Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày báo cáo khoa học theo chuẩn APA

Được đăng lên bởi tranhoangnam300388
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC THEO
CHUẨN APA1
Khoa Giáo dục,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

A. Lý do
Nhằm đạt tới chuẩn mực trình bày báo cáo khoa học giáo dục mà thế giới đang áp dụng.
Hình thành thói quen trích dẫn khi viết báo cáo. Qua đó:
• Tôn trọng kết quả, ý tưởng của người khác
• Chứng minh người trích dẫn có đọc các tài liệu liên quan
• Độc giả có thể nghiên cứu thêm về tài liệu được trích dẫn
• Để biết ý tưởng nào có rồi, công trình nào có rồi để tránh đầu tư trùng lắp
• Tạo động lực và bắt buộc nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo
Tránh các rắc rối pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ.

B. Định dạng, trích dẫn, và trình bày biểu bảng theo
APA
1 Định dạng (formatting)
1.1 Lề trang giấy (margins): theo tiêu chuẩn canh lề của APA style là 2.5 cm (1
inch) cho tất cả 4 lề của trang giấy

1.2 Phông chữ (font): phông chữ sử dụng là Times New Roman hoặc Courier, kích
cỡ luôn là 12-pt.

1.3 Khoảng cách dòng (spacing): sử dụng khoảng cách là 2.0 (double space).
Lưu ý: Khi sử dụng khoảng cách giữa các dòng là 2.0 thì KHÔNG CẦN phải tạo một
khoảng cách giữa các đoạn với nhau trong bài viết. Nội dung bên trong bài viết định dạng
theo lề trái. Dòng đầu mỗi đoạn định dạng là 5 spaces

1

American Psychological Association

1

2 Trích dẫn trong bài viết (in-text citations)
Lưu ý 1: Những tài liệu nào được trích dẫn trong bài viết đều phải liệt kê ở mục
References/Tài liệu tham khảo và ngược lại.
Lưu ý 2: Trong bài viết bằng tiếng Anh, dùng họ của tác giả (thường đứng sau tên lót và
tên). Trong bài viết bằng tiếng Việt, dùng cả họ, tên lót, và tên.

2.1 Khi viết bằng tiếng Anh
2.1.1 Trích dẫn tài liệu sơ cấp
Trích trực tiếp (khi các cụm từ có 5 từ trở lên hoặc cả đoạn văn, cần để trong ngoặc
kép các cụm hoặc đoạn văn đó và phải ghi số trang phía sau):
Trích dẫn những đoạn ngắn (short quotations): Nếu trích dẫn ít hơn 40 từ thì
phải đặt chúng trong dấu ngoặc kép “ ” và có các cách trình bày:
+ As Smith (2008) concludes, “there is significant evidence to suggest that the
earth is round” (p.123)
+ More recently, scientists have found “significant evidence to suggest that the
earth is round” (Smith, 2008, p.123)
Trích dẫn những đoạn dài (long quotations): Nếu trích dẫn từ 40 từ trở lên thì cả
đoạn được định dạng 5 spaces từ lề trái và được trình bày như sau:
To ensure that lifelong learning is exercised by every individual, a timely policy is
needed to guide the learning activities sufficiently and effectively. By the same token,
Rior...
1
TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HC THEO
CHUN APA
1
Khoa Giáo dc,
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Đại hc Quc gia TP. H Chí Minh
A. Lý do
Nhằm đạt ti chun mc trình bày báo cáo khoa hc giáo dc mà thế giới đang áp dng.
Hình thành thói quen trích dn khi viết báo cáo. Qua đó:
Tôn trng kết quả, ý tưởng ca ngưi khác
Chng minh ngưi trích dẫn có đọc các tài liu liên quan
Độc gi có th nghiên cu thêm v tài liệu được trích dn
Để biết ý tưởng nào có ri, công trình nào có rồi để tránh đầu tư trùng lp
Tạo động lc và bt buc nghiên cu, tìm tòi, sáng to
Tránh các rc ri pháp lý v quyn s hu trí tu.
B. Định dng, trích dn, trình bày biu bng theo
APA
1 Định dng (formatting)
1.1 L trang giy (margins): theo tiêu chun canh l ca APA style 2.5 cm (1
inch) cho tt c 4 l ca trang giy
1.2 Phông ch (font): phông ch s dng Times New Roman hoc Courier, kích
c luôn là 12-pt.
1.3 Khong cách dòng (spacing): s dng khong cách là 2.0 (double space).
Lưu ý: Khi s dng khong cách gia các dòng 2.0 thì KHÔNG CN phi to mt
khong cách giữa các đoạn vi nhau trong bài viết. Ni dung bên trong bài viết định dng
theo l trái. Dòng đu mỗi đoạn đnh dng là 5 spaces
1
American Psychological Association
Trình bày báo cáo khoa học theo chuẩn APA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình bày báo cáo khoa học theo chuẩn APA - Người đăng: tranhoangnam300388
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Trình bày báo cáo khoa học theo chuẩn APA 9 10 950