Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm thuế có đáp án 1

Được đăng lên bởi minhokkk
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1.  
 
Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X  có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau: 
A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm: 
1)  Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp. 
2)  Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng 
tình trên giá trị lô hàng là 4%. 
3)  Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng 
nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 
60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán. 
4)  Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 
100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 
4 tỷ đồng. 
5)  Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận 
chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB. 
6)  Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp. 
 
B/ Chi phí 
 
Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động 
nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả 
năm là 8,963 tỷ đồng. 
 
C/ Thu nhập khác: 

­  lãi tiền gửi : 340 triệu đồng 
­  chuyển nhượng  tài sản: 160 triệu đồng 
 
Yêu cầu: tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005. 
­  thuế giá trị gia tăng. 
­  Thuế xuất khẩu. 
­  Thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Biế rằng:  
­  Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10% 
­  Thuế xuất thuế TNDN là 28%. 
­  Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%. 
 
GIẢI 
1)  DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr) 
Thuế GTGT 
đầu ra

: 63.000 x 10% = 6.300 (tr) 
2)  nhận xuất khẩu uỷ thác: 
Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr) 
Thuế GTGT 
đầu ra

: 360 x 10% = 36 (tr) 
Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr) 
3)  Làm đại lý tiêu thụ: 
Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) 
Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr) 

4)  nhận gia công cho nước ngoài. 
Doanh thu: 4.000 (tr).  
5)  Xuất ra nước ngoài:  
Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). 
Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr) 
6)  Bán cho doanh nghiệp chế xuất: 
Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). 
Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr) 
Vậy:  
­ Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr) 
­ Thuế GTGT phải nộp= GTGT
r 

– GTGT 
đ vào.

 
 
* GTGT
r

 = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr) 
 
* GTGT
đ vào 

= 8.963  
GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = ­2.300 (tr) 

­  Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất 

 
thu nhập tính thuế = d...
BÀI 1.
M t đ nơ v kinh doanh th c ph m X có s li u kinh doanh c năm 2005 như sau:
A/ có các nghi p v mua bán hàng hoá trong năm:
1) Bán cho cty th ngươ nghi p n i đ a 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2) Nh n xu t kh u u thác m t lô hàng theo giá FOB là 9 t đ ng. T l hoa h ng
tình trên giá tr lô hàng là 4%.
3) Làm đ i lý tiêu th hàng cho m t cty n cướ ngoài có tr s t i TP.HCM, t ng hàng
nh p theo đi u ki n CIF là 50 t đ ng. T ng giá hàng bán theo đúng qui đ nh là
60 t đ ng. T l hoa h ng là 5% giá bán.
4) Nh n 30 t đ ng v t tư đ gia công cho cty n cướ ngoài. Công vi c hoàn thành
100% và toàn b thành ph m đã xu t tr . Doanh nghi p đ cượ h ngưở ti n gia công
4 t đ ng.
5) Xu t ra n cướ ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí b o hi m và v n
chuy n qu c tế đ cư tính b ng 2% FOB.
6) Bán 17.000 sp cho doanh nghi p chế xu t, giá bán 200.000 đ/sp.
B/ Chi phí
T ng chi phí h p lý c năm (ch aư k thuế xu t kh u) liên quan đ nế các ho t đ ng
nói trên là 130,9 t đ ng (acer4310). Thuế giá tr gia tăng đ u vào đ cượ kh u tr c
năm là 8,963 t đ ng.
C/ Thu nh p khác:
trắc nghiệm thuế có đáp án 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm thuế có đáp án 1 - Người đăng: minhokkk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
trắc nghiệm thuế có đáp án 1 9 10 440