Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm và đáp án môn Đường Lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam

Được đăng lên bởi Huỳnh Văn Lộc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
MOÂN LÒCH SÖÛ ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
1. Hoäi nghò laàn thöù 11 cuûa Ban chaáp haønh Quoác teá Coäng saûn ñaõ quyeát ñònh coâng nhaân ñaûng ta laø
moät chi boä ñoäc laäp cuûa Quoác teá Coäng saûn vaøo thôøi gian naøo?
a. 10-11-1931
b. 11-11-1931
c. 11-12-1931
2. Ban thöôøng vuï Trung öông Ñaûng ra chæ thò thaønh laäp Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh vaøo luùc naøo?
a. 18-11-1930
b. 18-10-1931
c. 18-12-1931
3. Ñoàng chí Traàn Phuù bò baét ngaøy 19-4-1931 ôû ñaâu?
a. Ngheä An
b. Haø Noäi
c. Saøi Goøn
4. Ñoàng chí Nguyeãn Aùi Quoác bò baét ngaøy 6-6-1931 ôû ñaâu?
a.

Quaûng chaâu (trung quoác)

b.

Xieâm

c.

Höông Caûng (Trung quoác)

5. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Quoác teá coäng saûn ban chaáp haønh laõnh ñaïo cuûa ñaûng ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc
thaønh laäp vaøo naêm naøo?
a.

Naêm 1933

b.

Naêm 1934

c.

Naêm 1935

6. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Quoác teá Coäng saûn, ban laõnh ñaïo cuûa ñaûng ôû nöôùc ngoaøi do ai ñöùng ñaàu?
a.

Haø Huy Taäp

b.

Nguyeãn Vaên Cöø

c.

Tröôøng Chinh

d.

Leâ Hoàng Phong

7. Ñaïi hoäi ñaûng laàn thöù nhaát hoïp ôû Macao (Trung quoác) coù bao nhieâu Ñaïi bieåu tham döï?
a.

10 ngöôøi

b.

12 ngöôøi

c.

15 ngöôøi
Trang 95

8. Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Quoác teá Coäng saûn, ñaõng ta ñaõ kòp thôøi coâng boá chöông trình haønh ñoäng
cuûa ñaûng coäng saûn ñoâng döông vaøo thôøi gian naøo?
a.

Thaùng 5 naêm 1932

b.

Thaùng 6 naêm 1932

c.

Thaùng 7 naêm 1931

d.

Thaùng 6 naêm 1933

9. Thaùng 7 naêm 1935 Quoác teá Coäng saûn hoïp Ñaïi hoäi laàn thöù 7 ôû Matxcôva coù bao nhieâu ñoaøn Ñaïi
bieåu caùc ñaûng coäng saûn treân theá giôùi veà döï?
a.

60 ñoaøn

b.

62 ñoaøn

c.

65 ñoaøn

d.

67 ñoaøn

10. Maët traän daân chuû Ñoâng döông chính thöùc thaønh laäp vaøo naêm naøo?
a.

Naêm 1936

b.

Naêm 1937

c.

Naêm 1938

d.

Naêm 1939

11. Taùc phaåm ‘Töï chæ trích’ cuûa ñoàng chí Nguyeãn Vaên Cöø ñöôïc phaùt haønh vaøo thôøi gian naøo?
a.

20-7-1938

b.

26-6-1939

c.

20-7-1939

12. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VI (khoaù I) dieãn ra vaøo thôøi gian naøo?
a.

Thaùng 10 naêm 1939

b.

Thaùng 11 naêm 1939

c.

Thaùng 11 naêm 1940

13. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VI (khoaù I) dieãn ra ôû ñaâu?
a.

Tuyeân Quang

b.

Ñình Baûng

c.

Hoùc Moân

14. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VII (khoaù I) vaøo thôøi gian naøo
a.

Thaùng 11 naêm 1939

b.

Thaùng 10 naêm 1940

c.

Thaùng 11 naêm 1940

15. Cuoäc khôõi nghóa Nam Kyø noå ra vaøo thôøi gian naøo?
a.

23-9-1939
Trang 96

b.

20-11-1940

c.

23-11-1940

16. Hoäi nghò Trung öô...
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
MOÂN LÒCH SÖÛ ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
1. Hoäi nghò laàn thöù 11 cuûa Ban chaáp haønh Quoác teá Coäng saûn ñaõ quyeát ñònh coâng nhaân ñaûng ta laø
moät chi boä ñoäc laäp cuûa Quoác teá Coäng saûn vaøo thôøi gian naøo?
a. 10-11-1931
b. 11-11-1931
c. 11-12-1931
2. Ban thöôøng vuï Trung öông Ñaûng ra chæ thò thaønh laäp Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh vaøo luùc naøo?
a. 18-11-1930
b. 18-10-1931
c. 18-12-1931
3. Ñoàng chí Traàn Phuù bò baét ngaøy 19-4-1931 ôû ñaâu?
a. Ngheä An
b. Haø Noäi
c. Saøi Goøn
4. Ñoàng chí Nguyeãn Aùi Quoác bò baét ngaøy 6-6-1931 ôû ñaâu?
a. Quaûng chaâu (trung quoác)
b. Xieâm
c. Höông Caûng (Trung quoác)
5. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Quoác teá coäng saûn ban chaáp haønh laõnh ñaïo cuûa ñaûng ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc
thaønh laäp vaøo naêm naøo?
a. Naêm 1933
b. Naêm 1934
c. Naêm 1935
6. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Quoác teá Coäng saûn, ban laõnh ñaïo cuûa ñaûng ôû nöôùc ngoaøi do ai ñöùng ñaàu?
a. Haø Huy Taäp
b. Nguyeãn Vaên Cöø
c. Tröôøng Chinh
d. Leâ Hoàng Phong
7. Ñaïi hoäi ñaûng laàn thöù nhaát hoïp ôû Macao (Trung quoác) coù bao nhieâu Ñaïi bieåu tham döï?
a. 10 ngöôøi
b. 12 ngöôøi
c. 15 ngöôøi
Trang 95
Trắc nghiệm và đáp án môn Đường Lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm và đáp án môn Đường Lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam - Người đăng: Huỳnh Văn Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Trắc nghiệm và đáp án môn Đường Lối Cách Mạng ĐCS Việt Nam 9 10 421