Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Tuấn Duy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I: lý thuyÕt dao ®éng c¬
1 . Chu k× dao ®éng ®iÒu hoµ lµ
A. kho¶ng thêi gian vËt ®i tõ biªn ©m ®Õn biªn d¬ng
B. kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt tr¹ng th¸i dao ®éng lÆp l¹i nh
C. kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt vËt cã li ®é nh
D. sè dao ®éng vËt thùc hiÖn ®îc trong mét gi©y
2. Pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoµ
A. phô thuéc n¨ng lîng ban ®Çu truyÒn cho vËt ®Ó vËt dao ®éng
B. phô thuéc khèi lîng cña vËt
C. phô thuéc mèc thêi gian vµ chiÒu d¬ng cña trôc to¹ ®é
D. phô thuéc lùc c¶n cña m«i trêng
3. Chän c©u sai
A. Dao ®éng tuÇn hoµn lµ dao ®éng mµ híng vµ vÞ trÝ cña vËt lÆp
l¹i nh cò sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau
B. Dao ®éng tù do lµ dao ®éng cã tÇn sè chØ phô thuéc ®Æc tÝnh
cña hÖ
C. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng ®îc duy tr× díi t¸c dông cña
ngo¹i lùc biÕn ®æi
D. Dao ®éng ®îc cung cÊp thªm n¨ng lîng bï vµo phÇn tiªu hao
do ma s¸t mµ kng lµm thay ®æi chu k× dao ®éng riªng i dao
®éng tù do
4. VËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã v = 0 khi vËt ë
A. VTCB B. vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i C. vÞ trÝ lß
xo kh«ng biÕn d¹ng D. vÞ trÝ mµ lùc t¸c dông vµo vËt b»ng
kh«ng
5. BiÓu thøc nµo sau ®©y dïng ®Ó tÝnh n¨ng lîng trong dao ®éng
®iÒu hoµ?
A. W = kA/2 B. W = mωA
2
/2 C. W = mωA/2
D. W = mω
2
A
2
/2
6. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo t¨ng 2 lÇn khi
A. khèi lîng cña vËt nÆng t¨ng 2lÇn
B. khèi lîng cña vËt nÆng t¨ng 4lÇn
C. ®é cøng cña lß xo gi¶m 2lÇn
D. biªn ®é dao ®éng t¨ng 2lÇn
7. N¨ng lîng cña con l¾c lß xo gi¶m 2lÇn khi
A. khèi lîng cña vËt nÆng gi¶m 2lÇn
B. khèi lîng cña vËt nÆng t¨ng 2lÇn
C. ®é cøng cña lß xo gi¶m 2lÇn
D. biªn ®é dao ®éng gi¶m 2lÇn
8. Biªn ®é dao ®éng ®iÒu hoµ cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo
A. Khèi lîng cña vËt nÆng B. ®é cøng cña lß xo
C. c¸ch kÝch thÝch dao ®éng D. mèc thêi gian
9. Chän c©u ®óng
A. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ
B. vËn tèc vµ li ®é lu«n tr¸i dÊu
C. vËn tèc ngîc pha víi gia tèc
D. dao ®éng ®iÒu hoµ cña con l¾c lß xo lµ mét dao ®éng tù do
10. Lùc c¨ng d©y cña con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ ë vÞ trÝ cã
gãc lÖch cùc ®¹i lµ
A. T = mgsinα
0
B. T = mgcosα
0
C. T = mgα
0
D. T = mg(1 - α
2
0
)
11. BiÓu thøc nµo kh«ng ®îc dïng ®Ó tÝnh n¨ng lîng dao ®éng
®iÒu hoµ cña con l¾c ®¬n
A. W = mgh
0
(h
0
: lµ ®é cao cùc ®¹i cña vËt so víi VTCB)
B. W = mgS
0
2
/2l C. W = mgS
0
2
/l D. W = mω
2
S
0
2
/2
12. §èi víi con l¾c lß xo n»m ngang dao ®éng ®iÒu hoµ
A. Träng lùc cña Tr¸i §Êt t¸c dông lªn vËt ¶nh hëng ®Õn chu k×
dao ®éng cña vËt
B. Biªn ®é dao ®éng cña vËt phô thuéc vµo ®é d·n cña lß xo khi
vËt ë VTCB
C. Lùc ®µn håi do lß xo t¸c dông lªn vËt còng chÝnh lµ lùc lµm
cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ
D. Khi lß xo cã chiÒu dµi cùc tiÓu th× lùc ®µn håi cã gi¸ trÞ nhá
nhÊt
13. §èi víi con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ
A. Lùc ®µn hèi t¸c dông lªn vËt cã gi¸ trÞ nhá nhÊt khi lß xo cã
