Ktl-icon-tai-lieu

Triết học MácLênin Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài
giảng và hướng dẫn ôn tập

3

LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng và nhân dân ta
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ
nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đối với Đảng ta, kiên trì, vận dụng sáng tạo và
phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc. Trung thành với Chủ nghĩa
Mác-Lênin, có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa MácLênin, vận dụng một cách đúng đắn, phù hợp với điều kiện đất nước, nhất là đối với sự
nghiệp đổi mới hiện nay đã góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo.
Là một trong ba bộ phận lý luận cấu thành Chủ nghĩa Mác-Lênin, Triết học MácLênin là một môn học hết sức quan trọng, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo,
không ngừng nâng cao chất lượng từ khâu biên soạn giáo trình, giảng dạy, học tập, nghiên
cứu trong hệ thống giáo dục của nước ta. Triết học Mác-Lênin đã và đang đuợc tuổi trẻ học
đường, cán bộ, đảng viên và toàn dân ta tiếp đón nhiệt tình, say mê học tập và nghiên cứu
nghiêm túc.
Trước đòi hỏi nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nâng cao hơn
nữa chất lượng giảng dayï, học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường đại học, cao đẳng
hiện nay theo tinh thần "từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia" của môn học. Trên thực
tế, quá trình giảng dạy, học tập Triết học Mác-Lênin không thuộc chuyên ngành triết học
hiện nay ở các trường đại học và cao đẳng cũng có những khó khăn, nhất là giáo trình, tài
liệu tham khảo.
Chính vì vậy, cuốn: “Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn
tập” của tập thể các tác giả là các giảng viên triết học ở các trường đại học ở thành phố Hồ
Chí Minh, do TS. Đào Duy Thanh chủ biên là một nỗ lực rất đáng hoan nghênh.
Trên cơ sở kế thừa, tiếp tục nâng cao, đổi mới và từng buớc cụ thể hoá giáo trình
quốc gia môn Triết học Mác-Lênin, cuốn sách này thể hiện kết quả tinh thần làm việc khoa
học nghiêm túc của các tác giả. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã tham khảo, chọn
lọc nhiều tài liệu và cũng đã tuân thủ nguyên tắc trình bày rõ ràng, lôgíc các nguyên lý triết
học cơ bản của Triết học Mác-Lênin phù hợp với giáo trình quốc gia dưới dạng hệ thống các
câu hỏi và trả lời. Vì vậy, có thể nói đây là một tài liệu khoa học, hệ thống và cơ bản, hữu ích
trong việc phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc.
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, trân trọng giới thiệu cuốn sách: “Triết ...
3
Triết hc Mác-Lênin - Đề cương bài
ging và hướng dn ôn tp
Triết học MácLênin Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học MácLênin Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Triết học MácLênin Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập 9 10 173