Ktl-icon-tai-lieu

Trọn bô trắc nhiệm 11 hay

Được đăng lên bởi quang-minh1
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 5421 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GV: Hµ M¹nh Kh¬ng – THPT Thái Nguyên

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11

PHẦN MỘT: ĐIỆN - ĐIỆN TỪ HỌC
Chương I: Điện tích - Điện trường.
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG
1. Định luật Cu lông.
Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không:
F k

q1q 2
r2

Trong đó k = 9.109SI.
Các điện tích đặt trong điện môi vô hạn thì lực tương tác giữa chúng giảm đi ε lần.
2. Điện trường.
- Véctơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực:
E 

F
q

- Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q tại điểm cách nó một khoảng r trong
chân không được xác định bằng hệ thức:
E k

Q
r2

3. Công của lực điện và hiệu điện thế.
- Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện
tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường
- Công thức định nghĩa hiệu điện thế:
U MN 

A MN
q

- Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều:
E

U MN
M' N '

Với M’, N’ là hình chiếu của M, N lên một trục trùng với một đường sức bất kỳ.
4. Tụ điện.
- Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện:
C

Q
U

- Điện dung của tụ điện phẳng:
C

S
9.10 9.4 d

- Điện dung của n tụ điện ghép song song:
C = C1 + C2 + ......+ Cn
- Điện dung của n tụ điện ghép nối tiếp:
1
1
1
1


 .....
C C1 C 2
Cn

- Năng lượng của tụ điện:
Hakhuong87@gmail.com tell:0973267276

Trang 1

GV: Hµ M¹nh Kh¬ng – THPT Thái Nguyên

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11
W

QU CU 2 Q 2


2
2
2C

- Mật độ năng lượng điện trường:
w

E 2
9.109.8

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Điện tích định luật Cu Lông
TRẮC NGHIỆM
1.1 Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1> 0 và q2 < 0. B. q1< 0 và q2 > 0.
C. q1.q2 > 0.
D. q1.q2 < 0.
1.2 Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại
đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật A và D trái dấu.
B. Điện tích của vật A và D cùng
dấu.
C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.
D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.
1.3 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không
nhiễm điện.
B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật
nhiễm điện.
C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật
bị nhiễm điện.
D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điệ...
Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 GV: Hµ M¹nh Kh¬ng – THPT Thái Nguyên
PHẦN MỘT: ĐIỆN - ĐIỆN TỪ HỌC
Chương I: Điện tích - Điện trường.
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG
1. Định luật Cu lông.
Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không:
2
21
r
qq
kF
Trong đó k = 9.10
9
SI.
Các điện tích đặt trong điện môi vô hạn thì lực tương tác giữa chúng giảm đi ε lần.
2. Điện trường.
- Véctơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực:
q
F
E
- Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q tại điểm cách một khoảng r trong
chân không được xác định bằng hệ thức:
2
r
Q
kE
3. Công của lực điện và hiệu điện thế.
- Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện
tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường
- Công thức định nghĩa hiệu điện thế:
q
A
U
MN
MN
- Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều:
'N'M
U
E
MN
Với M’, N’ là hình chiếu của M, N lên một trục trùng với một đường sức bất kỳ.
4. Tụ điện.
- Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện:
U
Q
C
- Điện dung của tụ điện phẳng:
d4.10.9
S
C
9
- Điện dung của n tụ điện ghép song song:
C = C
1
+ C
2
+ ......+ C
n
- Điện dung của n tụ điện ghép nối tiếp:
n21
C
1
.....
C
1
C
1
C
1
- Năng lượng của tụ điện:
Hakhuong87@gmail.com tell:0973267276 Trang 1
Trọn bô trắc nhiệm 11 hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trọn bô trắc nhiệm 11 hay - Người đăng: quang-minh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Trọn bô trắc nhiệm 11 hay 9 10 522