Ktl-icon-tai-lieu

Trường ĐHSP Hà Nội – THPT Chuyên Sư Phạm Đề thi thử lần 2 môn hóa – mã đề 221

Được đăng lên bởi Bao Trùm Bóng Tối
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4057 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường ĐHSP Hà Nội – THPT Chuyên Sư Phạm
Đề thi thử lần 2 môn hóa – mã đề 221
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: 250 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2,24 lít CO2
(Đktc). 500 ml dung dịch X với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3
trong dung dịch X lần lượt là
A: 0,08M và 0,02M
C: 0,16M và 0,24M

B: 0,32M và 0,08M
D: 0,04M và 0,06M

Câu 2: Một phản ứng hóa học có dạng 2A + B
(A, B, C đều ở thể khí)

2C và

H<0

Hãy cho biết các biện pháp thích hợp để cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận
A: Dùng chất xúc tác thích hợp
B: Tăng áp suất chung của hệ
C: Tăng áp suất chung và giảm nhiệt độ
D: Giảm nhiệt độ
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,27 gam bột nhôm và 2,04 gam bột Al2O3 trong dung dịch
NaOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa X1, nung X1 ở
nhiệt độ cao đến khi lượng không đổi thu được chất rắn X2, biết H = 100%, khối lượng X2 là
A: 2,55 gam
B: 2,04 gam
C: 2,31 gam
D: 3,06 gam
Câu 4: Một hỗn hợp X gồm 0,04 mol Al và 0,06 mol Mg. Nếu đem hỗn hợp này hòa tan hoàn toàn trong
HNO3 đặc, thu được 0,03 mol sản phẩm X do sự khử của N+5. Nếu đem hỗn hợp đó hòa tan trong HNO3
đặc thu được 0,03 mol sản phẩm X do sự khử của N+5. Nếu đem hỗn hợp đó hòa tan trong H2SO4 đặc
nóng cũng thu được 0,03 mol sản phẩm Y do sự khử của S+6. X và Y là
A: NO và SO2

B: NO2 và H2S

C: NO2 và SO2

D: NH4NO3 và H2S

Câu 5: Hỗn hợp X có 2 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Mtb X = 31,6. lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam
dung dịch chứa xúc tác thích hợp thì thu được dung dịch Z và thấy thoát ra 2,699 lít khí khô Y ở đktc có
Mtb Y = 33. Biết rằng dung dịch Z chứa anđehit với nồng độ C%. Giá trị của C là
A: 1,30%
B: Đáp án khác
C: 1,04%
D: 1,21%
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
a, các chất CH3NH2, C2H5OH và NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH
b, Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.
c, Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.
d, Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol
A: 3

B: 1

C: 2

D: 4

Câu 7: Cho các chất sau: isopren, stiren, xilen, axetilen, caprolactam, xiclohexan, xenlulozo. Có bao
nhiêu chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
A: 5
B: 2
C: 3
D: 4
Câu 8: Cho 6,16 lít khí NH3 và V ml dd H3PO4 0,1M phản ứng hết với nhau thu được dd X. X phản ứng
được với tối đa 300 ml dd NaOH 1M. Khối lượng muối khan có trong X bằng:
>> Truy cập  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – ...
>> Truy cp http://tuyensinh247.com/ để hc Toán Hóa Sinh Văn – Anh tt nht 1/25
Câu 1: 250 ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 cho ra 2,24 lít CO2
(Đktc). 500 ml dung dịch X với CaCl2 dư cho ra 16 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3
trong dung dịch X lần lượt là
A: 0,08M và 0,02M B: 0,32M và 0,08M
C: 0,16M và 0,24M D: 0,04M và 0,06M
Câu 2: Mt phn ng hóa hc có dng 2A + B 2C và H < 0
(A, B, C đều ở thể khí)
Hãy cho biết các biện pháp thích hợp để cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận
A: Dùng chất xúc tác thích hợp
B: Tăng áp suất chung của hệ
C: Tăng áp suất chung và giảm nhiệt độ
D: Giảm nhiệt độ
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn hn hp gm 0,27 gam bt nhôm và 2,04 gam bt Al2O3 trong dung dch
NaOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng vi dung dịch X thu được kết ta X1, nung X1
nhiệt độ cao đến khi lượng không đổi thu được cht rn X2, biết H = 100%, khối lượng X2 là
A: 2,55 gam B: 2,04 gam C: 2,31 gam D: 3,06 gam
Câu 4: Mt hn hp X gm 0,04 mol Al và 0,06 mol Mg. Nếu đem hỗn hp này hòa tan hoàn toàn trong
HNO3 đặc, thu được 0,03 mol sn phm X do s kh ca N+5. Nếu đem hỗn hợp đó hòa tan trong HNO3
đặc thu được 0,03 mol sn phm X do s kh ca N+5. Nếu đem hỗn hợp đó hòa tan trong H2SO4 đặc
nóng cũng thu được 0,03 mol sn phm Y do s kh ca S+6. X và Y là
A: NO SO2 B: NO2 H2S C: NO2 SO2 D: NH4NO3 H2S
Câu 5: Hn hợp X có 2 hidrocacbon đng đẳng liên tiếp. Mtb X = 31,6. ly 6,32 gam X li o 200 gam
dung dch cha xúc tác thích hợp thì thu được dung dch Z và thy thoát ra 2,699 lít khí khô Y đktc có
Mtb Y = 33. Biết rng dung dch Z chứa anđehit với nồng độ C%. Giá tr ca C là
A: 1,30% B: Đáp án khác C: 1,04% D: 1,21%
Câu 6: Cho các phát biu sau:
a, các chất CH3NH2, C2H5OH và NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH
b, Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.
c, Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.
d, Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol
A: 3 B: 1 C: 2 D: 4
Câu 7: Cho các cht sau: isopren, stiren, xilen, axetilen, caprolactam, xiclohexan, xenlulozo. Có bao
nhiêu cht không có kh năng tham gia phản ng trùng hp?
A: 5 B: 2 C: 3 D: 4
Câu 8: Cho 6,16 lít khí NH3 và V ml dd H3PO4 0,1M phn ng hết với nhau thu được dd X. X phn ng
được vi tối đa 300 ml dd NaOH 1M. Khối lượng mui khan có trong X bng:
Trường ĐHSP Hà Nội THPT Chuyên Sư Phạm
Đề thi th ln 2 môn hóa mã đề 221
Thi gian làm bài: 90 phút
Trường ĐHSP Hà Nội – THPT Chuyên Sư Phạm Đề thi thử lần 2 môn hóa – mã đề 221 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trường ĐHSP Hà Nội – THPT Chuyên Sư Phạm Đề thi thử lần 2 môn hóa – mã đề 221 - Người đăng: Bao Trùm Bóng Tối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Trường ĐHSP Hà Nội – THPT Chuyên Sư Phạm Đề thi thử lần 2 môn hóa – mã đề 221 9 10 104