chiÒu dµi ng¾n nhÊt
B. Lùc ®µn hèi t¸c dông lªn vËt cã gi¸ trÞ lín nhÊt khi lß xo cã
chiÒu dµi cùc ®¹i
C. Lùc ®µn håi do lß xo t¸c dông lªn vËt còng chÝnh lµ lùc lµm
cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ D. Khi vËt ë VTCB th× lùc ®µn håi
b»ng 0
14. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng
A. cã biªn ®é thay ®æi theo thêi gian
B. cã biªn ®é tØ lÖ nghÞch víi biªn ®é ngo¹i lùc tun ho n à
C. cã chu k× b»ng chu k× cña ngo¹i lùc cìng bøc
D. cã n¨ng lîng tØ lÖ víi biªn ®é ngo¹i lùc tun ho n à
15. §èi víi dao ®éng ®iÒu hoµ ®iÒu g× sau ®©y sai
A. N¨ng lîng phô thuéc c¸ch kÝch thÝch dao ®éng
B. VËn tèc cã ®é lín cùc ®¹i khi vËt qua VTCB
C. Lùc håi phôc cã ®é lín cùc ®¹i khi vËt qua VTCB
D. Thêi gian vËt ®i tõ biªn ©m sang biªn dîng lµ 0,5T
16. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ®i tõ biªn d¬ng vÒ VTCB t
A. x gi¶m dÇn nªn a cã gi¸ trÞ d¬ng
B. x cã gi¸ trÞ d¬ng nªn vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn
C. vËt ®ang chuyÓn ®éng nhanh dÇn v× v cã gi¸ trÞ d¬ng
D. vËt ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m vµ v cã gi¸ trÞ ©m
17. §iÒu kiÖn x¶y ra céng hëng trong dao ®éng cìng bøc
A. Biªn ®é dao ®éng cìng bøc b»ng biªn ®é cña ngo¹i lùc
B. TÇn sè cña ngo¹i lùc tun ho n b»ng tÇn sè dao ®éng riªngà
C. Pha ban ®Çu cña dao ®éng cìng bøc b»ng pha ban ®Çu cña
ngo¹i lùc D. Lùc c¶n cña m«i trêng rÊt nhá
18. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ ®¹i lîng nµo sau ®©y kh«ng ®æi?
A. Gia tèc B. ThÕ n¨ng
C. VËn tèc D. Biªn ®é dao ®éng
19. Sù céng hëng c¬
A. Cã lîi v× lµm t¨ng biªn ®é vµ cã h¹i v× lµm thay ®æi tÇn sè
B. X¶y ra khi vËt dao ®éng cã ngo¹i lùc t¸c dông
C. Cã biªn ®é cùc ®¹i t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ khi ma s¸t qóa lín
D. §îc øng dông ®Ó chÕ t¹o ®ång hå qu¶ l¾c
20. Dao ®éng cña ®ång hå qu¶ l¾c lµ dao ®éng
A. cìng bøc B. tù do C. t¾t dÇn D. duy tr×
21. Biªn ®é dao ®éng duy tr× phu thuéc vµo
A. Ma s¸t cña m«i trêng
B. Thêi ®iÓm vËt b¾t ®Çu dao ®éng
C. N¨ng lîng cung cÊp thªm cho hÖ trong tõng phÇn cña chu k×
D. N¨ng lîng ban ®Çu cung cÊp cho hÖ
22. TÇn sè cña dao ®éng duy tr×
A. VÉn gi÷ nguyªn nh khi hÖ dao ®éng tù do
B. Phô thuéc n¨ng lîng cung cÊp thªm cho hÖ
C. Phô thuéc c¸ch kÝch thÝch dao ®éng
D. Thay ®æi do ®îc cung cÊp thªm n¨ng lîng
23. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ khi
A. Lùc c¶n cña m«i trêng lín B. Gãc lÖch cùc ®¹i lín
C. Biªn ®é dao ®éng ph¶i lín h¬n mét gi¸ trÞ cho phÐp
D. Bá qua mäi lùc c¶n vµ gãc lÖch cùc ®¹i rÊt nhá so víi 1rad
24. ThÕ n¨ng cña con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ
A. cã gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt ë vÞ trÝ biªn
B. cã gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua VTCB
C. lu«n lu«n kh«ng ®æi v× quü ®¹o cña con l¾c ®îc coi lµ th¼ng
D. kh«ng phô thuéc gãc lÖch cña d©y treo con l¾c
25. §em con l¾c ®¬n lªn ®é cao h so víi mÆt ®Êt (coi nhiÖt ®é
kh«ng ®æi) th× chu k× dao ®éng nhá cña nã
A. t¨ng lªn B. gi¶m xuèng
C. kh«ng ®æi D. t¨ng lªn h lÇn
1
trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm - Người đăng: Tuấn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
trắc nghiệm 9 10 545