Ktl-icon-tai-lieu

Triết học biện chứng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3319 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1. HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG.
Bằng lý luận triết học duy vật biện chứng và thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng chí hãy phân
tích luận điểm sau đây của Đảng ta: “Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống xã
hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế giới, không sao chép bất cứ một mô hình có
sẵn nào…”.
(VK ĐH ĐCS VN lần thứ IX, Nxb CTQG, HN-2001, tr 81).
Bài làm
Sự gắn kết giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn luôn là một đòi hỏi cấp bách và là một
phương thức để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi cá nhân, của tổ chức và của một
chính đảng. Nhận thức đúng và giải quyết hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại của lý
luận và thực tiễn, dùng lý luận làm kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để
phát triển lý luận, thực tiễn phải là cơ sở, động lực của nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý ...
luôn là chìa khóa để để giải quyết mọi vướng mắc trên con đường đi đến mục tiêu đã định.
Ngược lại, nhận thức không đúng và giải quyết không tốt mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn
sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện và chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc chủ quan duy ý chí, tất
nhiên sẽ dẫn đến những thất bại mà đối với một chính đảng, sự thất bại đó có thể dẫn đến những
hậu quả nghiêm trọng.
Trong lịch sử cách mạng XHCN ở nước ta, giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ cả nước đi lên
CNXH, Đảng ta đã phạm một số sai lầm trên lĩnh vực lý luận và việc chậm đổi mới về tư duy lý
luận đó đã dẫn đến việc đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách không được sát đúng với thực
tiễn nước ta, xa rời với hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đất nước rơi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội
trầm trọng và kéo dài trong nhiều năm.
Từ sau Đại hội Đảng lần VI, trên cơ sở đổi mới tư duy lý luận, Đảng ta đã thừa nhận những sai
lầm và rút ra bài kinh nghiệm quý báu : đó là phải tiến hành đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt
đời sống kinh tế xã hội trên cơ sở gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và luôn
hành động theo quy luật khách quan. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh : “Tiến hành
đổi mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống xã hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế
giới, không sao chép bất cứ một mô hình có sẵn nào…”. Nhận định trên xuất phát từ mối quan
hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.
1. Khái niệm, bản chất lý luận, thực tiễn.
Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn bộ hoạt động vật chất có mục
đích mang tính lịch sử xã hội của con người làm biến đổi, cải tạo tự nhiên và xã...
1. HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG.
Bằng luận triết học duy vật biện chứng thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng chí hãy phân
tích luận điểm sau đây của Đảng ta: “Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn cuộc sống
hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế giới, không sao chép bất cứ một hình
sẵn nào…”.
(VK ĐH ĐCS VN lần thứ IX, Nxb CTQG, HN-2001, tr 81).
Bài làm
Sự gắn kết giữa nhận thức lý luậnhoạt động thực tiễn luôn là một đòi hỏi cấp bách là một
phương thức để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi nhân, của tổ chức của một
chính đảng. Nhận thức đúng và giải quyết hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại của lý
luận và thực tiễn, dùng luận làm kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để
phát triển luận, thực tiễn phải sở, động lực của nhận thức tiêu chuẩn của chân ...
luôn chìa khóa để để giải quyết mọi vướng mắc trên con đường đi đến mục tiêu đã định.
Ngược lại, nhận thức không đúng giải quyết không tốt mối quan hệ giữa luận thực tiễn
sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện và chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc chủ quan duy ý chí, tất
nhiên sẽ dẫn đến những thất bại mà đối với một chính đảng, sự thất bại đó có thể dẫn đến những
hậu quả nghiêm trọng.
Trong lịch sử cách mạng XHCN nước ta, giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ cả nước đi lên
CNXH, Đảng ta đã phạm một ssai lầm trên lĩnh vực lý luận và việc chậm đổi mới về tư duy lý
luận đó đã dẫn đến việc đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách không được sát đúng với thực
tiễn nước ta, xa rời với hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đất nước rơi cuộc khủng hoảng kinh tế hội
trầm trọng và kéo dài trong nhiều năm.
Từ sau Đại hội Đảng lần VI, trên sở đổi mới duy luận, Đảng ta đã thừa nhận những sai
lầm và rút ra bài kinh nghiệm quý báu : đó là phải tiến hành đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt
đời sống kinh tế hội trên sở gắn kết giữa luận và thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và luôn
hành động theo quy luật khách quan. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh :“Tiến hành
đổi mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống xã hội Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế
giới, không sao chép bất cứ một hình sẵn nào…”. Nhận định trên xuất phát từ mối quan
hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.
1. Khái niệm, bản chất lý luận, thực tiễn.
Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn b hoạt động vật chất mục
đích mang nh lch sử hội của con người làm biến đổi, cải tạo tự nhiên hội. Bản chất
của hoạt động thực tiễn đó là sự tác động qua lại của chủ thể và khách thể, là con người sử dụng
những công cụ vật chất tác động vào đối ợng vật chất làm biến đổi chúng theo mục đích của
mình. Thực tiễn ng quá trình vận động, phát triển, trình đphát triển của thực tiễn nói lên
quá trình chinh phục tự nhiên, làm chủ xã hội của con người. Thực tiễn mang nh lịch sử xã hội
bởi phát triển qua các giai đoạn lch sử. Hoạt động thực tiễn thể chia làm 3 hình thức
bản : hoạt động SX vật chất, hoạt động biến đổi chính trịhội và hoạt động thực nghiệm khoa
học. Trong đó, hoạt động SX vật chất hoạt động ý nghĩa quyết định các hình thức khác,
hoạt động biến đổi chính trị hội nh thức cao nhất và hoạt động thực nghiệm khoa học
hình thức đặc biệt nhằm thu nhận những tri thức về hiện thực khách quan.
luận xuất phát từ hoạt động nhận thức của con người, nó sản phẩm của sự phát triển cao
của nhận thức đồng thời thể hiện trình độ cao của nhận thức. Xét về mặt bản chất, lý luận là một
hệ thống tri thức chặt chẻ mang tính trừu tượng, khái quát , đúc kết từ thực tiễn thông qua các
khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật ... phản ánh bản chất xu hướng vận động phát triển
của sự vật, hiện tượng trong thết giới khách. vậy, bản chất của luận là nh ảnh chủ quan
của thế giới khách quan. Theo Hồ Chí Minh “Lý luận là sự tổng kết kinh nghiệm của loài người,
Triết học biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học biện chứng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Triết học biện chứng 9 10 764