Ktl-icon-tai-lieu

từ điển môi trường

Được đăng lên bởi Hue Ha
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 2665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A
Abatement: Reducing the degree or intensity of,
or eliminating, pollution.

Sự loại giảm: Việc làm giảm mức ñộ, cường
ñộ hoặc loại trừ sự ô nhiễm.

Abatement Debris: Waste from remediation
activities.

Mảnh vụn loại giảm: Chất thải từ các hoạt
ñộng trị liệu.

Absorbed Dose: In exposure assessment, the
amount of a substance that penetrates an exposed
organism's absorption barriers (e.g.,, skin, lung
tissue, gastrointestinal tract) through physical or
biological processes. The term is synonymous
with internal dose.

Liều hấp thụ: Trong ñánh giá phơi nhiễm, là
lượng chất thâm nhập vào các rào cản hấp thụ
của cơ thể (như da, mô phổi, ñường ruột) bởi
các quá trình sinh lý. Thuật ngữ này ñồng
nghĩa với liều bên trong.

Absorption Barrier: Any of the exchange sites
of the body that permit uptake of various
substances at different rates (e.g., skin, lung
tissue, and gastrointestinal-tract wall).

Rào cản hấp thụ: Bất cứ vị trí trao ñổi chất
nào của cơ thể cho phép hấp thụ các chất khác
nhau ở những tỉ lệ khác nhau (như da, phổi,
thành ruột).

Absorption: The uptake of water, other fluids,
or dissolved chemicals by a cell or an organism
(as tree roots absorb dissolved nutrients in soil.)
Accident Site: The location of an unexpected
occurrence, failure or loss, either at a plant or
along a transportation route, resulting in a release
of hazardous materials.

Sự hấp thụ: Sự hấp thụ nước, các loại chất
lỏng khác, hóa chất hòa tan của một tế bào hay
một cơ quan (như rễ cây hấp thụ các dưỡng
chất hòa tan trong ñất).
Vị trí tai biến: Chỗ xảy ra những sự cố ngoài
mong ñợi, hỏng hóc hay thất thoát tại một nhà
máy hoặc một ñường vận chuyển gây ra phóng
thải các chất nguy hại.

Acclimatization: The physiological and
behavioral adjustments of an organism to
changes in its environment.

Sự thích nghi môi trường: Thích nghi mang
tính sinh lí hoặc hành vi của một sinh vật ñối
với những biến ñổi của môi trường.

Acid Aerosol: Acidic liquid or solid particles
small enough to become airborne. High
concentrations can irritate the lungs and have
been associated with respiratory diseases like
asthma.

Sol khí axít: Chất lỏng axít hay những vi hạt
rắn lơ lửng trong không khí. Ở nồng ñộ cao có
thể gây sưng phổi và liên quan ñến những bệnh
ñường hô hấp như hen suyễn.

Acid Deposition: A complex chemical and
atmospheric phenomenon that occurs when
emissions of sulfur and nitrogen compounds and
other substances are transformed by chemical
processes in the atmosphere, often far from the
o...
1
A
Abatement: Reducing the degree or intensity of,
or eliminating, pollution.
S loi gim: Vic làm gim mc ñộ, cưng
ñộ hoc loi tr s ô nhim.
Abatement Debris: Waste from remediation
activities.
Mnh vn loi gim: Cht thi tc hot
ñộng tr liu.
Absorbed Dose: In exposure assessment, the
amount of a substance that penetrates an exposed
organism's absorption barriers (e.g.,, skin, lung
tissue, gastrointestinal tract) through physical or
biological processes. The term is synonymous
with internal dose.
Liu hp th: Trong ñánh gphơi nhim, là
lượng cht thâm nhp vào các rào cn hp th
ca cơ th (như da, phi, ñường rut) bi
các quá trình sinh lý. Thut ng y ñng
nghĩa vi liu bên trong.
Absorption Barrier: Any of the exchange sites
of the body that permit uptake of various
substances at different rates (e.g., skin, lung
tissue, and gastrointestinal-tract wall).
Rào cn hp th: Bt c v trí trao ñổi cht
nào ca cơ th cho phép hp th các cht khác
nhau nhng t l khác nhau (như da, phi,
thành rut).
Absorption: The uptake of water, other fluids,
or dissolved chemicals by a cell or an organism
(as tree roots absorb dissolved nutrients in soil.)
S hp th: S hp th nước, các loi cht
lng khác, hóa cht hòa tan ca mt tế bào hay
mt cơ quan (như r cây hp th các dưỡng
cht hòa tan trong ñất).
Accident Site: The location of an unexpected
occurrence, failure or loss, either at a plant or
along a transportation route, resulting in a release
of hazardous materials.
V trí tai biến: Ch xy ra nhng s c ngoài
mong ñi, hng c hay tht thoát ti mt nhà
máy hoc mt ñường vn chuyn gây ra phóng
thi các cht nguy hi.
Acclimatization: The physiological and
behavioral adjustments of an organism to
changes in its environment.
S thích nghi môi trường: Thích nghi mang
tính sinh lí hoc hành vi ca mt sinh vt ñi
vi nhng biến ñổi ca môi trường.
Acid Aerosol: Acidic liquid or solid particles
small enough to become airborne. High
concentrations can irritate the lungs and have
been associated with respiratory diseases like
asthma.
Sol khí axít: Cht lng axít hay nhng vi ht
rn lơ lng trong không khí. nng ñộ cao
thy sưng phi và liên quan ñến nhng bnh
ñường hô hp như hen suyn.
Acid Deposition: A complex chemical and
atmospheric phenomenon that occurs when
emissions of sulfur and nitrogen compounds and
other substances are transformed by chemical
processes in the atmosphere, often far from the
original sources, and then deposited on earth in
either wet or dry form. The wet forms, popularly
called "acid rain," can fall to earth as rain, snow,
S lng t axít: Mt hin tượng khí-hoá phc
tp xy ra khi các hp cht lưu hunh, nitơ
các cht khác b biến ñổi bi các quá trình hóa
hc trong khí quyn, thường ch xa ngun
thi, ri ñọng li trên ñất trng thái ưt hoc
khô. Dng ưt thường ñược gi “mưa axit”,
rơi xung ñất dưới dng mưa, tuyết hay sương
mù. Dng khô là các khí hay vi ht có tính axit.
từ điển môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển môi trường - Người đăng: Hue Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
từ điển môi trường 9 10 211