Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm vật lý 11

Được đăng lên bởi Hoàng Oanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT – 11A15 + 11A16 – HK II
Câu 1. Chọn câu đúng
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi
mạch kín chuyển động.
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch khi từ
thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian.
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi
nam châm nằm trước mạch kín.
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi
đặt mạch kín trong từ trường đều.
Câu 2. Suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào các yếu tố nào?
A. Số vòng dây và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi
vòng.
B. Chiều dài và số vòng dây của ống dây kín.
C. Chiều dài và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng.
D. Chiều dài, số vòng dây và tốc độ biến thiên của từ thông
qua mỗi vòng dây.
Câu 3. Một mạch kín tròn nằm trong cùng mặt phẳng với dòng
điện trong dây dẫn thẳng. Hỏi trong chuyển động nào dưới đây của
mạch điện thì trong mạch có dòng điện cảm ứng?
A. Mạch điện quay quanh trục trùng với dòng điện.
B. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song và ngược
chiều với dòng điện.
C. Mạch điện chuyển động tịnh tiến ra xa hoặc lại gần dòng
điện.
D. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song và cùng chiều
với dòng điện.
Câu 4. Định luật Len-Xơ là hệ quả của định luật bảo toàn
A. năng lượng.
B. động lượng.
C. động năng.
D.điện tích.
Câu 5. Chọn câu đúng:
A. từ thông là một đại lượng có hướng.
B. từ thông là một đại lượng luôn luôn dương vì nó tỉ lệ với
số đường sức đi qua diện tích có từ thông.
C. từ thông qua một mặt chỉ phụ thuộc vào độ lớn của diện
tích mà không phụ thuộc vào độ nghiêng của mặt phẳng.
D. từ thông là đại lượng đại số.
Câu 6. Dòng điện Fu-cô chỉ xuất hiện trong
A. Các chất điện môi
B. Các vật liệu sắt từ
C. Các chất dẫn điện
D. Các cuộn dây
Câu 7. Chọn câu sai:
A. Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong
khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên.
B. Do tác dụng của dòng Fu-cô mọi khối kim loại chuyển
động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực
hãm điện từ.
C. Dòng điện Fu-cô xuất hiện khi ta đặt khối kim loại vào từ
trường mạnh.
D. Dòng điện Fu-cô gây ra tác dụng nhiệt trong khối vật dẫn
đặt trong từ trường biến thiên.
Câu 8. Chọn câu phát biểu không đúng
A. Đơn vị từ thông là Wb
B. Từ thông là 1 đại lượng có hướng
C. Từ thông qua một mặt kín luôn bằng không
D. Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là SAI?
A. Dòng điện Fu-cô xuất hiện bên trong một vật dẫn khi nó
nằm trong một từ trường biến thiên.
B. Dòng điện Fu-cô là dòng điện không đổi.
C. Hi...
TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT – 11A15 + 11A16 – HK II
Câu 1. Chọn câu đúng
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi
mạch kín chuyển động.
B. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch khi từ
thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian.
C. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi
nam châm nằm trước mạch kín.
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong mạch kín khi
đặt mạch kín trong từ trường đều.
Câu 2. Suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào các yếu tố nào?
A. Số vòng dây tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi
vòng.
B. Chiều dài và số vòng dây của ống dây kín.
C. Chiều dài và tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng.
D. Chiều dài, số vòng dây tốc độ biến thiên của t thông
qua mỗi vòng dây.
Câu 3. Một mch kín tròn nằm trong cùng mặt phẳng với dòng
điện trong dây dẫn thẳng. Hỏi trong chuyển động nào dưới đây của
mạch điện thì trong mạch có dòng điện cảm ứng?
A. Mạch điện quay quanh trục trùng với dòng điện.
B. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song ngược
chiều với dòng điện.
C. Mạch điện chuyển động tịnh tiến ra xa hoặc lại gần dòng
điện.
D. Mạch điện chuyển động tịnh tiến song song cùng chiều
với dòng điện.
Câu 4. Định luật Len-Xơ là hệ quả của định luật bảo toàn
A. năng lượng. B. động lượng.
C. động năng. D.điện tích.
Câu 5. Chọn câu đúng:
A. từ thông là một đại lượng có hướng.
B. từ thông là một đại lượng luôn luôn dương vì nó tỉ lệ với
số đường sức đi qua diện tích có từ thông.
C. từ thông qua một mặt chỉ phụ thuộc vào độ lớn của diện
tích mà không phụ thuộc vào độ nghiêng của mặt phẳng.
D. từ thông là đại lượng đại số.
Câu 6. Dòng điện Fu-cô chỉ xuất hiện trong
A. Các chất điện môi B. Các vật liệu sắt từ
C. Các chất dẫn điện D. Các cuộn dây
Câu 7. Chọn câu sai:
A. Dòng điện Fu-cô là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong
khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên.
