Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày những giá trị và hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác?

Được đăng lên bởi tamky-noivu-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Trình bày những giá trị và hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác?
a, Những giá trị lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác:
* Trong một giai đoạn lịch sử tương đối dài, với những tư tưởng và bằng những hoạt
động của mình, các nhà tư tưởng XHCN trước Mác đã góp phần thức tỉnh tinh thần đấu
tranh của quần chúng lao khổ và thúc đẩy lịch sử tiến lên. Đặc biệt tư tưởng XHCN
trước Mác có giá trị nhân đạo, muốn giải phóng cho quần chúng lao động và đấu tranh
giành quyền bình đẳng cho họ. Tiêu biểu là tư tưởng XHCN đầu thế kỷ XIX của Xanhxi-mông, Phu-rê và ô-oen được Mác và Ănghen thừa nhận là một trong ba nguồn gốc lý
luận của học thuyết mà các ông xây dựng và là tiền đề tư tưởng của CNXHKH.
* Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác ở mức độ khác nhau đã lên án, phê phán CNTB
một cách sâu sắc ngay từ khi nó mới ra đời. Họ đã phần nào nói lên tiếng nói của những
người lao khổ, bênh vực họ trước tình trạng bị đối xử bất công và bị áp bức trong XH.
XHTB từ khi ra đời đã được các nhà tư tưởng XHCN miên tả như hiện tượng “cừu ăn
thịt người”, “bệnh dịch nguy hiểm”,”xã hội lộn ngược”. Do đó, theo các nhà không
tưởng, XHTB cần phải được loại bỏ và thay thế bằng XH khác.
* Các nhà tư tưởng CNXH trước Mác đã nêu nhiều luận điểm có giá trị, nhiều dự đoán
tài tình về sự phát triển của XH về một XH tương lai tốt đẹp hơn mà sau này các nhà
sáng lập và CNXHKH đã kế thừa một các có phê phán và luận chứng trên cơ sở khoa
học.
b, Những hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác:
* Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác phê phán CNTB đã gây ra tình trạng bất công
nhưng họ chưa khám phá ra bản chất và quy luật vận động của XHTB, không giải thích
đúng được nguyên nhân chủ yếu dẫn tới áp bức bóc lột, bất công, nghèo đói... là do chế
độ tư hữu tạo ra.
* Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác chưa phát hiện được lượng lượng XH đang phát
triển trong lòng XHTB có lợi ích mâu thuẫn đối kháng với lợi ích của giai cấp tư sản, có
khả năng cải tạo XH bất công để xây dựng một XH mới tốt đẹp hơn CNTB. Lực lượng
đó chính là giai cấp công nhân hiện đại.
* Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác chưa ai tự đặt mình vào vị trí người đại diện cho
lợi ích của giai cấp công nhân và quần chúng lao động nghèo khổ để đấu tranh giải
phóng họ mà luôn đứng trên lập trường của giai cấp, tầng lớp trên. Họ không gắn học
thuyết của mình với phong trào đấu tranh của quần chúng.
* Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác đứng trên quan điểm duy tâm để cải tạo XH. Họ
muốn xây dựng một XH tốt đẹp nhưng bằng con đường cải cách dần dần, bằng nhữn...
Câu 1: Trình bày những giá trị và hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác?
a, Những giá trị lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác:
* Trong một giai đoạn lịch sử tương đối dài, với những tưởng bằng những hoạt
động của mình, các nhàtưởng XHCN trước Mác đã góp phần thức tỉnh tinh thần đấu
tranh của quần chúng lao khổ và thúc đẩy lịch sử tiến lên. Đặc biệt tưởng XHCN
trước Mác giá trị nhân đạo, muốn giải phóng cho quần chúng lao động đấu tranh
giành quyền bình đẳng cho họ. Tiêu biểu là tư tưởng XHCN đầu thế kỷ XIX của Xanh-
xi-mông, Phu-rê và ô-oen được Mác và Ănghen thừa nhận là một trong ba nguồn gốc
luận của học thuyết mà các ông xây dựng và là tiền đề tư tưởng của CNXHKH.
* Các nhà tưởng XHCN trước Mác mức độ khác nhau đã lên án, phê phán CNTB
một cách sâu sắc ngay từ khi nó mới ra đời. Họ đã phần nào nói lên tiếng nói của những
người lao khổ, bênh vực họ trước tình trạng bị đối xử bất công bị áp bức trong XH.
XHTB từ khi ra đời đã được các nhà tưởng XHCN miên tả như hiện tượng “cừu ăn
thịt người”, “bệnh dịch nguy hiểm”,”xã hội lộn ngược”. Do đó, theo các nhà không
tưởng, XHTB cần phải được loại bỏ và thay thế bằng XH khác.
* Các nhà tư tưởng CNXH trước Mác đã nêu nhiều luận điểm có giá trị, nhiều dự đoán
tài tình v sự phát triển của XH v một XH tương lai tốt đẹp hơn sau này các nhà
sáng lập và CNXHKH đã kế thừa một các phê phán và luận chứng trên sở khoa
học.
b, Những hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác:
* Các nhà tưởng XHCN trước Mác phê phán CNTB đã gây ra tình trạng bất công
nhưng họ chưa khám phá ra bản chất và quy luật vận động của XHTB, không giải thích
đúng được nguyên nhân chủ yếu dẫn tới áp bức bóc lột, bất công, nghèo đói... là do chế
độ tư hữu tạo ra.
* Các nhà tưởng XHCN trước Mác chưa phát hiện được lượng lượng XH đang phát
triển trong lòng XHTB có lợi ích mâu thuẫn đối kháng với lợi ích của giai cấp tư sản, có
khả năng cải tạo XH bất công để xây dựng một XH mới tốt đẹp hơn CNTB. Lực lượng
đó chính là giai cấp công nhân hiện đại.
* Các nhà tưởng XHCN trước Mác chưa ai tự đặt mình vào vị tngười đại diện cho
lợi ích của giai cấp công nhân quần chúng lao động nghèo khổ để đấu tranh giải
phóng họ mà luôn đứng trên lập trường của giai cấp, tầng lớp trên. Họ không gắn học
thuyết của mình với phong trào đấu tranh của quần chúng.
* Các nhà tưởng XHCN trước Mác đứng trên quan điểm duy tâm để cải tạo XH. Họ
muốn xây dựng một XH tốt đẹp nhưng bằng con đường cải cách dần dần, bằng những
đề nghị với giai cấp TS chứ không phải bằng con đường đấu tranh giai cấp cách
mạng XH. Đó là con đường cải lương nửa vời và không tưởng.
* Các nhà tư tưởng XHCN trước Mác không thể tự giải thoát mình khỏi vòng không
tưởng. Ngay cả những luận điểm đúng đắn nhất do các n không tưởng nêu ra cũng
mới chỉ là những dự đoán và lòng mong muốn nhân đạo chưa được luận chứng bởi một
1
Trình bày những giá trị và hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác? - Trang 2
Trình bày những giá trị và hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác? - Người đăng: tamky-noivu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trình bày những giá trị và hạn chế lịch sử của tư tưởng XHCN trước Mác? 9 10 561