Ktl-icon-tai-lieu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Được đăng lên bởi Lê Quốc Hoàng
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Artificial Intelligence
TS. Nguyễn Đình Thuân
Khoa Công nghệ Thông tin
Đại học Nha Trang
Email: thuanvinh122@gmail.com
Nha Trang 8-2007

Noäi dung moân hoïc
Chương 1: Giới thiệu
–
–
–
–

Mở đầu
Lĩnh vực nghiên cứu của AI
Ứng dụng của AI
Các vấn đề đặt ra

Slide 2

Noäi dung moân hoïc (tiếp)
Chương 2:Tìm kiếm trên không gian trạng thái
–
–
–
–

Bài toán tìm kiếm
Giải thuật tổng quát
Depth first search (DFS)
Breath first search (BFS)

Chương 3:Tìm kiếm theo Heuristic
–
–
–
–

Giới thiệu về Heuristic
Tìm kiếm theo heuristic
Giải thuật Best first search (BFS), Giải thuật AT, AKT, A*
Chiến lược Minimax, Alpha Beta
Slide 3

Noäi dung moân hoïc (tiếp)
Chương 4:Biểu diễn tri thức
–
–
–
–
–
–

Bộ ba Đối tượng – Thuộc tính – Giá trị
Các luật dẫn
Mạng ngữ nghĩa
Frame
Logic mệnh đề, Logic vị từ
Thuật giải Vương Hạo, Thuật giải Robinson

Chương 5: Máy học
–
–
–

Các hình thức học
Thuật giải Quinland
Học theo độ bất định
Slide 4

Thực hành &Tài liệu tham khảo
Thực hành Prolog / C++ / Pascal
–
–
–

Các giải thuật tìm kiếm
Biểu diễn tri thức
Bài tập lớn

Tài liệu tham khảo
–
–
–
–

Bài giảng “Trí tuệ nhân tạo” – TS Nguyễn Đình Thuân
Giáo trình “Trí tuệ nhân tạo” - GS Hoàng Kiếm– ĐHQGTPHCM
Trí tuệ nhận tạo–PGS Nguyễn Thanh Thủy–ĐH Bách Khoa HàNội
Artificial Inteligent – George F. Luget & Cilliam A. Stubblefied

Slide 5

Chöông 1: GIÔÙI THIEÄU

TS. Nguyễn Đình Thuân
Khoa Công nghệ Thông tin
Đại học Nha Trang
Email: thuanvinh122@gmail.com

1.1 Mở đầu
Trí tuệ là gì:
Theo từ điển Bách khoa toàn thư Webster:
Trí tuệ là khả năng:
–

–

Phản ứng một cách thích hợp lại những tình huống
mới thông qua điều chỉnh hành vi một cách thích
hợp.
Hiểu rõ mối liên hệ giữa các sự kiện của thế giới bên
ngoài nhằm đưa ra những hành vi phù hợp đề đạt
được mục đích.
Slide 7

Sự Thông Minh
Khái niệm về tính thông minh của một đối
tượng thường biểu hiện qua các hoạt động:
Sự hiểu biết và nhận thức được tri thức
Sự lý luận tạo ra tri thức mới dựa trên tri thức
đã có
Hành động theo kết quả của các lý luận
Kỹ năng (Skill)
TRI THỨC ???
Slide 8

Tri thức (Knowledge)
Tri thức là những thông tin chứa đựng 2 thành phần
–

Các khái niệm:
Các khái niệm cơ bản: là các khái niệm mang tính quy ước
Các khái niệm phát triển: Được hình thành từ các khác niệm cơ bản
thành các khái niệm phức hợp phức tạp hơn.

–

Các phương pháp nhận thức:
Các qui luật, các thủ tục
Phương pháp suy diễn, lý luận,..

Tri thức là điều kiện tiên quyết của các hành xử thông minh hay
“Sự thông minh”
Tri thức có đ...
TS. Nguyn Đình Thuân
Khoa Công ngh Thông tin
Đại hc Nha Trang
Email: thuanvinh122@gmail.com
TRÍ TU NHÂN TO
Artificial Intelligence
Nha Trang 8-2007
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Người đăng: Lê Quốc Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 9 10 99