Ktl-icon-tai-lieu

Trường THPT Nguyễn Thái Học ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC 12

Được đăng lên bởi Hồ Sỹ Lợi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
Trường THPT Nguyễn Thái Học

ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132

Họ, tên thí sinh:..................................................Số báo danh:..........................................
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; C =12; N =14; O =16; Na=23; Mg =24; Al =27; P =31; S
= 32; Cl =35,5; K =39; Ca =40; Ag =108; Fe =56; Cu = 64; Zn =65; Br =80; Ba =137;
Câu 1: Cho các polime: PVA, PVC, PS, Nhựa phenolfomandehit, Thủy tinh Plexiglat, Tơ nilon -6,6, Tơ
polieste. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 2: Cho cân bằng: 2SO2(k) + O2(k) = 2SO3 (k) H< 0
Nếu : 1,Tăng nhiệt độ; 2, Giảm thể tích bình phản ứng ; 3, Thêm He nhưng giữ cho áp suất không
đổi. Trường hợp làm cho cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng tạo SO3 là:
A. 2
B. 1
C. 2 và 3
D. 1 và 2
Câu 3: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa, KHCO3,
Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là:
A. 5
B. 7
C. 6
D. 8
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Các amino axit là những chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao
B. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn anilin nhưng lại yếu hơn etylamin
C. Các peptit và protein có phản ứng màu biure, hòa tan Cu(OH)2 cho hợp chất có màu xanh lam đặc
trưng
D. Anilin tác dụng vừa đủ với dd HCl, lấy sản phẩm thu được cho tác dụng với NaOH lại thu được
anilin
Câu 5: Trộn 400 ml dung dịch X chứa Na+, K+ và x mol OH– (tổng số mol Na+ và K+ là 0,06) với 600 ml
dung dịch Y chứa 0,01 mol SO24 , 0,03 mol Cl–, y mol H+. pH của dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 1,0.
B. 12,0.
C. 2,0.
D. 13,0.
Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch
KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn
hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 (dư) thì khối lượng bình
tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là
A. HCOOH và HCOOCH3
B. HCOOH và HCOO C2H5
C. C2H5COOH và C2H5COOCH3
D. CH3COOH và CH3COOC2H5
Câu 7: Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng sau một thời
gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73
gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy
nhất). Giá trị của V là:
A. 1,68 l...
Truy cập: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa hiệu quả nhất 1/12 - đề 132
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
Trường THPT Nguyễn Thái Học
ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................Số báo danh:..........................................
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; C =12; N =14; O =16; Na=23; Mg =24; Al =27; P =31; S
= 32; Cl =35,5; K =39; Ca =40; Ag =108; Fe =56; Cu = 64; Zn =65; Br =80; Ba =137;
Câu 1: Cho c polime: PVA, PVC, PS, Nhựa phenolfomandehit, Thủy tinh Plexiglat, nilon -6,6,
polieste. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 2: Cho cân bằng: 2SO
2(k)
+ O
2(k)
= 2SO
3 (k)
H< 0
Nếu : 1,Tăng nhiệt độ; 2, Giảm thể tích bình phản ứng ; 3, Thêm He nhưng giữ cho áp suất không
đổi. Trường hợp làm cho cân bằng chuyển dịch về phía phản ứng tạo SO
3
là:
A. 2 B. 1 C. 2 và 3 D. 1 và 2
Câu 3: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH
3
COONH
4
, KHSO
4
, H
2
NCH
2
COOH, H
2
NCH
2
COONa, KHCO
3
,
Pb(OH)
2
, ClH
3
NCH
2
COOH, HOOCCH
2
CH(NH
2
)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là:
A. 5 B. 7 C. 6 D. 8
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Các amino axit là những chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao
B. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn anilin nhưng lại yếu hơn etylamin
C. Các peptit và protein có phản ứng màu biure, hòa tan Cu(OH)
2
cho hợp chất có màu xanh lam đặc
trưng
D. Anilin tác dụng vừa đủ với dd HCl, lấy sản phẩm thu được cho tác dụng với NaOH lại thu được
anilin
Câu 5: Trộn 400 ml dung dịch X chứa Na
+
, K
+
x mol OH
(tổng số mol Na
+
K
+
0,06) với 600 ml
dung dịch Y chứa 0,01 mol
2
4
SO
, 0,03 mol Cl
, y mol H
+
. pH của dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 1,0. B. 12,0. C. 2,0. D. 13,0.
Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch
KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn
hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
(dư) thì khối lượng bình
tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là
A. HCOOH và HCOOCH
3
B. HCOOH và HCOO C
2
H
5
C. C
2
H
5
COOH và C
2
H
5
COOCH
3
D. CH
3
COOH và CH
3
COOC
2
H
5
Câu 7: Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe
2
O
3
FeO nung nóng sau một thời
gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)
2
dư thu được 17,73
gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO
3
thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy
nhất). Giá trị của V là:
A. 1,68 lít B. 1,344 lít C. 1,14 lít D. 1,568 lít
Câu 8: Cho hỗn hợp A gồm 0,15 mol Mg, 0,35 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch HNO
3
2M, thu được
hỗn hợp X gồm 0,05 mol N
2
O, 0,1 mol NO và còn lại 2,8 gam kim loại. Giá trị của V là
A. 0,450. B. 0,550. C. 0,575. D. 0,610.
Câu 9: Khi tiến ha
̀
nh đồng tru
̀
ng hơ
̣
p acrilonitrin va
̀
buta-1,3-đien thu đươ
̣
c mô
̣
t loa
̣
i cao su Buna-N chư
́
a
8,69% Nitơ về khối lươ
̣
ng. T lệ số mol acrilonitrin và buta-1,3- đien trong cao su thu đươ
̣
c la
̀
:
A. 1:2 B. 3:1 C. 1:1 D. 2:1
Trường THPT Nguyễn Thái Học ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trường THPT Nguyễn Thái Học ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC 12 - Người đăng: Hồ Sỹ Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trường THPT Nguyễn Thái Học ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: HÓA HỌC 12 9 10 912