Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm thủy khí

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm thủy khí

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Biểu mẫu 3b

KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN: BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
Tên học phần: Thủy khí

Mã học phần: 1132020

Số ĐVHT: 03
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Chương 1: Khái niệm chung và các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất.
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 Hiểu và nắm vững được các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất.
1.2 Vận dụng được các công thức tính toán.
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
Stt
1

2

Mục tiêu kiểm tra đánh giá
Nội dung
Dạng câu hỏi
Mức độ Nhớ được các kiến
Khối lượng riêng, Câu hỏi nhiều lưc chọn.
thức ở mục 1
trọng lượng riêng,
tỉ trọng, tính nén
được, tính dãn nở,
tính nhớt.
Mức độ Hiểu được các kiến Vận dụng được các Câu hòi nhiều lựa chọn.
thức đã học ở mục 1
công thức tính toán
và mối liên hệ giữa
các khái niệm.

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
Câu hỏi và đáp án

tt
1

Các nghiên cứu của môn thuỷ lực được thực hiện cho:
a) Lưu chất trong điều kiện không bị nén.

Đáp án
(trọng số điểm)
D
(1)

b) Chất khí trong điều kiện không bị nén.
c) Chất lỏng.
d) Cả 3 đáp án kia đều đúng.
2

Trong thuỷ lực học người ta áp dụng các phương pháp nghiên cứu:
a) Mô hình hoá.

D
(1)

b) Dùng các đại lượng trung bình.
c) Dùng các đại lượng vô cùng nhỏ.
d) Các đáp án kia đều đúng.
3

Câu nào sau đây sai:

C
(1)
2

a) Chất lỏng mang hình dạng bình chứa nó
b) Chất lỏng bị biến dạng khi chịu lực kéo
c) Môđun đàn hồi thể tích của không khí lớn hơn của nước
d) Hệ số nén của không khí lớn hơn của nước
4

Trọng lượng riêng của chất lỏng là:
a) Trọng lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng.

C
(1)

b) Khối lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng.
c) Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
d) Khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
5

Khối lượng riêng của chất lỏng là:
a) Khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.

A
(1)

b) Khối lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng.
c) Khối lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng.
d) Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
6

Tỷ trọng (  ) của một loại chất lỏng là:
a) Tỷ số giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của chất lỏng đó.

B
(1)

b) Tỷ số giữa trọng lượng riêng của chất lỏng đó và trọng lượng riêng
của nước ở 40C
c) Tỷ số giữa trọng lượng riêng của nước ở 40C và trọng lượng riêng của
chất lỏng đó
d) Chưa có đáp án...
1
Trc nghiệm thủy khí
Trắc nghiệm thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm thủy khí - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm thủy khí 9 10 546