Ktl-icon-tai-lieu

Tự chọn Toán 6 Kì 2

Được đăng lên bởi Lê Hạnh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n: 13/12/2010
Ngµy gi¶ng: 14/12/2010 (Ch¹y ch¬ng tr×nh tuÇn 16)
TiÕt 11 : LuyÖn tËp- t×m bcnn, bc, cln, c
I.Môc tiªu:
NhËn d¹ng ®îc bµi to¸n thùc tÕ nµo ®a vÒ d¹ng t×m BCNN, BC. D¹ng nµo ®a vÒ t×m -
cln, c.
RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi.
II. ChuÈn bÞ:
GV: kÕ ho¹ch bµi gi¶ng
HS: ¤n tËp c¸ch t×m ¦C, BC, ¦CLN, BCNN
III. tiÕn tr×nh d¹y häc :
1. Tæ chøc :
2. KiÓm tra :
?C¸ch t×m ¦CLN, BCNN.
3. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung
GV: Tãm t¾t ®Ò bµi
Líp häc : 30 nam
18 n÷
Mçi tæ: sè nam, n÷ b»ng nhau
Hái; Chia thµnh nhiÒu nhÊt bao nhiªu
Lóc ®ã mçi tæ cã bao nhiªu nam, bao
nhiªu n÷.
HS: suy nghÜ lµm bµi
GV: gîi ý, dÉn d¾t HS lµm bµi
GV: Tãm t¾t ®Ò bµi
1 vên h×nh ch÷ nhËt: dµi 105 m
réng 60 m
trång c©y xung quanh: mçi gãc 1 c©y,
k/c gi÷a hai c©y liªn tiÕp = nhau.
K/c lín nhÊt gi÷a hai c©y.
Tæng sè c©y
TÝnh chu vi, k/c
HS: suy nghÜ lµm bµi
GV: gîi ý, dÉn d¾t HS lµm bµi
Bµi 1:
Gäi sè tæ ®îc chia lµ a
30
a; 18
a vµ a lín nhÊt
nªn a lµ ¦CLN(30, 18)
30 = 2 . 3 . 5
18 = 2 . 3
2
¦CLN(30, 18) = 2 . 3 = 6
a = 6
VËy cã thÓ chia nhiÒu nhÊt lµ 6 tæ.
Lóc ®ã, sè nam cña mçi tæ:
30 : 6 = 5 (nam)
sè n÷ mçi tæ
18 : 6 = 3 (n÷)
Bµi 2:
Gäi k/c gi÷a 2 c©y lµ a
V× mçi gãc cã 1 c©y, k/c gi÷a 2 c©y b»ng nhau
105
a, 60
a vµ a lín nhÊt nªn a lµ
¦CLN (105, 60)
105 = 3 . 5 . 7
60 = 2
2
. 3 . 5
¦CLN (105, 60) = 15 => a = 15.
VËy k/c lín nhÊt gi÷a 2 c©y lµ 15 m
Chu vi s©n trêng
(105 + 60).2 = 330(m)
Sè c©y: 330 : 15 = 22 (c©y)
Tự chọn Toán 6 Kì 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự chọn Toán 6 Kì 2 - Người đăng: Lê Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tự chọn Toán 6 Kì 2 9 10 465