Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án)

Được đăng lên bởi Anh Khoa
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP SINH HỌC 12
TIẾN HÓA
Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:
A. Sinh vật cổ
B. Sinh vật nguyên thủy
C. Cổ sinh vật học
D. Hóa thạch
ĐÁP ÁN: D
Sự kiện xảy ra trong kỳ Pecmơ thuộc đại Cổ sinh là:
A. Hạt trần xuất hiện, bò sát răng thú phân hóa
B. Quyết xuất hiện, bò sát phát triển
C. Thực vật bắt đầu lên cạn, xuất hiện lưỡng cư đầu cứng
D. Khủng long bi tiêu diệt
ĐÁP ÁN: A
Đặc điểm nổi bật của sinh giới trong đại Trung sinh là:
A. Động vật phát triển ồ ạt lên đất liền
B. Đại phát triển mạnh của cây hạt trần và nhất là bò sát
C. Đại phát triển mạnh của hạt kín và sâu bọ
D. Đại có nhiều biến động địa chất nhất
ĐÁP ÁN: B
Sự kiện chỉ có ở người hiện đại Crômanhông mà không có ở các giai đoạn người tối cổ và người cổ là:
A. Chế tạo công cụ lao động bằng đá
B. Chế tạo công cụ lao động bằng xương
C. Biết sử dụng lửa
D. Xuất hiện mằm mống các quan niệm tôn giáo
ĐÁP ÁN: D Bò sát khổng lồ bị tiêu diệt vào
A. Kỷ thứ ba thuộc đại Tân Sinh
B. Kỷ thứ tư thuộc đại Tân Sinh
C. Kỷ phấn trắng thuộc đại Trung Sinh
D. Kỷ giữa thuộc đại Trung Sinh
ĐÁP ÁN: A
Kỷ thứ tư thuộc đại Tân Sinh được đánh dấu bằng
A. Sự tiêu diệt của bò sát khổng lồ
B. Sự xuất hiện của thú
C. Sự xuất hiện của loài người
D. Sự phát triển của cây hạt kín
ĐÁP ÁN: C
Được xếp vào nhóm các thuyết tiến hóa cổ điển là:
A. Thuyết của Lamac, thuyết của Đacuyn
B. Thuyết của Lamac, thuyết tiến hóa tổng hợp
C. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết của Đacuyn
D. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính
ĐÁP ÁN: A
Người đầu tiên đã xây dựng một học thuyết có hệ thống về sự tiến hóa của sinh giới là
A. Đacuyn
B. Lamac
C. Kimura

1

D. Hacđi
ĐÁP ÁN: B
(A) là nguồn nguyên liệu sơ cấp và (B) là nguồn nguyên liệu thứ cấp của chọn lọc tự nhiên: (A) và (B) lần
lượt là:
A. Biến dị và giao phối
B. Đột biến và biến dị tổ hợp
C. Biến dị tổ hợp và sự cách li
D. Đột biến và sự cách li
ĐÁP ÁN: B
Mặt tác dụng chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là
A. Tạo ra sự biến đổi kiểu hình của cá thể
B. Tạo ra sự khác nhau trong các phản xạ tập tính của động vật
C. Tạo ra sự phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau
D. Tạo ra số cá thể ngày càng đông
ĐÁP ÁN: C
Hợp chất hữu cơ được xem là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là:
A. ADN, ARN, emzim, hoocmon
B. Gluxit, protein và lipit
C. Gluxit, protein, lipit, ADN, ARN, enzim, hoocmon
D. Protein và axit nucleic
ĐÁP ÁN: D
Sự kiện xảy ra ở kỷ Xilua thuộc đại cổ sinh là
A. Xuất hiện thực vật ở ...
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP SINH HỌC 12
TIẾN HÓA
Di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là:
A. Sinh vật cổ
B. Sinh vật nguyên thủy
C. Cổ sinh vật học
D. Hóa thạch
ĐÁP ÁN: D
Sự kiện xảy ra trong kỳ Pecmơ thuộc đại Cổ sinh là:
A. Hạt trần xuất hiện, bò sát răng thú phân hóa
B. Quyết xuất hiện, bò sát phát triển
C. Thực vật bắt đầu lên cạn, xuất hiện lưỡng cư đầu cứng
D. Khủng long bi tiêu diệt
ĐÁP ÁN: A
Đặc điểm nổi bật của sinh giới trong đại Trung sinh là:
A. Động vật phát triển ồ ạt lên đất liền
B. Đại phát triển mạnh của cây hạt trần và nhất là bò sát
C. Đại phát triển mạnh của hạt kín và sâu bọ
D. Đại có nhiều biến động địa chất nhất
ĐÁP ÁN: B
Sự kiện chỉ có ở người hiện đại Crômanhông mà không có ở các giai đoạn người tối cổ và người cổ là:
A. Chế tạo công cụ lao động bằng đá
B. Chế tạo công cụ lao động bằng xương
C. Biết sử dụng lửa
D. Xuất hiện mằm mống các quan niệm tôn giáo
ĐÁP ÁN: D Bò sát khổng lồ bị tiêu diệt vào
A. Kỷ thứ ba thuộc đại Tân Sinh
B. Kỷ thứ tư thuộc đại Tân Sinh
C. Kỷ phấn trắng thuộc đại Trung Sinh
D. Kỷ giữa thuộc đại Trung Sinh
ĐÁP ÁN: A
Kỷ thứ tư thuộc đại Tân Sinh được đánh dấu bằng
A. Sự tiêu diệt của bò sát khổng lồ
B. Sự xuất hiện của thú
C. Sự xuất hiện của loài người
D. Sự phát triển của cây hạt kín
ĐÁP ÁN: C
Được xếp vào nhóm các thuyết tiến hóa cổ điển là:
A. Thuyết của Lamac, thuyết của Đacuyn
B. Thuyết của Lamac, thuyết tiến hóa tổng hợp
C. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết của Đacuyn
D. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính
ĐÁP ÁN: A
Người đầu tiên đã xây dựng một học thuyết có hệ thống về sự tiến hóa của sinh giới là
A. Đacuyn
B. Lamac
C. Kimura
1
Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) - Người đăng: Anh Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) 9 10 585