mét hoÆc mét sè cÆp
nuclª«tit, x¶y ra t¹i mét ®iÓm nµo ®ã cña
ph©n tö ADN.
B.
kiÓu h×nh do ¶nh hëng cña m«i trêng.
C.
trong vËt chÊt di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bµo.
D.
kiÓu gen cña c¬ thÓ do lai gièng.
C©u 5 : Ph¬ng ph¸p thÓ t¹o ra thÓ lai nguån gen kh¸c xa nhau b»ng ph¬ng ph¸p lai
h÷u tÝnh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc lµ lai
A.
tÕ bµo sinh dìng.
B.
kh¸c thø.
C.
kh¸c dßng.
D.
kh¸c loµi.
C©u 6 : Thµnh phÇn hãa häc cña nhiÔm s¾c thÓ ë sinh vËt nh©n chuÈn lµ
A.
ADN vµ pr«tªin kh«ng ph¶i d¹ng hist«n.
B.
ADN, ARN vµ pr«tªin d¹ng phi hist«n.
C.
ADN, pr«tªin d¹ng hist«n vµ mét lîng nhá
ARN.
D.
ADN vµ pr«tªin d¹ng hist«n.
C©u 7 : D¹ng ®ét biÕn gen cã thÓ lµm thay ®æi Ýt nhÊt cÊu tróc ph©n tö pr«tªin do gen ®ã chØ huy
tæng hîp lµ
A.
®¶o vÞ trÝ 2 cÆp nuclª«tit ë 2 bé ba m· ho¸
cuèi.
B.
mÊt mét cÆp nuclª«tit ë ba ho¸ t
10.
C.
thªm mét cÆp nuclª«tit ë bé ba m· ho¸ thø
10.
D.
thay thÕ mét cÆp nuclª«tit ë bé ba m· ho¸
cuèi.
C©u 8 : ThÓ ®a béi thêng gÆp ë
A.
vi sinh vËt.
B.
thùc vËt.
C.
thùc vËt vµ ®éng vËt.
D.
®éng vËt bËc cao.
C©u 9 : Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thêng biÕn lµ
A.
thay ®æi kiÓu gen vµ thay ®æi kiÓu h×nh.
B.
kh«ng thay ®æi kiÓu gen, thay ®æi kiÓu
h×nh.
C.
kh«ng thay ®æi kiÓu gen, kh«ng thay ®æi
kiÓu h×nh.
D.
thay ®æi kiÓu gen vµ kh«ng thay ®æi kiÓu
h×nh.
C©u 10 : ë cµ chua (2n = 24 nhiÔm s¾c thÓ), sè nhiÔm s¾c thÓ ë thÓ tam béi lµ:
A.
25.
B.
36.
C.
27.
D.
48.
C©u 11 : Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thêng biÕn lµ
A.
kh«ng thay ®æi kiÓu gen, thay ®æi kiÓu
h×nh.
B.
thay ®æi kiÓu gen vµ kh«ng thay ®æi kiÓu
h×nh.
C.
thay ®æi kiÓu gen vµ thay ®æi kiÓu h×nh.
D.
kh«ng thay ®æi kiÓu gen, kh«ng thay ®æi
kiÓu h×nh.
C©u 12 : HiÖn tîng nµo sau ®©y lµ thêng biÕn?
A.
C©y rau m¸c trªn c¹n cã l¸ h×nh mòi m¸c,
khi mäc díi níc cã thªm lo¹i l¸ h×nh b¶n
dµi.
B.
Bè mÑ b×nh thêng sinh con b¹ch t¹ng.
C.
Trªn c©y hoa giÊy ®á xuÊt hiÖn cµnh hoa
tr¾ng.
D.
Lîn cã vµnh tai bÞ xÎ thuú, ch©n dÞ d¹ng.
C©u 13 : ThÓ ®ét biÕn trong bµo sinh dìng 1 cÆp nhiÔm s¾c thÓ t¬ng ®ång t¨ng thªm 1
chiÕc ®îc gäi lµ
A.
thÓ tam nhiÔm.
B.
thÓ ®a nhiÔm.
C.
thÓ ®a béi.
D.
thÓ tam béi.
C©u 14 : §Ó nèi ®o¹n ADN cña tÕ bµo cho vµo ADN plasmit, ngêi ta sö dông enzim
Trắc nghiệm sinh học - Trang 2
Trắc nghiệm sinh học - Người đăng: Bạch Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh học 9 10 913