Ktl-icon-tai-lieu

triết

Được đăng lên bởi dongduy521
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP PHẦN DVLS
Nội dung 1:
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
(Bổ sung, phát triển năm 2011)….đã định hướng về phát triển kinh tế: “Phát
triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu,
nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân
phối” (Văn kiện ĐH XI, tr.73)
Hãy giải thích cơ sở khoa học của định hướng trên đây, nêu rõ những
khó khăn, thuận lợi và những biện pháp cơ bản để thực hiện định hướng
này?
Trả lời
Cơ sở khoa học của định hướng trên là quy luật QHSX phù hợp với
trình độ phát triển của LLSX.
Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực
lượng sản xuất là quy luật chung nhất chi phối toàn bộ tiến trình lịch sử
nhân loại. Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, quy luật này có những biểu
hiện đặc thù của nó.
Theo chủ nghĩa Mác, tiền đề đầu tiên để nghiên cứu lịch sử là sự tồn
tại của con người sống. Muốn sống con người cần phải có cái ăn, mặc, ở, đi
lại và làm một vài thứ khác nữa… Vì vậy, hành vi lịch sử đầu tiên là việc
con người sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt đẻ nuôi sống chính bản thân
mình thông qua sản xuất vật chất.
Trong mỗi giai đoạn nhất định, con người có những cách thức sản
xuất vật chất khác nhau để tạo ra những sản phẩm riêng nuôi sống mình và

1

xã hội. Cách thức sản xuất của cải vật chất trong một giai đoạn nhất định
được gọi là phương thức sản xuất.
Phương thức sản xuất: Nêu định nghĩa
Phương thức sản xuất là sự thống nhất hữu cơ của hai mặt: lực
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Lực lượng sản xuất là sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu
sản xuất để tạo ra những biến đổi nhất định trong sản xuất vật chất.
Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự
nhiên. Lực lượng sản xuất nói lên năng lực hoạt động thực tiễn của con
người trong quá trình chinh phục tự nhiên. Nó là sản phẩm của sự kết hợp
giữa lao động sống và lao động quá khứ.
Trong lực lượng sản xuất gồm hai yếu tố cơ bản: là người lao động
và tư liệu sản xuất.
+ Người lao động với thể lực, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, trình
độ lao động;
+ Tư liệu sản xuất (gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động).
Tư liệu lao động gồm công cụ lao động và phương tiện lao động (nhà
xưởng, bến bãi, kho tàng...; đối tượng lao động gồm đối tượng sẵn có và
đối tượng qua chế biến.
Các yếu tố trong lực lượng sản xuất không thể tách rời nhau, chúng
có quan hệ hữu cơ với nhau trong đó yếu tố con người – người lao động
giữ vị trí hàng đầu, tư liệu sản xuất đóng vai trò ...
ÔN TẬP PHẦN DVLS
Nội dung 1:
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
(Bổ sung, phát triển năm 2011)….đã định hướng về phát triển kinh tế: “Phát
triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu,
nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh hình thức phân
phối” (Văn kiện ĐH XI, tr.73)
Hãy giải thích sở khoa học của định hướng trên đây, nêu những
khó khăn, thuận lợi những biện pháp bản để thực hiện định hướng
này?
Trả lời
sở khoa học của định hướng trên quy luật QHSX phù hợp với
trình độ phát triển của LLSX.
Quy luật về s p hợp của quan h sản xuất với trình đ của lc
ng sn xuất là quy luật chung nhất chi phối toàn b tiến trình lịch s
nn loi. Trong từng giai đoạn lịch sử cụ th, quy luật này những biểu
hiện đặc t của nó.
Theo chủ nghĩa Mác, tiền đề đầu tiên để nghiên cứu lịch sử sự tồn
tại của con người sống. Muốn sống con người cần phải cái ăn, mặc, ở, đi
lại làm một vài thứ khác nữa… vậy, hành vi lịch sử đầu tiên việc
con người sản xuất ra những liệu sinh hoạt đẻ nuôi sống chính bản thân
mình thông qua sản xuất vật chất.
Trong mỗi giai đoạn nhất định, con người những cách thức sản
xuất vật chất khác nhau để tạo ra những sản phẩm riêng nuôi sống mình
1
triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triết - Người đăng: dongduy521
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
triết 9 10 326