Ktl-icon-tai-lieu

TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HOÁ: KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TRIẾT HỌC MÁC - NỀN
MÓNG CHO SỰ XÁC LẬP QUAN HỆ
HÀI HOÀ GIỮA CON NGƯỜI VÀ TỰ
NHIÊN "

TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HOÁ: KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ

CHOE HYUNDOK (*)
Bài viết trình bày và phân tích sự hình thành, phát triển của một bộ môn triết
học mới – Triết học liên văn hoá. Triết học liên văn hoá không phải là một
chuyên ngành triết học, như Lôgíc học, Mỹ học, Đạo đức học… Nó đề cập
đến mọi chủ đề của triết học từ cái nhìn liên văn hoá. “Đối thoại” đóng vai
trò một nguyên lý, một thành phần căn bản của triết học liên văn hoá. Theo
tác giả, triết học liên văn hoá đặt ra sự khai mở chính bản thân triết học để
hội nhập với tiến trình quy tụ các nền văn hoá khác nhau, bởi sự đối thoại
chung là cách thức để đạt tới tính phổ quát.
Từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nhiều nhà triết học đã nỗ lực kiến tạo một
bộ môn triết học mới - triết học liên văn hoá. Xa hơn phạm vi của triết học so
sánh, bộ môn triết học mới này hướng tới mục đích biến đổi (cải biên) triết
học nhằm đáp ứng nhu cầu đối thoại giữa các nền văn hoá. Tuy vẫn tồn tại
một số bất đồng quan điểm về nội dung và định hướng nghiên cứu, nhưng các
nhà triết học tiên phong của Triết học liên văn hoá đều thống nhất với nhau
trong việc phê bình thái độ tự phụ của triết học (hàn lâm) phương Tây coi bản
thân mình như là triết học phổ quát, thứ philosophia perennis (triết học vĩnh
hằng), không cần quan tâm đến những truyền thống tư tưởng khác. Các trào
lưu triết học phương Tây đang thịnh hành trong toàn giới triết học trên thế
giới và ngăn cản, loại trừ mọi tiếng nói triết học cất lên từ những nền văn hoá
khác. Các nhà triết học quan tâm đến Triết học liên văn hoá đã cố gắng phát
triển một nền triết học mang tính phổ quát khác hẳn, trong đó các truyền
thống tư tưởng khác nhau có quyền tham gia bình đẳng như nhau.
Sự cần thiết phải xây dựng Triết học liên văn hoá xuất phát không chỉ từ nội
tình của triết học, mà còn có những yếu tố ngoại tại khác: (a) Sự phổ biến của

triết học phương Tây, ở một mức độ nhất định, đi liền với sức mạnh kinh tế
và chính trị to lớn của các quốc gia phương Tây cũng như với lịch sử của chủ
nghĩa thực dân, mặc dù cũng cần thừa nhận rằng những thành tựu của triết
học ấy là một di sản quan trọng của nền văn minh nhân loại. (Để phân tích
mối quan hệ qua lại giữa triết học phương Tây với chính trị và lịch sử các
quốc gia phương Tây, chúng ta cần có những nghiên cứu của khoa học xã hội
và cả xã hội học tri thức). (b) Sự phát triển của lịch sử thế giới từ cuối thế kỷ
trước ...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TRIT HC MÁC - NN
MÓNG CHO S XÁC LP QUAN H
HÀI HOÀ GIA CON NGƯI VÀ T
NHIÊN "
TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HOÁ: KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HOÁ: KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HOÁ: KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ 9 10 22