Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ( phần 1 )

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ( phần 1 )
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT.
Câu 361: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ
ngoài vào trong thân là:
a/ Bần -> Tầng sinh bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng
sinh mạch -> Gỗ thứ cấp -> Gỗ sơ cấp -> Tuỷ.
b/ Bần -> Tầng sinh bần -> Mạch rây thứ cấp -> Mạch rây sơ cấp ->
Tầng sinh mạch -> Gỗ thứ cấp -> Gỗ sơ cấp -> Tuỷ.
c/ Bần -> Tầng sinh bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng
sinh mạch -> Gỗ sơ cấp -> Gỗ thứ cấp -> Tuỷ.
d/ Tầng sinh bần -> Bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng
sinh mạch -> Gỗ thứ cấp -> Gỗ sơ cấp -> Tuỷ.
Câu 362: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?
a/ Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
b/ Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.
c/ Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
d/ Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Câu 363: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh
trưởng sơ cấp như thế nào?
a/ Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
b/ Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
c/ Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
d/ Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
Câu 364: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
a/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

b/ Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có
ở thân cây hai lá mầm.
c/ Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có
ở thân cây một lá mầm.
d/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
Câu 365: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của gỗ sơ cấp và thứ cấp trong
sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
a/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm
phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
b/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm
phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
c/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm
phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
d/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm
phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
Câu 366: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
a/ Ở đỉnh rễ. b/ Ở thân.

c/ Ở chồi nách.

d/ Ở chồi đỉnh.

Câu 367: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp
trong sinh trưởng thứ cấp như th...
Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ( phần 1 )
SINH TRƯỞNG VÀ PT TRIỂN THỰC VẬT.
Câu 361: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ
ngoài vào trong thân là:
a/ Bần -> Tầng sinh bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng
sinh mch -> Gỗ thứ cấp -> Gỗ sơ cấp -> Tuỷ.
b/ Bần -> Tầng sinh bần -> Mạch rây thứ cấp -> Mch rây sơ cấp ->
Tầng sinh mạch -> G thứ cấp -> Gsơ cấp -> Tuỷ.
c/ Bần -> Tầng sinh bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng
sinh mch -> Gỗ sơ cấp -> G thứ cấp -> Tuỷ.
d/ Tầng sinh bần -> Bần -> Mạch rây sơ cấp -> Mạch rây thứ cấp -> Tầng
sinh mch -> Gỗ thứ cấp -> Gỗ sơ cấp -> Tuỷ.
Câu 362: Đặc điểm nào khôngở sinh trưởng sơ cấp?
a/ Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
b/ Din ra hoạt động của tầng sinh bần.
c/ Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
d/ Din ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Câu 363: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh
trưởng sơ cấp như thế nào?
a/ G nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
b/ G và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
c/ G nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
d/ G và mạch rây nằm phía ngoài tng sinh mạch.
Câu 364: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng ở vị trí nào của cây?
a/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ( phần 1 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ( phần 1 ) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ( phần 1 ) 9 10 927