Ktl-icon-tai-lieu

Triết học thầy Khái

Được đăng lên bởi tungd04cntt11
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÔNG TIN MÔN HỌC ...................................................................................................... 3
CHƯƠNG 0 – KHÁI LUẬN CHUNG VỀ TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC............ 4
1. Khái niệm: .............................................................................................................. 4
a. Khái niệm triết học: ............................................................................................ 4
b. Khái niệm lịch sử triết học: ................................................................................. 4
2. Đối tượng nghiên cứu: ............................................................................................ 4
a. Đối tượng nghiên cứu của triết học: .................................................................... 4
b. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử triết học: ......................................................... 4
3. Vấn đề cơ bản của triết học:.................................................................................... 4
4. Hai phương pháp nhận thức đối lập nhau trong triết học: ........................................ 5
a. Phương pháp siêu hình:....................................................................................... 5
b. Phương pháp biện chứng: ................................................................................... 5
CHƯƠNG 1 – KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG ............................... 7
I – Triết học Ấn Độ cổ, trung đại ........................................................................................ 7
1. Đặc điểm: ................................................................................................................... 7
2. Các hệ thống triết học: ................................................................................................ 7
a. Các phái chính thống (5 phái): ............................................................................ 7
b. Các phải không chính thống (3 phái):.................................................................. 7
II – Triết học Trung Hoa cổ trung đại ................................................................................. 9
1. Đặc điểm ................................................................................................................ 9
2. Một số trường phái triết học.................................................................................. 10
a. Nho gia .............................................................................................
1/42
THÔNG TIN MÔN HC ...................................................................................................... 3
CHƯƠNG 0 – KHÁI LUN CHUNG V TRIT HC VÀ LCH S TRIT HC ............ 4
1. Khái nim: .............................................................................................................. 4
a. Khái nim triết hc: ............................................................................................ 4
b. Khái nim lch s triết hc: ................................................................................. 4
2. Đối tượng nghiên cu: ............................................................................................ 4
a. Đối tượng nghiên cu ca triết hc: .................................................................... 4
b. Đối tượng nghiên cu ca lch s triết hc: ......................................................... 4
3. Vn đề cơ bn ca triết hc: .................................................................................... 4
4. Hai phương pháp nhn thc đối lp nhau trong triết hc: ........................................ 5
a. Phương pháp siêu hình: ....................................................................................... 5
b. Phương pháp bin chng: ................................................................................... 5
CHƯƠNG 1 – KHÁI LƯỢC LCH S TRIT HC PHƯƠNG ĐÔNG ............................... 7
I – Triết hc n Độ c, trung đại ........................................................................................ 7
1. Đặc đim: ................................................................................................................... 7
2. Các h thng triết hc: ................................................................................................ 7
a. Các phái chính thng (5 phái): ............................................................................ 7
b. Các phi không chính thng (3 phái): .................................................................. 7
II – Triết hc Trung Hoa c trung đại ................................................................................. 9
1. Đặc đim ................................................................................................................ 9
2. Mt s trường phái triết hc .................................................................................. 10
a. Nho gia ............................................................................................................. 10
b. Đạo gia (Đối lp vi Nho Gia, người sáng lp là Lão T) ................................. 12
c. Pháp Gia (Cũng đối lp vi Nho Gia, người sáng lp là Hàn Phi T) ................ 13
III. Khái lược tư tưởng triết hc Vit Nam trước khi có s truyn bá ch nghĩa Mác – Lê
Nin. .................................................................................................................................. 13
1. Thế gii quan triết hc .......................................................................................... 13
2. Quan nim v độc lp dân tc và ch quyn quc gia ........................................... 13
3. Quan nim v động lc ca cuc chiến tranh gi nước ......................................... 13
4. Phương pháp lun ca cuc chiến tranh gi nước và dng nước ........................... 14
5. Triết hc dân gian ................................................................................................. 14
CHƯƠNG 2 – KHÁI LƯỢC TRIT HC PHƯƠNG TÂY ................................................. 15
I - TRIT HC HI LP C ĐẠI .................................................................................... 15
1. Đặc đim .................................................................................................................. 15
2. Mt s triết gia tiêu biu ........................................................................................... 15
a. Heraclit (520 – 460 TCN) ..................................................................................... 15
b. Platon (427 – 347 TCN) ....................................................................................... 15
c. Đemôclit (460 – 370 TCN) ................................................................................... 16
d. Arixtot (384 – 322 TCN) ...................................................................................... 16
II – TRIT HC TÂY ÂU THI K TRUNG C ......................................................... 17
III – TRIT HC TÂY ÂU THI K PHC HƯNG VÀ CN ĐẠI .............................. 17
1. Đặc đim: ............................................................................................................. 17
2. Mt s triết gia tiêu biu: ...................................................................................... 17
a. Ph.Bê cơn (1561 – 1626): ................................................................................. 17
b. Đecáctơ (1596 – 1650):..................................................................................... 19
c. Brutxo (1712 – 1778): ....................................................................................... 20
d. Điđrô (1713 – 1784): ........................................................................................ 21
e. Heghen (1770 – 1831) ...................................................................................... 22
f. Phoi Bc (1804 – 1874) ................................................................................. 23
CHƯƠNG 3 – TRIT HC MÁC – LÊ NIN ....................................................................... 24
1. Điu kin để Mác phát hin ra tính duy vt lch s ca triết hc Mác .................... 24
2. Lch s triết hc Mác ............................................................................................ 24
Triết học thầy Khái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học thầy Khái - Người đăng: tungd04cntt11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Triết học thầy Khái 9 10 39