Ktl-icon-tai-lieu

Triết học đại cương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò cƯ¬ng TRIẾT HỌC
C©u 1: Tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa ®Þnh nghÜa ph¹m trï vËt chÊt cña
Lªnin.
* Trong t¸c phÈm chñ nghÜa duy vËt vµ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n Lªnin
®· ®a ra ®Þnh nghÜa kinh ®iÓn vÒ vËt chÊt:
“VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ®îc ®em l¹i
cho con ngêi trong c¶m gi¸c, ®îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, chôp l¹i, ph¶n
¸nh vµ tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vµ c¶m gi¸c”.
* §inhh nghÜa trªn cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:
“VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc”. Víi tÝnh c¸ch lµ mét ph¹m trï triÕt häc, vËt
chÊt kh«ng tån t¹i c¶m tÝnh, nghÜa lµ nã kh«ng ®ång nhÊt víi c¸c d¹ng tån t¹i cô
thÓ, mµ ta thêng gäi lµ vËt thÓ. VËt thÓ lµ nh÷ng c¸i cã h¹n, cã sinh, cã diÖt vµ
cã chuyÓn ho¸ tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c. Cßn vËt chÊt lµ v« cïng, v« tËn, v«
sinh, v« diÖt. VËy, kh«ng thÓ quy vËt chÊt vÌ vËt thÓ vµ còng kh«ng thÓ ®ång
nhÊt vËt chÊt víi vËt thÓ. - Thuéc tÝnh chung nhÊt cña vËt chÊt lµ “thùc t¹i kh¸ch
quan”. Nã ®îc xem lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt gi÷a vËt chÊt víi nh÷ng c¸i kh«ng
ph¶i lµ vËt chÊt, kÓ c¶ trong tù nhiªn lÉn trong x· héi. Cã nghÜa lµ bÊt cø c¸i g×
tån t¹i kh¸ch quan, ®Òu lµ vËt chÊt vµ ngîc l¹i, c¸i g× tån t¹i kh«ng kh¸ch quan
th× ®Òu kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt. VËt chÊt “®em l¹i cho con ngêi trong c¶m gi¸c,
®îc c¶m gi¸c chôp l¹i, chÐp l¹i, ph¶n ¸nh…” VËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan, nhng
kh«ng ph¶i tån t¹i trõu tîng, mµ tån t¹i hiÖn thùc qua c¸c sù vËt cô thÓ. Khi t¸c
®éng vµo gi¸c quan, g©y nªn c¶m gi¸c. §îc c¶m gi¸c chóng ta ghi l¹i, chøng tá
con ngêi nhËn thøc ®îc thÕ giíi.
* ý nghÜa cña ®Þnh nghÜa.
§Þnh nghÜa vËt chÊt cña Lªnin cã ý nghÜa to lín vÒ c¶ thÕ giíi quan vµ ph¬ng
ph¸p lý luËn, thùc tiÔn. §Þnh nghÜa nµy ®· gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt
häc theo lËp trêng duy vËt biÖn chøng, kh¼ng ®Þnh vËt chÊt cã tríc, ý thøc cã
sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc, ý thøc cã sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc, ý thøc
ph¶n ¸nh vËt chÊt. Qua ®ã, tù nã ®· chèng l¹i tÊt c¶, nh÷ng quan ®iÓm duy t©m,
siªu h×nh, nhÞ nguyªn, bÊt kh¶ trÞ… trong quan niÖm vÒ vËt chÊt.
- §Þnh nghÜa nµy ®îc më réng h¬n, nã kh«ng chØ bao gåm vËt chÊt díi d¹ng tù

nhiªn nh ®Êt, níc, kh«ng khÝ, löa… mµ c¶ vËt chÊt díi d¹ng x· héi (nh tån t¹i x·
héi, lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt …). Qua ®©y ®· thÓ hiÖn sù thèng nhÊt
gi÷a chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng víi chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, bao qu¸t toµn
bé ®êi sèng hiÖn thùc c¶ tù nhiªn lÉn x· héi.
