Ktl-icon-tai-lieu

TT17

Được đăng lên bởi khanhtplt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ghi chú: Các đơn vị có thể download Thông tư này tại địa chỉ:

SSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMLd3NDA0_XUKdQDy8nIMtQvyDbUR
EAZZnqkQ!!/

BỘ Y TẾ
Phụ lục số 01

SỔ THEO DÕI CẤP GIẤY CHỨNG SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số

/2012/TT-BYT ngày tháng
BYT/CS-2012

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tỉnh: ………………………………………………
Huyện: ………………………………………………
Xã/Phường: ………………………………………………
Tên cơ sở y tế: ………………………………………………
Quyển số: ……………………….
Năm 20 ……………

Cơ sở Y tế

Mẫu BYT/CS-2012
Số: …………….……
Quyển số: ……….…

………………….………

Cơ sở Y tế
……………

GIẤY CHỨNG SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số :…/2012/TT-BYT ngày….
tháng… năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Họ và tên mẹ/NND: …………………………..…..………………..….
Năm sinh: …………………………………………………………………
Nơi đăng ký thường trú: ……………..……………………………….
………………………………………………………………………………..
Số CMND/Hộ chiếu: …………………….……………………………
Dân tộc: ……………………………………………………………………

Đã sinh con vào lúc: ………..……..…giờ………..…..…phút
ngày………….…tháng ………năm ……….
Tại: …………………………………………………………………………..
Số lần sinh:……………..Số con hiện sống:…………………..……
Số con trong lần sinh này:……………………………………………
Giới tính của con: …………………………..Cân nặng ……………
Hiện trạng SK của con: ……………………………………………
Dự định đặt tên con là: ……………………………………………….
Người đỡ đẻ:………………..……………………………………..………
………….,

Cha, mẹ, NND Người đỡ đẻ

(ký, ghi rõ họ tên)

ngày

…

tháng …. năm 20……

GIẤY CHỨNG SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số :……/2012/TT-BYT ngày… tháng… năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng:…………………………………Năm sinh: ……………
Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………………

Dân tộc:………………………………………………………………………….
Đã sinh con vào lúc: ……….. giờ….… phút, ngày……tháng ………năm ..…..
Tại: ……………………………………………………………………………………………………..
Số lần sinh………….Số con hiện sống:………………………………………..
Số con trong lần sinh này:……………………………………………………..
Giới tính của con: ………………..Cân nặng: ……….…….. ………………………………..
Hiện trạng sức khỏe của con:…………………..……………………………………….

Dự định đặt tên con là: …………………………………………………………………………….
Người đỡ đẻ:…………………………………………………………………………..
………….,

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng Người đỡ đẻ

(ký, ghi rõ họ tên)

ngày

…

Người ghi phiếu

(ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ chức danh và họ tên)

tháng …. năm 20……
Thủ trưởng CSYT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

)

Người ghi phiếu Thủ trưởng CSYT

(

ký, ghi rõ họ tên) Ký,ghi rõ chức danh và họ tên)

)

(Ký, đóng d...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TT17 - Người đăng: khanhtplt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TT17 9 10 974