B. Do tác dụng của dòng Fu-cô mọi khối kim loại chuyển
động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực
hãm điện từ.
C. Dòng điện Fu-cô xuất hiện khi ta đặt khối kim loại vào từ
trường mạnh.
D. Dòng điện Fu-cô gây ra tác dụng nhiệt trong khối vật dẫn
đặt trong từ trường biến thiên.
Câu 8. Chọn câu phát biểu không đúng
A. Đơn vị từ thông là Wb
B. Từ thông là 1 đại lượng có hướng
C. Từ thông qua một mặt kín luôn bằng không
D. Từ thông có thể dương, âm hoặc bằng không
Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là SAI?
A. Dòng điện Fu-cô xuất hiện bên trong một vật dẫn khi nó
nằm trong một từ trường biến thiên.
B. Dòng điện Fu-cô là dòng điện không đổi.
C. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Fu-cô là hiện tượng cảm
ứng điện từ.
D. Một vật dẫn chuyển động trong từ trường và cắt các
đường sức từ thì bên trong vật dẫn có dòng điện Fu-cô.
Câu 10. Chọn phát biểu SAI.
A. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) tăng nhanh thì suất điện
động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
B. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) lớn thì suất điện động
cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
C. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) biến thiên nhanh thì suất
điện động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
D. Khi từ thông gởi qua mạch kín (C) giảm nhanh thì suất điện
động cảm ứng suất hiện trong (C) lớn.
Câu 11. Để giám tác dụng của dòng điện Fu người ta không
chọn cách nào sau đây?
A. Giảm điện trở của khối kim loại.
B. Tăng điện trở của khối kim loại.
C. Khoét những lỗ trên bánh xe quay trước một nam châm
điện.
D. Thay khối kim loại bằng một khối gồm nhiều kim loại
xếp liền nhau cách điện.
Câu 12: Định luật Lenxơ có mục đích xác định
A. độ lớn của suất điện động cảm ứng.
B. cường độ của dòng điện cảm ứng.
C. chiều của dòng điện cảm ứng.
D. chiều của từ trường của dòng điện cảm ứng.
Câu 13. Suất điện động cảm ứng có giá trị lớn khi:
A. Từ thông có giá trị lớn. B. Từ thông tăng nhiều.
C. Từ thông giảm nhiều. D. Từ thông biến thiên nhanh.
Câu 14. Trường hợp nào sau đây từ thông gởi qua diện tích S giới
hạn bởi mạch kín (C) đặt trong từ trường đều
B
bằng không?
A. Mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ.
B. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.
C. Đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây 1 góc
.
D. Đường sức từ song song với pháp tuyến của mặt phẳng
khung dây.
Câu 15. Chọn câu SAI. Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi
A. Dòng điện tăng nhanh.
B. Dòng điện giảm nhanh.
C. Dòng điện có giá trị lớn.
D. Dòng điện biến thiên nhanh.
Câu 16. Để tăng độ tự cảm của ống dây ta:
A. tăng chiều dài ống dây.
B. Giảm diện tích của ống dây.
C. Tăng cường độ dòng điện qua ống dây.
D. Đặt thêm lõi sắt vào trong ống dây.
Câu 17. Hiện tượng tự cảm xảy ra khi:
A. Cho dòng điện xoay chiều qua ống dây.
B. Cho dòng điện không đổi qua ống dây.
C. Cho dòng điện xoay chiều qua tụ điện.
D. Cho dòng điện không đổi qua tụ điện.
Câu 18. Công thức nào sau đây xác định năng lượng từ trường của
ống dây khi có dòng điện di qua?
A.
2
LI
2
1
W
B.
2
LIW
C.
ILW
2
D.
IL
2
1
W
2
Câu 19. Cho dòng điện chạy qua ống dây hình trụ, năng lượng từ
trường trong ống dây tỉ lệ thuận với
A. Cường độ dòng điện qua ống dây.
B. Số vòng dây có trong ống dây.
C. Chiều dài ống dây.
D. Diện tích của mỗi vòng dây.
Câu 20. Cho dòng điện chạy qua ống dây hình trụ, năng lượng từ
trường trong ống dây
A. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện qua ống dây.
B. Tỉ lệ với cường độ dòng điện qua ống dây.
C. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện qua
ống dây.
D. Tỉ lệ với số vòng dây của ống dây.
Câu 21. Để tăng độ tự cảm của ống dây lên 2 lần thì ta
A. Tăng số vòng dây lên 2 lần, giữ nguyên chiều dài ống.
GV: Đặng Thị Chung ĐT: 098 4747 951
1
trắc nghiệm vật lý 11 - Trang 2
trắc nghiệm vật lý 11 - Người đăng: Hoàng Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
trắc nghiệm vật lý 11 9 10 421