- §Þnh nghÜa nµy ®· trang bÞ thÕ giíi quan duy vËt, ph¬ng ph¸p luËn khoa häc,
më ®êng cho c¸c ngµnh kho...
§Ò cƯ ¬ng TRIẾT HỌC
C©u 1: Tr×nh y néi dung ý nghÜa ®Þnh nghÜa ph¹m trï vËt chÊt cña
Lªnin.
* Trong c phÈm chñ nghÜa duy vËt cnghÜa kinh nghiÖm pph¸n Lªnin
®· ® a ra ®Þnh nghÜa kinh ®iÓn vÒ vËt chÊt:
“VËt chÊt mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ thùc t¹i kh¸ch quan ® îc ®em l¹i
cho con ng êi trong c¶m gi¸c, ® îc c¶m gi¸c cña chóng ta chÐp l¹i, chôp l¹i, ph¶n
¸nh vµ tån t¹i kh«ng lÖ thuéc vµ c¶m gi¸c”.
* §inhh nghÜa trªn cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:
“VËt chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc”. Víi tÝnh c¸ch lµ mét ph¹m trï triÕt häc, vËt
chÊt kh«ng tån t¹i c¶m tÝnh, nghÜa lµ nã kh«ng ®ång nhÊt i c¸c d¹ng n t¹i
thÓ, ta th êng gäi vËt thÓ. VËt thÓ nh÷ng c¸i h¹n, sinh, diÖt
chuyÓn htõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c. Cßn t chÊt lµ cïng, tËn,
sinh, diÖt. VËy, kh«ng thÓ quy vËt chÊt t thÓ ng kh«ng thÓ ®ång
nhÊt vËt chÊt víi vËt thÓ. - Thuéc tÝnh chung nhÊt cña vËt chÊt thùc t¹i kch
quan”. ® îc xem lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt gi÷a vËt chÊt víi nh÷ng c¸i kh«ng
ph¶i t chÊt, kÓ trong tù nhiªn lÉn trong héi. nghÜa bÊt cø c¸i
tån t¹i kh¸ch quan, ®Òu vËt chÊt vµ ng îc l¹i, c¸i n t¹i kh«ng kh¸ch quan
th× ®Òu kh«ng ph¶i vËt chÊt. VËt chÊt “®em l¹i cho con ng êi trong c¶m gi¸c,
® îc c¶m gi¸c chôp l¹i, chÐp l¹i, ph¶n ¸nh…” VËt chÊt tån t¹i kh¸ch quan, nh ng
kh«ng ph¶i tån t¹i trõu t îng, mµ tån t¹i hiÖn thùc qua c t cô thÓ. Khi t¸c
®éng vµo gi¸c quan, g©y nªn c¶m gi¸c. § îc c¶m gi¸c chóng ta ghi l¹i, chøng
con ng êi nhËn thøc ® îc thÕ giíi.
* ý nghÜa cña ®Þnh nghÜa.
§Þnh nghÜa vËt ct cña Lªnin cã ý nghÜa to lín vÒ cthÕ giíi quan vµ ph ¬ng
ph¸p luËn, thùc tiÔn. §Þnh nghÜa nµy ®· gi¶i quyÕt ® îc vÊn ®Ò b¶n cña triÕt
häc theo lËp tr êng duy t biÖn chøng, kh¼ng ®Þnh vËt chÊt cã tr íc, ý thøc cã
sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc, ý thøc sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc, ý thøc
ph¶n ¸nh t chÊt. Qua ®ã, nã ®· chèng l¹i tÊt c¶, nh÷ng quan ®iÓm duy t©m,
siªu h×nh, nhÞ nguyªn, bÊt kh¶ trÞ… trong quan niÖm vÒ vËt chÊt.
- §Þnh nghÜa y ® îc réng h¬n, kng cbao gåm vËt chÊt d íi d¹ng
Triết học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học đại cương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Triết học đại cương 9 10 734