Ktl-icon-tai-lieu

triết

Được đăng lên bởi dongduy521
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

HÀ NỘI

Câu 4: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa?
a) Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức.
- Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý
thức, sinh ra ý thức.
- Ý thức là sự phản ánh thê sgiới vật chất vào bộ não con người, là hình ảnh
chủ quan của thế giới khách quan.
b) Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trờ lại vật chất.
- ý thức có tính độc lập tương đối so với vật chất, có tính ănng động, sáng tạo
nên có thể tác động trờ lại vật chất, góp phần cải biến thế giới vật chất.
- ý thức tác động theo cả hướng tích cực và tiêu cực. í thức phản ánh đúng
hiện thực khách quan thì có tác dụng thúc đẩy và ngược lại.
- Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con
người.
- Tuy nhiên, xét đến cùng, ý thức vẫn phải phụ thuộc vào thế giới vật chất và
các điều kiện khách quan.
c) ý nghĩa phương pháp luận
- Quán triệt nguyên tắc khách quan trọng nhận thức và hành động. Nguyên tắc
này đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng, hành động theo quy
luật khách quan. Không lấy ý m,uốn chủ quan để xây dựng, hoạch định chính sách
phát triển kinh tế - xã hội… Cần tránh thái độ chủ quan, duy ý chí, nóng vội, định
kiến, không trung thực.
- Phải phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò nhân tố
con người. Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần phải nâng cao trình độ tri
thức, bồi dưỡng, rèn luyện tư duy trí tuệ, trình độ lý luận…. Chống thái độ ỷ lại,
bảo thủ trì trệ…
- Khắc phục, ngăn ngừa bệnh chủ quan duy ý chí. Đó là lối suy nghĩ và hành
động gảin đơn, nóng vội theo nguyện vọng chủ quan. Để khắc phục phải nâng cao
trình độ tư duy lý luận cho con người.
2

Câu 5: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển.
I. NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
1. Khái niệm mối liên hệ
Liên hệ là phạm trù triết học chỉ sự quy định, sự tác động qua lại lẫn nhau,
sự phụ thuộc lẫn nhau, sự ảnh hưởng, sự tương tás và chuyển hoá lẫn nhau giữa
các sự vật, hiện tượng trong thế giới hay giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính
của một sự vật, hiện tượng, một quá trình.
Liên hệ phổ biến là khái niệm nói lên rằng mọi sự vật, hiện tượng trong thế
giới (cả tự nhiên, xã hội và tư duy) dù đa dạng phong phú, nhưng đều nằm trong
mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác; đều chịu sự chi phối, tác động ảnh
hưởng của các sự vật, hiện tượng khác.
Cơ sở của mối liên hệ phổ biến là tính thống nhất vật chất của thế giới.
Chúng t...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
HÀ NỘI
triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triết - Người đăng: dongduy521
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
triết 9 10 339