Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm vật lý - chương tán sắc ánh sáng

Được đăng lên bởi to-hieu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ôn tập học kì II
Ch¬ng 6 - Sãng ¸nh s¸ng.
Chñ ®Ò 1: T¸n s¾c ¸nh s¸ng
6.1. Ph¸t biu nµo dưới đ©y sai, khi nãi vÒ ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ®¬n s¾c:
A) ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña v« sè ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau cã mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.
B) ChiÕu suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau lµ nh nhau.
C) ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨ng kÝnh.
D) Khi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ®i qua mét m«i trêng trong suèt th× chiÕt suÊt cña m«i trêng ®èi víi ¸nh s¸ng ®á
lµ nhá nhÊt, ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm lµ lín nhÊt.
6.2. Chän c©u §óng. Mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, sau khi ®i qua l¨ng kÝnh thuû tinh th×:
A. kh«ng bÞ lÖch vµ kh«ng ®æi mµu. B. chØ ®æi mµu mµ kh«ng bÞ lÖch.
C. chØ bÞ lÖch mµ kh«ng ®æi mµu. D. võa bÞ lÖch, võa ®æi mµu.
6.3. Chän c©u §óng. HiÖn tîng t¸n s¾c x¶y ra:
A. chØ víi l¨ng kÝnh thuû tinh. B. chØ víi c¸c l¨ng kÝnh chÊt r¾n hoÆc láng.
C. ë mÆt ph©n c¸ch hai m«i trêng kh¸c nhau.
D. ë mÆt ph©n c¸ch mét m«i trêng r¾n hoÆc láng víi ch©n kh«ng (hoÆc kh«ng khÝ).
6.4. HiÖn tîng t¸n s¾c x¶y ra do ¸nh s¸ng tr¾ng mét hçn hîp cña nhiÒu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau cßn do
nguyªn nh©n nµo díi ®©y.
A. l¨ng kÝnh b»ng thuû tinh. B. l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang qu¸ lín.
C. l¨ng kÝnh kh«ng ®Æt ë gãc lÖch cùc tiÓu.
D. chiÕt suÊt cña mäi chÊt - trong ®ã cã thuû tinh - phô thuéc bíc sãng (do ®ã vµo mµu s¾c) cña ¸nh s¸ng.
6.5. Chän ph¸t biÓu §óng. Sù phô thuéc cña chiÕt suÊt vµo bícng
A. x¶y ra víi mäi chÊt r¾n, láng, hoÆc khÝ. B. chØ x¶y ra víi chÊt r¾n vµ chÊt láng.
C. chØ x¶y ra víi chÊt r¾n. D. lµ hiÖn tîng ®Æc trng cña thuû tinh.
* Cho c¸c ¸nh s¸ng sau:
I. ¸nh s¸ng tr¾ng; II. ¸nh s¸ng ®á; III. ¸nh s¸ng vµng; IV. ¸nh s¸ng tÝm.
H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái 6.2; 6.3, 6.4 díi ®©y:
6.6. Nh÷ng ¸nh s¸ng nµo cã bíc sãng x¸c ®Þnh? Chän c©u tr¶ lêi ®óng theo thø tù t¨ng cña bíc sãng.
A) I, II, III; B) IV, III, II; C) I, II, IV; D) I, III, IV.
6.7. CÆp ¸nh s¸ng nµo cã bíc sãng t¬ng øng lµ 0,589µm vµ 0,400µm: Chän kÕt qu¶ ®óng theo thø tù.
A) III, VI; B) II, III; C) I, II; D) IV, I.
6.8. ThÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh
A. sù tån t¹i cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. B. l¨ng kÝnh kh«ng lµm biÕn ®æi mµu cña ¸nh s¸ng qua nã.
C. ¸nh s¸ng mÆt trêi kh«ng ph¶i lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c.
D dï ¸nh s¸ng cã mµu g× th× khi ®i qua l¨ng kÝnh ®Òu bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y cña l¨ng kÝnh.
6.9. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. ¸nh s¸ng tr¾ng lµ tËp hîp cña v« sè c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mµu biÕn ®æi liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.
B. ChiÕt suÊt cña chÊt lµm l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.
C. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh.
D. Khi chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®i qua mét cÆp hai m«i trêng trong suèt th× tia tÝm lÖch phÝa
mÆt ph©n c¸ch hai m«i trêng nhiÒu h¬n tia ®á
6.10. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt níc trong mét bÓ níc t¹o nªn ë
®¸y bÓ
A. mét vÕt s¸ng cã mµu tr¾ng dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc.
B. mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc.
C. mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu khi chiÕu xiªn vµ cã mµu tr¾ng khi chiÕu vu«ng gãc
D. mét vÕt s¸ng cã nhiÒu mµu khi chiÕu vu«ng gãc vµ cã mµu tr¾ng khi chiÕu xiªn
6.11. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? Cho c¸c chïm ¸nh s¸ng sau: Tr¾ng, ®á, vµng, tÝm.
A. ¸nh s¸ng tr¾ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh.
B. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng vµo m¸y quang phæ sÏ thu ®îc quang phæ liªn tôc.
C. Mçi chïm ¸nh s¸ng trªn ®Òu cã mét bíc sãng x¸c ®Þnh.
D. ¸nh s¸ng tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y l¨ng kÝnh nhiÒu nhÊt nªn chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi nã lín nhÊt.
6.12. Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n lµ
A. thñy tinh ®· nhuém mµu cho chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi.
B. chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.
C. l¨ng kÝnh cã t¸c dông lµm biÕn ®æi mµu chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi.
D. chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· bÞ nhiÔu lo¹n khi ®i qua l¨ng kÝnh.
6.13. Trong mét thÝ nghiÖm ngêi ta chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c song song hÑp vµo c¹nh cña mét l¨ng kÝnh
gãc chiÕt quang A = 8
0
theo ph¬ng vu«ng c víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn ¶nh E
Trang - 1 -
Trắc nghiệm vật lý - chương tán sắc ánh sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm vật lý - chương tán sắc ánh sáng - Người đăng: to-hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm vật lý - chương tán sắc ánh sáng 9 10 381